OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół z IX Sesji z dnia 24 października 2003 r.

Protokół z IX Sesji z dnia 24 października 2003 r.


UntitledP r o t o k ó ł Nr IX/2003
-------------------------------------------
z IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 24 października 2003 r. w sali Urzędu Gminy.

(protokół przyjęty przez Radę Gminy Włoszakowice na sesji w dniu 27 listopada 2003 r.)

Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek sesji:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Zmiana budżetu gminy.

 6. Przeprowadzenie wyboru ławników do:

- Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie,
- Sądu Rejonowego w Lesznie w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 1. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej położonej przy budynku byłej szkoły w Boguszynie.

 2. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości zabudowanej we Włoszakowicach przy ul. Grotnickiej (lokale mieszkalne).

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Zalesie we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych.

 4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie sp.z o.o.

 5. Informacje/sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie.Ad. 1. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informacje z posiedzeń Komisji złożyli:

 1. z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania - przewodnicząca Krystyna John;

 2. z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - członek komisji Stefan Lis;

 3. z posiedzenia Komisji Rolnictwa - przewodniczący Marek Dworczak

 4. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - przewodniczący komisji Zenon Mejza.


Ad. 2. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Uwag nie było. Informacja została przyjęta.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza i Radny Zygmunt Nędza poinformowali o częstych podchodzeniach lisów do zagród gospodarskich. Wyjaśnień dotyczących odstrzałów na lisy udzielił radny Aleksy Zaremba.
Radny Andrzej Czajka - poruszył sprawę przygotowania boiska sportowego za salą w Grotnikach. Planowany na rok 2003 drenaż części boiska nie został wykonany.
Radny Tadeusz Szalewski - wnioskował o naprawę mostku z płyt na drodze z Dłużyny na łąki w kierunku byłego wylewiska.
Radny Zygmunt Nędza poinformował, że nadal nie został uruchomiony agregat prądotwórczy w hydroforni w Boguszynie.
Radny Ryszard Lipowy wnioskował o pilne wyrównanie ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym.
Radna Irena Przezbór wnioskowała o nawiezienie lub wyrównanie ul. Chopina we Włoszakowicach. Droga z gliny nie jest przejezdna po deszczu.

Ad. 5. Zmiana budżetu gminy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana budżetu gminy na 2003 r. polega na wprowadzeniu zmian w dochodach w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu subwencji oświatowej o 1.200,- złotych tytułem adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne w Jezierzycach Kościelnych, o zwiększeniu części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym o 28.239,- złotych ( połowa kwoty wnioskowanej ), o zmniejszeniu dotacji Wojewody na zadania z zakresu opieki społecznej w zakresie zasiłków o 44.190,- złotych oraz zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych o 7.651,- złotych i otrzymaniu darowizny na przygotowanie pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 50.000,- złotych. Celem zrównoważenia budżetu, wydatki zwiększają się o tą samą kwotę, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki organizacyjne gminy. I tak regulacje w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym są wynikiem konieczności wypłacenia odpraw emerytalnych dwóm pracownikom, zwiększeniu wynagrodzeń w związku z pracą w grupach od nowego roku szkolnego oraz przesunięciem zadań z usług remontowych do usług pozostałych, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych zwiększa wydatki o dofinansowanie z subwencji, w Zespołach Szkół w Dłużynie i Krzycku Wielkim zwiększa się środki na wydatki w związku z wypłatą nagród nauczycielom, którzy przyczynili się do wysokiego notowania szkoły, w Przedszkolach zmiany regulują stan do rzeczywistego stanu, w Zarządzie Dróg Gminnych zmian dokonuje się w związku z zakupem komputera dla kierownika, niezaplanowanym odnowieniem rowu na ulicy Grotnickiej, zwiększeniem kosztów obsługi finansowej oraz wyjazdów służbowych, w urzędzie wprowadza się wydatki na uzupełnienie kapitału powstającej spółki, na pokrycie uczestnictwa wójta w Studium Programów Europejskich oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, którym przedłużono umowy. W związku z umniejszeniem dotacji z zakresu opieki społecznej zmniejsza się o te same kwoty wydatki dotyczące tego zakresu. Otrzymana darowizna ma odzwierciedlenie w wydatkach związanych z adaptacją pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów 13.020.641 ,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 496.398,- złotych,

 2. po stronie wydatków 13.760.641,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 496.398,- złotych.

