OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr X/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

Protokoł Nr X/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
P r o t o k ó ł Nr X/2003
---------------------------------------
(treść protokołu został przyjęty na XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice w dniu 29 grudnia 2003 r.)

z X Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 listopada 2003 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia X Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych (pełny skład Rady), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Program sesji:

 1. Informacja o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Uchwalenie podatków i opłat na 2004 rok:

- podatek rolny i leśny,

   • podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportowych,
- podatek od posiadania psów,
- opłata miejscowa.

 1. Zmiana budżetu Gminy na rok 2003.

 1. Upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Włoszakowice mgr Stanisławowi Waligórze.

 2. Wprowadzenie nazwy ulicy we Włoszakowicach ( zaplecze ul. Leszczyńskiej).

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.
Ad. 1. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji złożyli:
- z posiedzenia Komisji Rolnictwa - przewodniczący Marek Dworczak,
- z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu - przewodniczący Paweł Marcinek.

Ad. 2. Informacja Wójta o realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Wójt ponadto przedstawił treść listu Witolda Tomczaka, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dot. pozytywnej opinii o organizowanych w naszej Gminie obchodach Święta Odzyskania Niepodległości wraz z "przejazdem konnicy z Marszałkiem Józefem Piłsudskim". W tegorocznych uroczystościach uczestniczył p. Witold Tomczak. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Bronisław Elimer - poinformował o potrzebie pilnego zabezpieczenia przed wysypaniem się na drogę drągów składowanych w tartaku “Stefan” we Włoszakowicach . Obecne zabezpieczenie nie jest wystarczające i stwarza zagrożenie dla korzystających z drogi.
Ponadto wnioskował o naprawę ul. Podgórnej, szczególnie w pobliżu byłej cegielni wraz z barierkami.

Radna Krystyna John - wnioskowała o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w Krzycku Wielkim.

Radny Zenon Mejza - wnioskował o skierowanie sprawy lisów podchodzących do zagród w Krzycku Wielkim i w Boguszynie do koła łowieckiego obsługującego ten teren.

Radna Irena Przezbór - wnioskowała o naprawę wyrwy na ul. Leśnej w parku (po budowie kanalizacji sanitarnej).

Ad. 5 Uchwalenie podatków i opłat na 2004 rok:

   • podatek rolny


Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych.
Stawka podatku rolnego jest uzależniona jedynie od ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, którą Rada Gminy może obniżyć.
Podatek rolny wymierzany jest również dla użytków rolnych do 1 ha (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne) i liczony jest od 1 ha gruntów - równowartość pieniężna 5q żyta. Dla gospodarstw przelicznik ten wynosi 2,5 q.
Propozycję obniżenia ceny żyta do 30 zł/q zaproponowała Komisja Rolnictwa Rady Gminy.
Rada Gminy propozycję przyjęła i obniżyła średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2004 r. z kwoty 34,57 zł do kwoty 30,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/81/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu


- podatek od nieruchomości
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wraz z propozycjami Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej. Do proponowanych stawek ustosunkowywano się kolejno i ustalano wysokości poszczególnych podatków.Przyjęto następujące stawki:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,48 zł od 1m2 powierzchni,

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41zł od 1 ha powierzchni,

 2. gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,09 zł od 1m2 powierzchni,


 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,52 zł od 1m2 ,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 1. od budowli - 2% ich wartości.


Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/82/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu- podatek od środków transportowych
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia: do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla Rady Gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną oraz w niektórych przypadkach kwotą minimalną i maksymalną.
Radni ustalali stawki podatku od środków transportowych w wysokości obowiązującej w roku 2003, a w przypadku podniesienia progów minimalnych podatków pozostawili podatek w wysokości minimalnej. Innych zastrzeżeń radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/83/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu


- podatek od psów
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w zakresie podatku od psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia, a mianowicie: stanowienie stawek szczegółowych, z tym, że podatek od jednego psa w roku 2004 nie może przekroczyć kwoty 50,30 zł. Obligatoryjnie dwa psy w gospodarstwie są zwolnione z podatku. Rada Gminy po dyskusji postanowiła zachować stosowane w Gminie Włoszakowice zwolnienie do jednego psa na nieruchomości. Od pozostałych psów podatek ustalono w wysokości 40,00 zł.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/84/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu- opłata miejscowa
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne warunki klimatyczne i walory krajobrazowe za każdy dzień pobytu. W Gminie Włoszakowice takie miejscowości to Boszkowo i Dominice. Opłaty nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, osób, które płacą podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w takiej miejscowości.
Rada Gminy ustaliła dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,20 zł, a od dzieci i młodzieży do lat 18 oraz od emerytów i rencistów w wysokości 0,60 zł. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/85/2002
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 6. Zmiana budżetu Gminy na rok 2003.
Przewodnicząca Rady Gminy Rada Gminy poinformowała o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2003 rok. Postanowiono zwiększyć dochody o kwotę 258.407 zł, a wydatki zmniejszyć o kwotę 335.343 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:

 1. po stronie dochodów - 13.279.048 zł

 2. po stronie wydatków - 13.425.298 złŹródłem pokrycia deficytu będzie przychód z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/86/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 7. Upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. Uwag radni nie zgłosili.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/87/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Włoszakowice mgr Stanisławowi Waligórze.
Propozycje dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Stanisława Waligóry zostały przedyskutowane przez Radnych. Ustalono dodatek w wysokości 27% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego brutto.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/88/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu


