OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr III/2003

Protokół Nr III/2003


P r o t o k ó ł Nr III/2002
-------------------------------------------
(protokół został przyjęty na IV sesji Rady Gminy w dniu 4 marca 2003 r.)
z III sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. w sali Urzędu Gminy w godzinach od 17.00 -21.00.

Otwarcia III sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja o pracy Komisji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Uchwalenie dotacji przedmiotowej:

 • dla Gminnego Zakładu Komunalnego

 • dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo

 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 r.

 2. Przyjęcie Statutu Zarządu Dróg Gminnych.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia:

 • gruntu w Zbarzewie,

 • nieruchomości w Bukówcu Górnym,

 • gruntu w Boszkowie - letnisku.

 1. Uchwalenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice:

 • miejscowość Dominice dz. Nr 57,

 • miejscowość Włoszakowice dz. Nr 692/12,

 • miejscowość Sądzia dz. Nr 142/1 i Nr 142/2.

 1. Podjęcie uchwał o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice:

 • miejscowość Grotniki,

 • miejscowość Boszkowo.

 1. Rozpatrzenie protestów i zarzutów wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Boszkowo - letnisko ul. Piaskowa

 2. Sprawa skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 3. Zmiany budżetu gminy na 2002 r.

 4. Uchwalenie diet radnych.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Uwag nie było, informacja została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji Radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.

Ad. 3. Informacja o pracy Komisji.
Informacje ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Aleksy Zaremba wnioskował o pilne odprowadzenie wody z drogi powiatowej we Włoszakowicach na ul. K.Kurpińskiego przy budynku Nadleśnictwa.

Ad. 5. Uchwalenie dotacji przedmiotowej:

 • dla Gminnego Zakładu Komunalnego

Wyjaśnień dotyczących podjęcia uchwały udzielił pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego Roman Hałupka.
Stosownie do art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych istnieje obowiązek prawny ustalenia przez Radę Gminy stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
Proponowane zwiększenie stawki jednostkowej (w stosunku do roku ubiegłego) za pobór wody spowodowane jest przeznaczeniem pieniędzy na modernizację stacji wodociągowej w Krzycku Wielkim i budowę wodociągu we wsi Boszkowo.
Proponowane zwiększenie stawki jednostkowej (w stosunku do roku ubiegłego) za zbiórkę śmieci spowodowane jest przeznaczeniem większej ilości pieniędzy na edukację ekologiczną społeczeństwa naszej gminy oraz na zakup urządzeń do gromadzenia odpadów w sposób selektywny.
Proponowane zmniejszenie stawki jednostkowej (w stosunku do roku ubiegłego) za zrzut ścieków spowodowane jest zwiększeniem ilości ścieków dostarczanych na oczyszczalnię ścieków w Grotnikach oraz zmniejszeniem dotacji na zakupy inwestycyjne.
Ustalono stawkę jednostkową służącą do skalkulowania dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach:

 • za zrzut ścieków w wysokości 0,16 zł/ mł,

 • za pobór wody w wysokości 0,95 zł/ mł,

 • za zbiórkę odpadów w wysokości 61,87 zł/ mł

Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/16/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.

 • dla Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo

Wyjaśnień do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór udzieliła Skarbnik Gminy Maria Rolka informując, że proponuje się stawkę jednostkową służącą do skalkulowania dotacji do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo: dla osobodnia w Schronisku Młodzieżowym w Dominicach w kwocie 2,15 zł; dla osobodnia grupy sprzątającej Boszkowo w kwocie 76.08 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/17/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 r.
Przed realizacją pkt. 6 na sesję przybył radny Andrzej Patelka. Dalszy ciąg sesji odbywał się przy obecności 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2003 r. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Podczas dyskusji Radny Stefan Lis wyjaśnił rozbieżność środków na prowadzenie klasy „0” w Krzycku Wielkim dla dzieci z gm. Święciechowa. Radna Krystyna John poruszyła sprawę wzrostu kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w stosunku do kosztów w 2002 r. Wyjaśniono, że wprowadzane w ciągu roku zmiany budżetu gminy na 2002 r. zmieniły planowane w poczatkowej fazie koszty funkcjonowania Urzędu. I w oparciu o tą kwotę zaplanowano wydatki na rok 2003. Innych uwag nie było.

 1. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości - 11.505.868 zł w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 523.076 zł; dochody wypracowane z tytułu wykonywania zadań zleconych - 11.000 zł; dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia - 5.500 zł.

 2. Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości - 11.205.868 zł w tym: wydatki na zadania zlecone - 523.076 zł; wydatki na obsługę długu publicznego - 60.000 zł.

 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 300.000,- złotych została przeznaczona na pokrycie spłaty należnych rat kredytu pobranego w latach ubiegłych.

