OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół z VII Sesji z dnia 30 czerwca 2003 r.

Protokół z VII Sesji z dnia 30 czerwca 2003 r.


Untitled

P r o t o k ó ł Nr VII/2003
-------------------------------------------
(protokół został przyjęty przez Radę Gminy dnia 8 września 2003 r.)


z VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 czerwca 2003 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych (pełny skład Rady), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porzadek sesji:

 1. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie gminy na 2003 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie majątku po likwidowanej Spółce Wodno-Ściekowej “Boszkowo”.

 8. Zarządzenie wyborów sołtysa wsi Jezierzyce Kościelne.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 10. Nadanie honorowego obywatelstwa gminy.

 11. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej

 12. Udzielenie odpowiedzi na ponowny wniosek p. Lechosława Gbiorczyka w sprawie oświetlenia ulicznego w Boszkowie - letnisku.

 13. Sprawy bieżące.

 14. Wolne głosy i wnioski.

 15. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:

 • z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania - przewodnicząca Krystyna John;

 • z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przewodniczący Andrzej Patelka;

 • z posiedzenia Komisji Rolnictwa - przewodniczący Marek Dworczak

 • z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu - przewodniczący Paweł Marcinek.

Radni wyjaśnili sprawę uzyskania zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii na wydawanie świadectw zdrowia zwierząt. Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała, że w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych pełnienie obowiązków dyrektora placówki powierzono Mariuszowi Zakrzewskiemu.

Ad. 2. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Uwag nie było. Informacja została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John - przekazała wniosek mieszkańców Osiedla 700-lecia w Krzycku Wielkim szczególnie rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/godz. na drodze powiatowej do Boguszyna przebiegającej przy tym osiedlu (bez chodnika). Radna poinformowała o uszkodzonej lampie ulicznej przy posesji nr 2 w Sądzi.

Radny Marek Dworczak - wnioskował o usunięcie przy Przedszkolu w Jezierzycach Kościelnych z opłotowania zniszczonej siatki.

Radny Paweł Marcinek - stwierdził brak informacji dot. badań geologicznych., które poprzez ruchy ziemi spowodowały zaniepokojenie mieszkańców m.in. Bukówca Górnego.

Radny Stefan Lis - wnioskował o zasypanie wyrwy przy przejeździe kolejowym we Wloszakowicach.

Radny Zygmunt Nędza - przekazał wniosek mieszkańców wsi Boguszyn o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/godz. na drodze przejazdowej przez Boguszyn.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie gminy na 2003 r.
Postanowiono zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 określone w § 1 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok:
1 ) po stronie dochodów zwiększyć o kwotę 134.879,- złotych,
w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 25.173,- złote,
2 ) po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 134.879, - złotych,
w tym wydatki na zadania zlecone zwiększyć o 25.173,- złote.

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów 12.660.074,- złote, w tym dotacja na zadania zlecone 548.449,- złotych,

 2. po stronie wydatków 13.400.074,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 548.449,- złotych.