Radni wyjaśnili przyczyny zmniejszenia dotacji Wojewody na zadania z zakresu opieki społecznej w zakresie zasiłków o 44.190 zł (wypłata rent socjalnych przez ZUS-y - dotychczas przez ośrodki pomocy społecznej). Do przedstawionego projektu uchwały innych uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IX/74/2003
----------------------------------------------------
Ad. 6. Przeprowadzenie wyboru ławników

 • Sąd Okręgowy w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

Opinię o kandydatach złożył w imieniu powołanego przez Radę Gminy zespołu Zenon Mejza.
Do Sądu Okręgowego zgłoszono następujących kandydatów: Marię Kamieniarz, Lidię Olejnik, Iwonę Ruszkowską, Stanisława Skorupińskiego, Lucynę Wójcik.
W celu przeprowadzenia tajnych wyborów Rada Gminy zaproponowała wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Krystyna John, Czesław Bartkowiak, Tadeusz Szalewski. Kandydaci wyrazili zgodę na przeprowadzenie wyborów, a Rada Gminy skład Komisji przegłosowała. Komisja poinformowała o sposobie głosowania, rozdała karty do głosowania i ustaliła wynik wyborów przedstawiając protokół. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały.
Do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie wybrano: Lidię Olejnik, Iwonę Ruszkowską, Stanisława Skorupińskiego.

UCHWAŁA NR 75/2003


 • Sąd Rejonowy w Lesznie w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Opinię o kandydatach złożył w imieniu powołanego przez Radę Gminy zespołu Zenon Mejza.
Do Sądu Rejonowego zgłoszono następujących kandydatów: Józefa Małeckiego, Mariolę Żołędziejewską.
Tajne wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna jak wyżej. Komisja poinformowała ponownie o sposobie głosowania, rozdała karty do głosowania i ustaliła wynik wyborów przedstawiając protokół. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały.
Do Sądu Rejonowego w Lesznie wybrano: Józefa Małeckiego, Mariolę Żołędziejewską.
Do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organ administracji rządowej- Wojewoda Wielkopolski zgłosił: Józefa Rutę, a związki zawodowe zgłosiły: Krystynę Hanusek, Marię Muszkieta.
Tajne wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna jak wyżej. Komisja poinformowała ponownie o sposobie głosowania, rozdała karty do głosowania i ustaliła wynik wyborów przedstawiając protokół. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały.
Z listy organów administracji rządowej wybrano - Józefa Rutę, a z listy związków zawodowych i organizacji pracodawców wybrano Marię Muszkieta.

UCHWAŁA NR 76/2003Ad. 7. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej położonej przy budynku byłej
szkoły w Boguszynie.
Przewodnicząca poinformowała, że z nieruchomości położonej w Boguszynie zabudowanej budynkiem szkolnym wydzielona została działka budowlana o powierzchni 0,13 ha, którą planuje się zbyć w formie przetargu. Do projektu uchwały uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IX/77/2003
----------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości zabudowanej we Włoszakowicach przy ul. Grotnickiej.
Nieruchomość położona we Włoszakowicach przy ul.. Grotnickiej 4a z czterema lokalami mieszkalnymi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczona jest do zbycia. Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IX/78/2003
----------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Zalesie we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych.
Pozytywną opinię w sprawie zaliczenia ulicy Zalesie do kategorii dróg gminnych wyraził Zarząd Powiatu Leszczyńskiego.
Do projektu uchwały w sprawie zaliczenia ul. Zalesie we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IX/79/2003
----------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie sp. z o.o.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra wyjaśnił, że przystąpienie do spółki ma na celu kompleksowe międzygminne rozwiązanie gospodarki odpadami. Według planów rozwiązanie gospodarki odpadami polegać powinno na wybudowaniu zakładu unieszkodliwiania odpadów wraz ze składowiskiem odpadów dla wszystkich gmin powiatu oraz gmin sąsiadujących z powiatem. Rozwiązanie ponadgminne gospodarki odpadami daje możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych na realizowanie tej inwestycji. Gmina Włoszakowice nie posiada składowiska odpadów komunalnych na swoim terenie, korzysta ze składowiska odpadów w Trzebani, gmina Osieczna, eksploatowanego przez Miejski Zakład Oczyszczania spółka z o. o.
Radny Piotr Mądrzak zwrócił się o wyjaśnienie czy koszty wywozu śmieci ulegną zmianie. Wójt wyjaśnił, że przystąpienie do spółki nie ma związku z kosztami wywozu śmieci. Przystąpienie do Spółki ma na celu budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów. Innych uwag do projektu uchwały nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IX/80/2003
----------------------------------------------------Ad. 11. Informacje/sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.
Sprawozdania Wojewody Wielkopolskiego, Wójta Gminy Włoszakowice i Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice dotyczące oświadczeń majątkowych zostały przyjęte.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła sprawozdanie z wizyty delegacji Gminy Włoszakowice na uroczystościach dożynkowych w Kropelin.

