OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/224/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice)

Uchwała Nr XXV/224/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice)

Numer uchwały: 224
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXV/224/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami), art. 6 pkt 1, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 638/88 o powierzchni 0,0137 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00026787/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Gminę Włoszakowice tj. budowę drogi publicznej.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr X/75/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku w drodze zamiany.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXV/224/2017 Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2017r. Starosta Leszczyński, działający w imieniu Skarbu Państwa, zwrócił się o złożenie przez gminę wniosku dotyczącego darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice działki nr 638/88 położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice). Załącznikiem do przedmiotowego wniosku winna być uchwała Rady Gminy Włoszakowice wyrażająca zgodę na nabycie działki nr 638/88 w drodze darowizny.
Uwzględniając fakt, że przeznaczona do nabycia działka stanowi część projektowanej drogi publicznej (alternatywnego dojazdu do Ośrodka Żeglarskiego Gminy Włoszakowice), zatem dokonanie takiego nabycia jest jak najbardziej zasadne.
Uchwałą Nr X/75/2015 z dnia 26 listopada 2105r. Rada Gminy Włoszakowice, wyraziła zgodę na zbycie w drodze zamiany działki nr 638/86 w zamian za nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności działki nr 638/88.
W związku z faktem, że Wojewoda Wielkopolski nie wyraził zgody aby po zamianie przedmiotowych działek, dokonać obciążenia działki nr 638/86 ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową), zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest: wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; . Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 tejże ustawy, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2 a tejże ustawy stanowi między innymi, że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – za zgodą wojewody.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06