Powyższa uchwała urealnia budżet poprzez wprowadzenie po stronie dochodów dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 3.257,- złotych, na wyposażenie pierwszoklasistów w kwocie 2.520,- złotych, na wypłatę zasiłków z OPS-u w kwocie 25.400,- złotych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3.000,-złotych, na dożywianie dzieci 3.718,- złotych, dotacji Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum w kwocie 15.182,- złote i dotacji Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zorganizowanie przez Gminny Ośrodek Kultury Sejmiku Teatrów Wiejskich oraz Konkursu Kapel Dudziarskich w kwocie 6.000,- złotych. Nadto uchwała zmniejsza planowaną dotację całoroczną na oświetlenie dróg niegminnych do poziomu kwoty dotychczas przekazanej o kwotę 21.186,- złotych. Ponadto wprowadza kwoty podatków wymierzonych w urzędzie zwiększając planowane wpływy z podatku od nieruchomości o 74.000,- złotych, zmniejszając wpływy z podatku rolnego o 24.000,- złotych i z podatku leśnego o 4.000,- złotych. Zwiększa również drugą ratę subwencji rekompensującej za rok 2002 do wysokości faktycznie poniesionych strat z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości o kwotę 688,- złotych. Ponadto wprowadza środki przekazane na zakup samochodu dla policji w kwocie 50.300,-złotych.
Po stronie wydatków wprowadza się wszystkie zmiany wynikające i powiązane z otrzymanymi dotacjami, a ponadto urealnia poprzez zwiększenie lub przeniesienie określonych wydatków na dodatkowe, nie ujęte w planie zadania oraz urealnienie niedokładnie wyszacowanych potrzeb (Zarząd Dróg Gminnych, zakup energii elektrycznej, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, dotacja do Towarzystwa Muzycznego, wydatki na sport, przedszkola, zmiany zgłoszone przez ZS w Jezierzycach Kościelnych, dotacja do GZK, zakup samochodu dla policji, odsetki od pożyczki krótkoterminowej). Nie zwiększono wydatków o kwotę dotacji na zadania własne, w związku z ujęciem całorocznych planów w tym zakresie i traktowanie dotacji jako refundację.
Poprzez wprowadzenie powyższych zmian, zmienia się również zakres zadań zleconych, zwiększa wysokość udzielonych dotacji podmiotowych, przedmiotowych i jednocześnie wprowadza w zakresie roku bieżącego, ustalone w roku ubiegłym, wieloletnie programy inwestycyjne na III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice oraz modernizację i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej. Do powyższych wyjaśnień złożonych przez Skarbnika Gminy Marię Rolka oraz wyjaśnień dotyczących zakupów wyprawek szkolnych złożonych przez Sekretarza Gminy Monikę Klemenską uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/58/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.
Postanowiono ustalić opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości:

 • 50% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu;

 • 0% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej , a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu dla właścicieli i wieczystych użytkowników, którzy współfinansują budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/59/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie majątku po likwidowanej Spółce Wodno-Ściekowej “Boszkowo”.
Wójt Gminy wyjaśnił jaki majątek będzie przejmowany. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie majątku po likwidowanej Spółce Wodno-Ściekowej “Boszkowo”. Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/60/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 4 do protokołuAd. 8. Zarządzenie wyborów sołtysa wsi Jezierzyce Kościelne.
Ponowne wybory sołtysa w Jezierzycach Kościelnych postanowiono zarządzić w związku z nie zgłoszeniem żadnego kandydata na sołtysa na zebraniu wyborczym w tej miejscowości w dniu 26 marca 2003 r.
Do przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projektu uchwały uwag nie wniesiono.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/61/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rada postanowiła określić usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice kierując się generalnie zasadą że punkt taki nie powinien być usytuowany bliżej niż 100 m od granicy obiektów i miejsc kultu religijnego oraz placówek prowadzących działalność oświatową i kulturalną.
Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/62/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 10. Nadanie honorowego obywatelstwa gminy.
Na wniosek Zebrania Wiejskiego wsi Bukówiec Górny Rada Gminy postanowiła nadać tytuł “Honorowego Obywatela Gminy Włoszakowice” księdzu kanonikowi Janowi Górnemu byłemu proboszczowi parafii Bukówiec Górny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/63/2003
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 11. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 1 września do 31 grudnia 2002 r. złożyła Dyrektor Irena Michalewicz. Pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za IV kwartał 2003 r. przedstawiła Kierownik Urszula Hałupka.

Ad. 12. Udzielenie odpowiedzi na ponowny wniosek p. Lechosława Gbiorczyka w sprawie oświetlenia ulicznego w Boszkowie - letnisku.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo p L. G. dot. oświetlenia ulicznego w Boszkowie. Radni stwierdzili, że odpowiedź na na wniosek w sprawie oświetlenia ulicznego w Boszkowie wnioskującemu udzielono. Stanowisko Rady Gminy w tej sprawie nie uległo zmianie.


Ad. 13. Sprawy bieżące.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej w okresie do końca 2003 r.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Czesław Bartkowiak - zgłosił uwagi do jakości wody z wodociągu w Bukówcu Górnym.
Radny Piotr Mądrzak - wnioskował o częstsze wywożenie śmieci w okresie letnim.
Radny Zenon Mejza - wnioskował o przedstawienie Radzie informacji o pracy Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku VII Sesji Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena Przezbór
I N F O R M A C J A