 4. Upoważniono Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 5. Ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach: przychody i wydatki - 52.000 zł.

 6. Ustalono dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach na częściowe pokrycie kosztów odprowadzania ścieków, wywozu śmieci oraz poboru wody w kwocie - 527.205,-zł oraz do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowice na częściowe dofinansowanie utrzymania porządku w Boszkowie w kwocie - 78.000 zł.

 7. Ustalono dotację podmiotową dla Towarzystwa Muzycznego we Włoszakowicach w wysokości - 30.000,-zł.; dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości - 251.632 zł oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 129.606 zł.

 8. Ustalono plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 125.000 zł. i wydatków na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 125.000 zł.

 9. Ustalono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie - 155.400 zł.

 10. Ustalono plan przychodów i wydatków środka specjalnego „Drogi Gminne” w wysokości - 2.000 zł. oraz środka specjalnego „Kolonie i obozy” w wysokości - 11.900 zł.

 11. Określono kwotę - 200.000 zł, do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyt na pokrycie ewentualnego występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

 12. Upoważniono Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy wynikających z tytułu spłaty pobranego kredytu wraz z odsetkami w kwocie - 360.000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/18/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 7. Przyjęcie Statutu Zarządu Dróg Gminnych.
Projekt Statutu przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. W zakresie planowanych zadań Zarządu znajdują się między innymi: zarządzanie drogami gminnymi, projektowanie przebiegu dróg gminnych i ulic, określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, budowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów, placów, ścieżek rowerowych, chodników, promenad i terenów spacerowych, dbanie o regulaminowe oznakowanie dróg gminnych i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników, rozbudowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego, dbanie o obiekty znajdujące się przy drogach gminnych, w tym utrzymanie przystanków autobusowych, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, prowadzenie gminnych targowisk, prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach.
W dyskusji podniesiono sprawę utrzymania terenów zielonych i chodników przylegających do posesji i ogólnie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Gminnych. Wyjaśnienia przyjęto, innych uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/19/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia:

 • gruntu w Zbarzewie

Nabywany grunt znajduje się przy sali wiejskiej i planuje się jego wykorzystanie na boisko sportowe i plac ćwiczeń dla miejscowej jednostki OSP. Uwag do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/20/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

 • nieruchomości w Bukówcu Górnym

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiając projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości poinformowała, że nabywana nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulic Machcińskiej i Powstańców Wlkp. i będzie wykorzystana na poszerzenie skrzyżowania. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/21/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


 • gruntu w Boszkowie - letnisku

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że propozycja nabycia gruntu w Boszkowie letnisku dot. jednej ścieżki (przejścia) z ul. Dominickiej na promenadę nad jeziorem. Funkcjonujące przejścia stanowią własność ośrodków przyległych.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/22/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 9. Uchwalenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice:

 • miejscowość Dominice

W miejscowości Dominice dz. Nr 57 (działka położona nad jeziorem stanowiąca własność firmy Werner Kenkel i Spółka; zmiana z terenów rolnych na teren usług turystycznych z prawem zabudowy letniskowej zapoczątkowana Uchwałą Rady Gminy z 2001 r.).
Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/23/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

 • miejscowość Włoszakowice

W miejscowości Włoszakowice dz. Nr 692/12 (działka położona przy Pl. 21 Października stanowiąca własność Gminy - hala targowa; zmiana polega na dopisaniu do istniejącej funkcji przemysłu na tym terenie dodatkowo funkcji usług w związku z planowaną w tym obiekcie organizacją warsztatów terapii zajęciowej; zmiana zapoczątkowana Uchwałą Rady Gminy z początku 2002 r.).
Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/24/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

 • miejscowość Sądzia

W miejscowości Sądzia dz. Nr 142/1 i dz. Nr 142/2 (działki położone za salą wiejską stanowiące własność AWRSP; z przeznaczeniem na teren boiska sportowego i placu ćwiczeń dla OSP; planowane jest przejęcie ww. działek na cele wsi).
Do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag nie wniesiono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/25/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwał o przystąpieniu do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice:
- miejscowość Grotniki, dz. Nr 243/6, do zmiany z terenów upraw polowych na jednostkę: teren działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i zabudowy jednorodzinnej (przy zjeździe z wiaduktu kolejowego w Grotnikach w kierunku łąk) przystąpiono na wniosek właściciela działki. Uwag do projektu uchwały nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/26/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

