OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXIV/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Protokoł Nr XXIV/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Numer dokumentu: XXIV
Rok: 2017Protokoł Nr XXIV/2017
----------------------------------------------

z XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 9.30 - 12.45.

Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. W trakcie przedstawiania projektu porządku obrad na sesję przybyła radna Irena Rakowska i w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie Rady Gminy Włoszakowice rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Józefa Ruty radnego Gminy Włoszakowice kadencji 1998-2002 oraz członka Zarządu Gminy Włoszakowice którego pogrzeb odbył się 16 lutego br.

Projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych (Uchwała Nr XXIV/204/2017)
2) nabycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim (Uchwała Nr XXIV/205/2017)
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych
(Uchwała Nr XXIV/206/2017)
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym (Uchwała Nr XXIV/207/2017)
5) zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany - zamiana na teren leśny (Uchwała Nr XXIV/208/2017)
6) zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany - zamiana na poszerzenie drogi (Uchwała Nr XXIV/209/2017)
7) zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego - Włoszakowice (Uchwała Nr XXIV/210/2017)
5. Uchylenie uchwał Rady Gminy Włoszakowice w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zmiany (Uchwała Nr XXIV/211/2017)
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Uchwała Nr XXIV/212/2017)
7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (Uchwała Nr XXIV/213/2017)
8. Zmiana budżetu na 2017 r. ( Uchwała Nr XXIV/214/2017) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 (Uchwała Nr XXIV/215/2017)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice (Uchwała Nr XXIV/216/2017)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Uchwała Nr XXIV/217/2017)
11. Zmiana opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice (Uchwała Nr XXIV/218/2017)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 (Uchwała Nr XXIV/219/2017)
13. Sprawy bieżące:
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- pismo w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dot. „programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”;
- informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto przedstawiła standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Włoszakowice w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Powiat Leszczyński:
- radny Zbysław Drożdzyński stwierdził, że zimowe utrzymanie dróg w powiecie leszczyńskim jest gorsze niż w innych powiatach;
- radny Paweł Marcinek stwierdził, że śnieg z chodników można usuwać na jezdnię co wynika z udzielonej odpowiedzi.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń Komisji Rady.
Informację z posiedzeń: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożyli radni: Aniela Poloszyk i Zenon Poloch.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z czym zaproponowała jego przyjęcie bez czytania. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Kolejność realizacji punktów 2 i 3 porządku obrad została zamieniona.

Ad. 4. Podjęcie uchwał:
Projekty uchwał w sprawach majątkowych gminy (nabycia i zbycia nieruchomości, zbycia prawa własności nieruchomości) przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

1) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Jezierzycach Kościelnych
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/204/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

2) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Krzycku Wielkim
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/205/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/206/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Bukówcu Górnym

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/207/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

5) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany - zamiana na teren leśny
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/208/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

6) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany - zamiana na poszerzenie drogi
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/209/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

7) w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (Włoszakowice)
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/210/2017
-------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 5. Uchylenie uchwał Rady Gminy Włoszakowice w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zmiany.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/211/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Projekt uchwały przedstawiła i wyjaśniała zgłaszane uwagi pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś.
Radny Zbysław Drożdżyński do proponowanych w uchwale uregulowań wniósł następujące uwagi:
- brak możliwości odwołania się od oceny wniosku dokonanej przez wójta,
- do kryteriów oceny wniosków - zdaniem radnego kryteria powinny być bardziej szczegółowe,
- brak druku/wzoru wniosku,
- ocena wniosku - zdaniem radnego winna to robić komisja, gdyż jest przeciwny dokonywaniu oceny przez wójta.
Radna Zofia Strzymińska pozytywnie odniosła się do uwagi o przygotowanie jednakowych druków - wzoru wniosku.
Stwierdzono, że uchwałę zweryfikują składane wnioski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XXIV/212/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Po ww. punkcie wiceprzewodnicząca Rady Gminy zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/213/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 8. Zmiana budżetu na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026. Projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/214/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

jak w załączniku nr 13 do protokołu

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/215/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

jak w załączniku nr 14 do protokołu


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXIV/216/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Szymczak.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/217/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad. 11. Zmiana opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/218/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020.
Projekt uchwały i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Maria Walkowska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/219/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu

Ad.13. Sprawy bieżące:
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli przedstawiła Skarbnik Maria Rolka. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

- pismo w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dot. „programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P” stanowi (załącznik nr 20) do niniejszego protokołu.