o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji

Uchwalone przez Radę Gminy uchwały na poprzedniej sesji w dniu 29 kwietnia tj. przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, uchwała w sprawie sprzedaży lokalu we Włoszakowicach ul. Zalesie 9”c”, uchwała w sprawie nabycia gruntu na poszerzenie ulicy i położenie chodnika na ul. Zalesie i ul. J.Otto we Włoszakowicach, uchwała w sprawie nabycia lokali w budynku administracyjnym po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie, ustalenie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, zmiany w budżecie gminy zostały przedłożone do nadzoru Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wojewoda uchylił w części zapisy zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Innych zastrzeżeń ze strony nadzoru nie było.
Przetarg na sprzedaż salki OSP we Włoszakowicach jest ogłoszony na dzień 28 lipca. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano od Syndyka Masy Upadłościowej RSP w Boguszynie informacji o przetargu na salkę w Boguszynie.
Wykup gruntów pod chodniki jeszcze nie nastąpił.
Uchwały których wejście w życie uwarunkowane jest ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym zostały przekazane do redakcji Dziennika.

Na poprzedniej sesji wnioskowano o przeczyszczenie kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym. Pomimo takich ustaleń z Zarządem Dróg Powiatowych czyszczenia kanalizacji nie wykonano. W tych dniach rozpoczyna się przekładanie chodnika i krawężnika w Bukówcu Górnym. Po realizacji tego zadania przypomnę o przeczyszczeniu kanalizacji.
Tablica o zakazie wywozu śmieci na boisko pomiędzy Wloszakowicami a Bukówcem Górnym została ustawiona .

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Włoszakowice, 2003-06-30

 • Uchwała Nr VII/ 58 /2003

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806) oraz art.109, art.110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 określone w
§ 1 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
1 ) po stronie dochodów zwiększyć o kwotę 134.879,- złotych,
w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 25.173,- złote,
2 ) po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 134.879, - złotych,
w tym wydatki na zadania zlecone zwiększyć o 25.173,- złote,

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów 12.660.074,- złote, w tym dotacji na zadania zlecone 548.449,- złotych,

 2. po stronie wydatków 13.400.074,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 548.449,- złotych.


§ 3

Zwiększa się dotację podmiotową do Towarzystwa Muzycznego we Włoszakowicach , określoną w § 6 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, o 3.000,-złotych, która po zmianie wynosi 33.000,- złotych, załącznik do uchwały.

§ 4

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące:

 • dalszej budowy kanalizacji sanitarnej, załącznik do uchwały,

 • modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik do uchwały.


§ 5

Zwiększa się dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, określoną w § 5 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, o kwotę 30.256,- złotych i obecnie wynosi ona 213.673,- złote, załącznik do uchwały.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003


Uchwałę przygotowała Przewodniczący Rady Gminy
Maria Rolka
(-) Irena PrzezbórZałącznik do Uchwały nr VII/ 58 /2003 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2003 r.   • Dotacje podmiotowe

   • udzielone z budżetu gminy Włoszakowice w roku 2003.    • I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 251.632,- zł


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 251.632,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 251.632,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 251.632,-

II Dotacja dla Biblioteki Gminnej 129.606,- zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129.606,-
92116 Biblioteki 129.606,-
2550 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 129.606,-

III Dotacja do Towarzystwa Muzycznego 33.000,- zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33.000,-
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 33.000,-

 1. 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych 33,000,-

IV Dotacja do Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” 20.388,- zł

926 Kultura fizyczna i sport 20.388,-
92695 Pozostała działalność 20.388,-

 1. 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.388,-  • Wieloletni program inwestycyjny


III etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice


1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice, Dominice, Ujazdowo i Boszkowo.
2. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.
3. Realizatorem powyższego zadania jest Gminny Zakład Komunalny Włoszakowice.
4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.
5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.782.100,-złotych.
4.Wydatki do poniesienia
- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,
- w roku 2003 ogółem wyniosą 1.578.600,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 96.600,- złotych, wnioskowane z
SAPARD-u 742.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 1.200.000,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 600.000,- złotych.

  • Wieloletni program inwestycyjnyModernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.


1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.
2. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.
3. Realizatorem powyższego zadania jest Gminny Zakład Komunalny Włoszakowice.
4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.
5. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 805.470,-złotych.
4.Wydatki do poniesienia

 1. w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 22.310,- złotych,

- w roku 2003 ogółem wyniosą 483.160,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 243.200,- złotych, wnioskowane z
SAPARD-u 240.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 300.000,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 150.000,- złotych.

