OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/221/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Uchwała Nr XXV/221/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Numer uchwały: 221
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3171  dnia 10 kwietnia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXV/221/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane podczas rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt.,
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 5 pkt.,
3) przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 4 pkt.
2. Spełnienie kryteriów zawartych w ust. 1 pkt 1-2 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki szkolnej.
3. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rodzice bądź prawni opiekunowie składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dołączane do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej.

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XIII/109/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06