Radni nie odnieśli się do projektu programu. W związku z tym że dokument - tj. „program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P” pomimo dużej zawartości jest opracowany w sposób ogólny wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk zaproponowała zgłosić postulaty, które winny zostać zrealizowane dla przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o wykreślenie z przedstawionych postulatów punktu dotyczącego elektrowni wiatrowych uzasadniając to względami ekonomicznymi.
Za przyjęciem powyższej uwagi głosował jeden radny, pozostali radni byli przeciwni.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie przeciwnym
S T A N O W I S KO
jak w załączniku nr 21 do protokołu


- informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radnych poinformowano, że do przewodniczącej Rady Gminy zostały dnia 6 lutego br. przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały:
- w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Włoszakowice
oraz
- w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Włoszakowice w 2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych uchwały niniejsze podlegają opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk poinformowała, że uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek złożył interpelację o utwardzenie odcinka drogi na ul. Sokołowickiej w Bukówcu Górnym.
Radny Arkadiusz Pawlak wnioskował o naprawę wyrw w asfalcie na drogach (remont cząstkowy) w następujących miejscach:
1) na przejeździe kolejowym we Włoszakowicach na ul. Kurpińskiego,
2) przy przejściu dla pieszych we Włoszakowicach na ul. Kurpińskiego ( przy szkole),
3) przy stacji paliw we Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp.,
4) we Włoszakowicach na ul. Powstańców Wlkp. przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią
- oraz na drogach w miejscach wymagających naprawy.
Radna Hanna Michalska - zgłosiła interpelację w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze na ul. Leszczyńskiej w Jezierzycach Kościelnych.
Radny Zbysław Drożdżyński zgłosił wnioski:
1) w sprawie braku oświetlenia ulicznego w części Bukówca Górnego (wyjaśniono, że awarię zgłosił już wcześniej Zarząd Dróg Gminnych poprzez platformę zgłoszeniową do zarządzającego siecią oświetlenia ulicznego);
2) o wyjaśnienie czy jeżeli są zmiany w budżecie i na ostatniej sesji dotyczącej danego roku zmiany nie zostały wprowadzone to należy sądzić że zadanie wynikające z takiej zmiany zostało zrealizowane ? (chodziło o przykrycie rowu w Bukówcu Górnym). Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że zadanie było ujęte w planie budżetu. Plan pozostaje planem do końca roku budżetowego, a jego wykonanie wynika ze „sprawozdania z wykonania budżetu gminy” za dany rok w tym także zrealizowanie czy brak realizacji zadań w nim ujętych.
3) o wyjaśnienie jak zakończyła się sprawa spalania toksycznych odpadów w kotłowni we Włoszakowicach. Według radnego podejrzewany o spalanie jest jeden z radnych Gminy Włoszakowice.
4) wnioskował o przeproszenie mieszkańca Bukówca Górnego (z okręgu wyborczego, z którego został wybrany radny Zbysław Drożdżyński) za ujawnienie przez Gminę jego danych osobowych na stronie internetowej Gminy i opublikowanie treści wyroku sądu. Według radnego w tej sprawie uznana została wina Wójta. Zdaniem radnego przeprosiny nie są sprawą Rady Gminy ale Wójta i w związku z tym wnioskuje co najmniej o opublikowanie wyroku (prawomocnego) na stronie internetowej gminy.
Radny Marek Wąsowicz złożył interpelację o ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu osiedla Nadleśnictwa na ul. Wolsztyńską ze względu na żywopłot ograniczający widoczność.
Interpelacje złożone w formie pisemnej stanowią załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk zamknęła XXIV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od nr 3 do nr 18 stanowią uchwały Nr XXIV/204-219/2017 opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-06
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06