Ad. 12. Sprawy bieżące.
Rada Gminy zobowiązała Komisję Rolnictwa do ustalenia sposobu podziękowania byłym sołtysom za długoletnie pełnienie tej funkcji.

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Macinek - zwrócił się z pytaniem dotyczącym opieki zdrowotnej w szkołach np. stomatologicznej. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że badania bilansowe są prowadzone (badanie, mierzenie, ważenie, szczepienia i ewentualne skierowania na leczenie i podstawowa opieka stomatologiczna). Natomiast inne sprawy dotyczące zdrowia dzieci i korzystania z podstawowej opieki stomatologicznej w ramach umowy z Funduszem następują z inicjatywy rodziców.
Radna Irena Przezbór - wnioskowała o ponowne zajęcie się tematem budowy sali gimnastycznej we Włoszakowicach i finansowanie budowy,
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował, aby posiedzenia komisji odbywały się przed sesjami, celem szczegółowego omówienia programu sesji.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku IX Sesji Rady Gminy Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Protokołowała Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś (-) Irena PrzezbórI N F O R M A C J A

o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesjiUchwały podjęte na IX Sesji zostały poddane nadzorowi Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uwag ze strony nadzoru nie było.

Uchwały dot. reorganizacji Gminnego Zakładu Komunalnego i przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są w trakcie realizacji.
Nieruchomość gruntowa we Włoszakowicach działka nr 692/13 o pow. 0,55 ha (ul. Wolności) została zbyta za 65.650 zł - przetarg dnia 20.10.2003 r.
Zamiana działek we Włoszakowicach przy ul. Rzemieślniczej w trakcie realizacji- przygotowywanie dokumentów geodezyjnych.
Do dnia sesji nie otrzymano potwierdzenia z Rady Gminy Przemęt w sprawie zgody na zawarcie porozumienia na przekazanie Gminie Włoszakowice mienia komunalnego wsi Boszkowo, Charbielin, Skarżyń.
Nowa nazwa ulicy w Bukówcu Górnym została oznaczona w terenie.
Wybory sołtysa w Jezierzycach Kościelnych odbyły się dnia 3 października 2003. Sołtysem został wybrany Bogdan Wieland. Dokumenty dotyczące sołectwa zostały przekazane sołtysowi.
Sprawę pasów dla pieszych w Boszkowie przy kaplicy leśnej przekazałem do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Oznakowanie zjazdu z ul. Słowiańskiej na ul. Zachodnią zostało wprowadzone. Garby na ul. Słowiańskiej nie zostały założone. Kierownik Zarządu Dróg Gminnych zobowiązał się przeprowadzić rozmowę poprzez Policję z osobami, które przekraczają prędkość na ul. Słowiańskiej. Żużlówka nie została otwarta dla ruchu samochodowego. Nie podjęto decyzji dot. pomocy sportowcom ze Zbarzewa.Wójt
(-) Stanisław Waligóra
Włoszakowice, 2003-10-24
 • Uchwała Nr IX/ 74 /2003

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz.594) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 określone w
§ 1 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 27.598,- złotych, załącznik nr 1 do uchwały,
2 ) dotacje na zadania zlecone zmniejszyć o 51.841,- złotych, załącznik nr 3 do uchwały,
3 ) wydatki zwiększyć o kwotę 27.598, - złotych, załącznik nr 2 do uchwały,
4 ) wydatki na zadania zlecone zmniejszyć o 51.841,- złotych, załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów 13.020.641 ,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 496.398,- złotych,

 2. po stronie wydatków 13.760.641,- złote, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 496.398,- złotych.


§ 3

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 50.000,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne po zmianie wynoszą 2.547.864 ,-złote, załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003

Przewodniczący Rady Gminy (-)Irena Przezbór


Załącznik nr 4 do
Uchwały nr IX/74 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2003 r.