Plan przychodów i wydatków Gminnego
Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach
na rok 2003 w złotych

I Przychody 1.394.773,-
Za sprzedaż wody 710.000,-

 • Za udział w budowie sieci i przyłączy wodociągowych 40.000,-

 • Za oczyszczanie ścieków 371.000,-

 • Za wynajem kubłów na śmieci, zrzut odpadów i inne 60.100,-

 • Dotacja z Urzędu Gminy 213.673,-

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf ):

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.394.773,-
90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 1.394.773,-
083 Wpływy z usług 1.181.100,-
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 213.673,-

II Wydatki 1.394.773,- Oczyszczalnia i kanalizacja 394.583,-
w tym wynagrodzenia i pochodne 183.972,-
Wodociągi 744.239,-
w tym wynagrodzenia i pochodne 251.878-
Gospodarka odpadami 255.951,-
w tym wynagrodzenia i pochodne 92.685,-

Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf )

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.394.773,-
90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 1.394.773,-
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000,-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406.552,-
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.707,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 77.639,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 10.637,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134.281,-
4260 Zakup energii i wody 225.200,-
4270 Zakup usług remontowych 203.050,-
4300 Zakup usług pozostałych 270.266,-
4410 Podróże służbowe krajowe 22.641,-
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.800,-

UCHWAŁA Nr VII/59/03
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej .


Na podstawie art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543, ostatnia zmiana Dz.U z 2003r. Nr 96 poz.874) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości:
1. 50 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń
infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, dla
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości, którzy nie współfinansowali budowy
infrastruktury technicznej,
2. 0 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń
infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, dla
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości, którzy współfinansują budowę
urządzeń infrastruktury technicznej.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórU C H W A Ł A NR VII/60/2003
==========================
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie majątku po likwidowanej Spółce Wodno-Ściekowej “Boszkowo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie majątku po likwidowanej Spółce Wodno-Ściekowej “Boszkowo” w celu realizacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie jeziora Dominickiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

U C H W A Ł A Nr VII/61/2003
---------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Jezierzycach Kościelnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ostatnia zmiana Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.) oraz § 23 ust. 1 Statutu Sołectwa - przyjętego Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory Sołtysa w Jezierzycach Kościelnych.

§ 2

1. Termin zebrania wyborczego wyznacza się na dzień:

   1. pierwszy termin: 25 lipca 2003 r. godz. 20.00

   2. drugi termin: 25 lipca 2003 r. godz. 20.15


 1. Termin wyborów sołtysa wyznacza się na dzień: 10 sierpnia 2003 r.

w godz. od 8.30 do 13.00.

 1. Na miejsce zebrania i wyborów sołtysa wyznacza się salę wiejską w Jezierzycach Kościelnych.

 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się radnego Marka Dworczaka.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
Przyg. M. Poloszyk-MiśU C H W A Ł A Nr VII / 62 / 2003
----------------------------------------------------

  • Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 30 czerwca 2003 r

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002 r -Dz.U. Nr 147, poz.1231, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1

Określa się usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych kierując się zasadą
że punkt taki nie powinien być usytuowany bliżej niż 100 m od granicy obiektów i miejsc
kultu religijnego oraz placówek prowadzących działalność oświatową i kulturalną .

§ 2

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży może być uzależnione od sprawdzenia czy usytuowanie miejsca sprzedaży nie będzie uciążliwe dla właścicieli sąsiadujących posesji. Paragraf 2 został uchylony w procesie nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.


§ 3

W uzasadnionych przypadkach, Wójt po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może zezwolić na odstępstwa od zasad usytuowania punktów sprzedaży napojow alkoholowych , jeżeli prowadzenie tych punktów nie powoduje zakłóceń ciszy i porządku publicznego.
W/w odstępstwa mogą dotyczyć w szczególności punktów sezonowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowościach letniskowych. Paragraf 2 został uchylony w procesie nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.


§ 4


Traci moc Uchwała Nr XX/147/97 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 1997 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX /153/93 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 1993 r dot. zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.Przewodnicząca
Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
Oprac. Maria WalkowskaU C H W A Ł A NR VII/63 /2003
-------------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 czerwca 2003 r.


w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1


Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Włoszakowice
księdzu kanonikowi Janowi Górnemu.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06