OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/228/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własności Powiatu Leszczyńskiego .

Uchwała Nr XXV/228/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własności Powiatu Leszczyńskiego .

Numer uchwały: 228
Numer sesji: XXV
Rok: 2017UCHWAŁA Nr XXV/228/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własności Powiatu Leszczyńskiego .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446)art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2031), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy Gminy Włoszakowice związany z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – droga powiatowa nr 3903P”, Rada Gminy Włoszakowice wyraża zgodę na zrzeczenie się przez Gminę Włoszakowice, odszkodowania za nieruchomości oznaczone geodezyjnymi numerami działek: 114/2 o powierzchni 0,0798 ha, 1191/1 o powierzchni 0,1178 ha, położone w obrębie geodezyjnym Włoszakowice, stanowiące własność Gminy Włoszakowice, przejęte z mocy prawa przez Powiat Leszczyński na podstawie decyzji 3/D/2016 znak AB.6740.5.3.2016 z dnia 12 grudnia 2016r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Włoszakowice


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2031), Starosta Leszczyński prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – droga powiatowa nr 3903P”.
Na postawie art. 12 ust. 4 nieruchomości lub ich części przeznaczone na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Art. 12 ust. 7 stanowi natomiast, że jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za przejęte nieruchomości, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Planowana inwestycja realizowana na terenie Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego ma na celu podniesienie możliwości komunikacyjnych, wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i lokalnej społeczności. Zmniejszenie środków finansowych na wypłatę odszkodowań pozwoli na zwiększenie nakładów na realizację inwestycji.
Biorąc pod uwagę wpływ planowanej inwestycji na poprawę układu transportowego w regionie, Gmina Włoszakowice deklaruje wsparcie niniejszego przedsięwzięcia, poprzez zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06