Wydatki inwestycyjne w roku 2003 w złotych


Plan
1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 75.800,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 75.800,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 75.800,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.800,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.578.600,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona
Środowiska 1.578.600,- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.578.600,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.578.600,-

3. Rozbudowa i modernizacja stacji
wodociągowej w Krzycku Wielkim 483.160,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 483.160,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 483.160,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483.160,-

 1. Budowa hali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 250.000,-

801 Oświata i wychowanie 250.000,-
80101 Szkoły podstawowe 250.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,-

 • Budowa boiska sportowego w ZS w Dłużynie 10.304,-

801 Oświata i wychowanie 10.304,-
80110 Gimnazja 10.304,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.304,-

 1. Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy

we Włoszakowicach 150.000,-
853 Opieka społeczna 150.000,-
85303 Ośrodki wsparcia 150.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,-

O G Ó Ł E M 2.547.864,-


Uzasadnienie:
Zmiany w dochodach wprowadza się w związku z otrzymanymi informacjami o zwiększeniu subwencji oświatowej o 1.200,- złotych tytułem adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne w Jezierzycach Kościelnych, o zwiększeniu części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym o 28.239,- złotych ( połowa kwoty wnioskowanej ), o zmniejszeniu dotacji Wojewody na zadania z zakresu opieki społecznej w zakresie zasiłków o 44.190,- złotych oraz zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych o 7.651,- złotych i otrzymaniu darowizny na przygotowanie pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 50.000,- złotych. Celem zrównoważenia budżetu, wydatki zwiększają się o tą samą kwotę, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki organizacyjne gminy. I tak regulacje w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym są wynikiem konieczności wypłacenia odpraw emerytalnych dwóm pracownikom, zwiększeniu wynagrodzeń w związku z pracą w grupach od nowego roku szkolnego oraz przesunięciem zadań z usług remontowych do usług pozostałych, ZS w Jezierzycach Kościelnych zwiększa wydatki o dofinansowanie z subwencji, ZS w Dłużynie i Krzycku Wielkim zwiększa się środki na wydatki w związku z wypłatą nagród nauczycielom, którzy przyczynili się do wysokiego notowania szkoły, w Przedszkolach zmiany regulują stan do rzeczywistego stanu, w Zarządzie Dróg Gminnych zmian dokonuje się w związku z zakupem komputera dla kierownika, odnowienie (nie było w planie ) rowu na ulicy Grotnickiej, zwiększeniu kosztów obsługi finansowej oraz wyjazdów służbowych, w urzędzie wprowadza się wydatki na uzupełnienie kapitału powstającej spółki, na pokrycie uczestnictwa wójta w Studium Programów Europejskich oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, którym przedłużono umowy. W związku z umniejszeniem dotacji z zakresu opieki społecznej zmniejsza się o te same kwoty wydatki dotyczących tego zakresu. Otrzymana darowizna ma odzwierciedlenie w wydatkach związanych z adaptacją pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy.

U C H W A Ł A NR IX /75/ 2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie na kadencję 2004-2007

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami ostatnia zmiana Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie w głosowaniu tajnym wybrano:

1. Olejnik Lidia

2. Ruszkowska Iwona

3. Skorupiński Stanisław

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Protokół
Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Czesław Bartkowiak - przewodniczący

Krystyna John - członek

Tadeusz Szalewski - „

stwierdza, że przeprowadzonym głosowaniu tajnym na 13 radnych, obecnych na IX Sesji Rady Gminy i uprawnionych do głosowania zostało oddanych głosów:
ważnych - 13
nieważnych - -.
nie wzięło udziału w głosowaniu - -
W wyniku dokonanego obliczenia, Komisja stwierdza, że spośród ważnie oddanych głosów poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Kamieniarz Maria 2 głosy

 2. Olejnik Lidia 12 głosów

 3. Ruszkowska Iwona 12 głosów

 4. Skorupiński Stanisław 11 głosów

 5. Wójcik Lucyna 2 głosy


Następujący kandydaci otrzymali najwięcej ważnie oddanych głosów i wybrani zostali na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie:

 • Olejnik Lidia

 • Ruszkowska Iwona

 • Skorupiński Stanisław


Włoszakowice, 2003-10-24

P o d p i s y
Przewodniczący Komisji (-) Czesław Bartkowiak

Członkowie Komisji (-) Krystyna John (-) Tadeusz Szalewski

U C H W A Ł A NR IX /76 /2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lesznie na kadencję 2004-2007

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami ostatnia zmiana Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z 2002 r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w głosowaniu tajnym wybrano:

1. Małecki Józef

2. Żołędziejewska Maria
§ 2
Na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w głosowaniu tajnym wybrano:
1) z listy terenowych organów administracji rządowej: Ruta Józef
2) z listy związków zawodowych oraz organizacji pracodawców: Muszkieta Maria

§ 3

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Protokół
Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie.