- miejscowość Boszkowo - wieś, tereny przy jeziorze Boszkowskim z terenów rolnych na teren działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i zabudowy jednorodzinnej (tereny stanowią własność miejscowych rolników; do zmiany przystąpiono na wniosek właścicieli gruntów). Uwag do projektu uchwały nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/27/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 11. Rozpatrzenie protestów i zarzutów wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Grotniki - obręb (Boszkowo - letnisko ul. Piaskowa).
Zarzuty wnieśli:
- R. i T. S. - właściciele działki położonej w granicach opracowania przedmiotowego planu, z której wydzielono drogę szerokości 4,00 m, zapewniającą dostępność komunikacyjną do działki sąsiedniej (działka nie posiadała dojazdu).
Proponowane w planie rozwiązanie jest najbardziej optymalne, ekonomiczne w zakresie wielkości terenu i poprawne przestrzennie.
Zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez wydzielenie drogi jest najlepszym
uzasadnionym przestrzennie rozwiązaniem.
- H. K. - właściciel działki stanowiącej teren komunikacji umożliwiający dostępność do wydzielonych na tym obszarze działek przeznaczonych pod zabudowę. Uzasadnienie jak wyżej.
- K. i J. T. - właściciele działki, która przy wyznaczaniu drogi nie była brana pod uwagę, stąd w żadnym przypadku nie narusza własności państwa T.


Ponadto sugerowane przeprowadzenie dojazdu przez teren łąk jest niemożliwe nie tylko z racji poprawności funkcjonalnej rozwiązania, ale także dlatego, że jest to teren usytuowany poza granicami opracowania.
Rada Gminy przyjęła uzasadnienie, a Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/28/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 12. Sprawa skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zaskarżenia Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/296/2002 z dnia 25.09.2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Boszkowo-letnisko rejon ul. Źródlanej.
Radni przyjęli odpowiedź na skargę jak w załączniku nr 16 do protokołu. Załącznik zawiera również pozostałą korespondencję w tej sprawie.

Ad. 13. Zmiany budżetu gminy na 2002 r.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2002 o kwotę 13.573 zł. Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na 2002 r. wyniosła po stronie dochodów: 11.685.249 zł a po stronie wydatków: 11.862.249 zł. Zmianę wprowadzono po stronie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji wojewody w wysokości 13.573 zł na oświetlenie uliczne. Zmiany po stronie wydatków dokonano celem zrównoważenia budżetu, dokonując przesunięć na dodatkowe zadania (głównie z zakresu dróg).
Uwag radni nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/29/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu

Ad. 14. Uchwalenie diet radnych.
Radni po przeprowadzeniu głosowania dot. proponowanych wysokości diet przyjęli następujące stanowisko. Wysokość diet radnych za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji podwyższono o 20 zł na kwotę 120 zł. Dla przewodniczących komisji dietę podwyższono o 30 zł na kwotę 140 zł. Dla przewodniczącej rady diety nie podwyższono.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 10 głosach za i
4 głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr III/30/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu

Ad. 15. Wolne głosy i wnioski.
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrała Radna Powiatu Leszczyńskiego Grażyna Głuszak informując o zamierzeniach Rady Powiatu Leszczyńskiego i realizacji wniosków radnej powiatowej oraz wniosków kierowanych z Gminy Włoszakowice do Starosty Powiatu Leszczyńskiego i Zarządu Dróg Powiatowych:

 1. usunięcie drzew rosnących przy drogach na odcinku Włoszakowice - Leszno. Konserwator Przyrody wydał zgodę na usunięcie 200 drzew na terenie Powiatu, w tym również na przedmiotowym odcinku;

 2. budowa odwodnień na drogach powiatowych w tym we Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp. - zadanie ujęte w planie Powiatu na lata 2000-2006;

 3. budowa chodnika we Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp. na odcinku od p. Budzińskiej do p. Elimera - zadanie ujęte w planie Powiatu na lata 2000-2006;

 4. frezowanie asfaltu na drodze Włoszakowice - Boszkowo, szczególnie odcinek na ul. Powstańców Wlkp. przy posesji p. Nowaka - realizacja w 2003 r;

 5. dokończenie budowy kanalizacji deszczowej i chodnika w Zbarzewie - realizacja w 2003r.

Radny Aleksy Zaremba wnioskował w oparciu o informację o budowie drogi powiatowej do Jezierzyc Kościelnych, aby mieć na uwadze przedłużenie budowy tej drogi do granicy z Gminą Przemęt tj. przez Włoszakowice, Boszkowo letnisko i Boszkowo - wieś.
Radny Zenon Mejza wnioskował o wyjaśnienie etapu budowy warsztatów terapii zajęciowej.
Radna Grażyna Głuszak poinformowała, że Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. J. Korczaka na terenie Włoszakowic warsztaty terapii zajęciowej będzie budowało. Nie ma możliwości natomiast, aby na terenie Gminy powstały dwie takie placówki.
Ponadto radna poinformowała o stypendiach udzielonych przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku III sesji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

Mirosława Poloszyk-Miś Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06