OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/220/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXV/220/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Numer uchwały: 220
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3170  dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Uchwała Nr XXV/220/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 129 ust. 1 pkt 1 i art. 210 ust. 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych z klasami dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, a także granice obwodów tych szkół, prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Włoszakowice klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dla tych klas prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Gimnazjum im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach z siedzibą we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice, włącza się do Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego z siedzibą we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice, na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018,
3) Gimnazjum im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. W Uchwale nr XIV/105/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 w pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) Włoszakowice, Plac 21 Października 3”,
2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dłużynie, Dłużyna 42”,
3) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych, ul. Szkolna 25”.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Aniela PoloszykUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/220/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

W dniu 24 lutego 2017 r. Rada Gminy Włoszakowice podjęła uchwałę nr XXIV/213/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwała ta została przekazana do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu. W odpowiedzi otrzymano pozytywną opinię do przedłożonego projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Stosownie do art. 209 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazano związkom zawodowym celem zaopiniowania. Związki zawodowe w powyższym zakresie wydały opinie pozytywne do przedłożonej uchwały.
Rada Gminy działając na podstawie kompetencji zawartych w art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06