I. Komisja Skrutacyjna w składzie:
Bartkowiak Czesław - przewodniczący
John Krystyna - członek
Tadeusz Szalewski - „
stwierdza, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego na 13 radnych, obecnych na IX Sesji Rady Gminy i uprawnionych do głosowania zostało oddanych głosów:
ważnych - 13
nieważnych - -
nie wzięło udziału w głosowaniu - -
W wyniku dokonanego obliczenia, Komisja stwierdza, że spośród ważnie oddanych głosów poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Małecki Józef 13 głosów

 2. Żołędziejewska Mariola 13 głosówNastępujący kandydaci otrzymali najwięcej głosów ważnych i wybrani zostali na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie.
Małecki Józef
Żołędziejewska Mariola


II. Komisja w składzie jak wyżej stwierdza, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na 13 radnych, obecnych na IX Sesji Rady Gminy i uprawnionych do głosowania zostało oddanych głosów:
LISTA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ważnych - 13
nieważnych - -
nie wzięło udziału w głosowaniu - -
W wyniku dokonanego obliczenia, Komisja stwierdza, że spośród ważnie oddanych głosów kandydat

 • Ruta Józef otrzymał - 10 głosów


Na ławnika do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z listy terenowych organów administracji rządowej wybrany został

Ruta Józef


Z LISTY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

ważnych - 10
nieważnych - 3
nie wzięło udziału w głosowaniu - -
W wyniku dokonanego obliczenia, Komisja stwierdza, że spośród ważnie oddanych głosów kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 • Hanusek Krystyna - 1 głos

 • Muszkieta Maria - 9 głosów


Na ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z listy związków zawodowych i organizacji pracodawców najwięcej głosów ważnych otrzymała i wybrana została

Muszkieta Maria

Włoszakowice, 2003-10-24
P o d p i s y

Przewodniczący Komisji (-) Czesław Bartkowiak
Członkowie Komisji (-) Krystyna John (-) Tadeusz Szalewski


UCHWAŁA Nr IX /77/03
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24.10.2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Boguszynie

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2003r. Nr 80 poz.717 ) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003r Nr 124 poz. 1152) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 261/2 o pow. 0,1342 ha położonej w Boguszynie zapisanej w KW Nr 24342, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, w drodze przetargu.
§2
Ceną wywoławczą nieruchomości jest jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższona o koszty przygotowania do sprzedaży.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr IX/77/03 Rady Gminy Włoszakowice

Z nieruchomości położonej w Boguszynie, zabudowanej budynkiem szkolnym, o pow. 0,26 ha wydzielona została działka budowlana o ewidencyjnym nr 261/2. Działkę przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu.


        • UCHWAŁA Nr IX/78/03

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24.10.2003 r.


w sprawie zbycia lokali mieszkalnych i gruntu we Włoszakowicach.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003r Nr 80 poz. 717), art.28 w związku z art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2003r Nr 124 poz. 1152)Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem części wspólnych co do budynku i gruntu - działki nr 166/5 o powierzchni 0,0662 ha, położonej przy ul. Grotnickiej 4a we Włoszakowicach, zapisanej w KW Nr 24110 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2
Sprzedaż udziałów w nieruchomości i lokali mieszkalnych osobom, którym przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa w ich nabyciu w drodze bezprzetargowej następuje za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego podwyższoną o koszty przygotowania dokumentacji i wyceny.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr IX/78/03 Rady gminy Włoszakowice


Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona nr działki 166/2 we Włoszakowicach przy ul. Grotnickiej 4a zgodnie z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczona jest do zbycia. Budynek z czterema lokalami mieszkalnymi i udziałem części wspólnych do budynku i gruntu proponuje się przeznaczyć do sprzedaży na rzecz najemców.
U C H W A Ł A NR IX/79/ 2003
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24.10.2003 r

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 71, poz 838 z 2000 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U.Nr 80, poz. 717 ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1
1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice ulicę Zalesie położoną we Włoszakowicach oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Oznaczenie przebiegu ulicy Zalesie określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/79 /2003 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 24 października 2003 r.

Ulica Zalesie we Włoszakowicach


Obręb Włoszakowice dz. nr 354, 329, 359/5, 359/1, 359/6, 377/1, 377/3,
379, 8/10 L, 380, 384, 386/2, 405/2, 966, 406
9/7 L, 411
U C H W A Ł A NR IX /80/ 2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2003 r.w sprawie: przystąpienia do spółki “Miejski Zakład Oczyszczania” Sp.. z o.o. z siedzibą w Lesznie i wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanego udziału

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f, g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przystąpić do spółki “Miejski Zakład Oczyszczania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie.


§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do wniesienia w imieniu Gminy Włoszakowice wkładu pieniężnego w wysokości 821,49 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych 49/100), w zamian za 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym spółki, o której mowa w § 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06