Ad. 9. Wprowadzenie nazwy ulicy we Włoszakowicach (zaplecze ul. Leszczyńskiej).
W związku z powstającymi nowymi budynkami mieszkalnymi przy drodze stanowiącej zaplecze ulicy Leszczyńskiej zaistniała konieczność nadania nazwy tej ulicy z propozycją nazwy “Ulica Ogrodowa”. Nazwa ta została ustalona wspólnie z dotychczasowymi mieszkańcami tej ulicy.
Uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy 1 głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr X/89/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Postanowiono zwiększyć wynagrodzenie za inkaso z 2,5 % do 3,0%, a w przypadku Bukówca Górnego z 2,0% do 2,5%
Innych uwag nie zgłoszono.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/90/2003
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołuAd. 11. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra przedstawił radnym sprawę dotyczącą poboru wody przez firmę Hermes. Pomimo prowadzonych badań nie ustalono jednoznacznie, czy ujęcie wody Gminy i ujęcie wody firmy Hermes znajdują się na wspólnym zasobie czy na zasobach oddzielnych. Dnia 27 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy, w której uczestniczył właściciel firmy Hermes A.Z.oraz dyrektor M.K. Podczas posiedzenia właściciel firmy A.Z.oświadczył, że zlecił wykonanie badań dla ustalenia rzeczywistych zasobów ujęć wody eksploatowanych przez jego firmę i Gminę Włoszakowice. Ponadto właściciel firmy oświadczył, że w żadnym wypadku nie zamierza doprowadzić do podebrania wody z obecnie eksploatowanych ujęć Gminy lub obniżenia ich zasobów albo posiadanego przydziału.
W przypadku negatywnych wyników badań niepozwalających na czerpanie większych ilości wody firma Hermes zamierza poszukiwać wody poza tym obszarem, z którego zasilane jest ujęcie Gminy i Hermesu.
Badania, polegające na wykonaniu dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich ZPCH “Hermes” z wykonania otworu S-1a i likwidacji otworu S-1n wykonała spółka Arcadis Ekokonrem z Wrocławia.
Starostwo Powiatowe w Lesznie wszczęło postępowanie administracyjne w celu przyjęcia dodatku do dokumentacji hydrologicznej  i wystąpiło do Wójta Gminy Włoszakowice o zajęcie stanowiska w sprawie zrzeczenia się części przyznanych Gminie zasobów eksploatacyjnych. W związku z takim stanowiskiem Wójt wystąpił o sprawdzenie opracowania wykonanego przez spółkę Arkadis Ekokonrem. Koreferat wykonał mgr Z.B.z Poznania.
Negowanie opracowania spółki Arkadis nie stwarza jasnej sytuacji w sprawie możliwości zwiększenia poboru wody zarówno przez firmę Hermes, jak i Gminę. Decyzję w sprawie zmian w przydzielonych zasobach podejmie Starostwo Powiatowe na rozprawie administracyjnej.


Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek - poinformował, że Bieg Sokoła został wpisany do imprez pn. “Maratony polskie”.
Radna Krystyna John - zwróciła się z pytaniem kto podaje informacje do gazet leszczyńskich.
Radny Andrzej Patelka - poinformował o sytuacji dotyczącej podpisywania umów z Funduszem Ochrony Zdrowia na zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Włoszakowice. Zobowiązano Komisję Oświaty i Wychowania do zapoznania się ze sprawą zabezpieczenia opieki dla mieszkańców.
Wójt wyjaśnił, że do gazet leszczyńskich z Urzędu Gminy nie są podawane informacje.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku X Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.
Protokołowała                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                              (-) Irena PrzezbórI N F O R M A C J A

o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji


Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy zostały poddane nadzorowi Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia sesji rozstrzygnięć ze strony nadzoru nie było. Termin wydania rozstrzygnięć upływa z dniem 5 grudnia br.
Informacje o wyborze ławników zostały przekazane do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Rejonowego w Lesznie.

Do podjętych uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Boguszynie i lokali mieszkalnych we Włoszakowicach zlecono wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
Interpelacje dotyczące: naprawy mostku w Dłużynie, równania ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym przekazano do Zarządu Dróg Gminnych. W najbliższych dniach w Bukówcu Górnym na ul. Sokołowickiej, Jezierzyckiej i Kołka Rolniczego zostaną wyrównane wyrwy (nawieziony kamień).
Ponadto poinformowałem Zarząd Dróg Gminnych o sprawie ul. Chopina we Włoszakowicach. Na ulicy tej doraźne równanie czy nawiezienia nie są rozwiązaniem, ze względu na gliniaste podłoże.
Sprawy budowy boisk w tym boiska w Grotnikach omówiono na posiedzeniu Komisji Kultury w dniu 20 listopada 2003 r. W roku 2004 w Grotnikach zostanie przeprowadzony częściowy drenaż terenu boiska.
Agregat hydroforni w Boguszynie nadal jest niesprawny.

W Ó J T
(-) Stanisław WaligóraWłoszakowice, 2003-11-27
 • U C H W A Ł A nr X/81 /2003


Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 141 poz.1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U z 2003 roku Nr 162 poz.1568/ oraz art.6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2003r. Nr 162, poz.1568/, Rada Gminy we Włoszakowicach uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się na terenie gminy Włoszakowice średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. /Monitor Polski Nr 49 poz. 771/ przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

z kwoty 34,57 zł do kwoty 30,00 zł


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Traci moc uchwała nr II/ 9/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 grudnia 2002 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru w 2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie do uchwały nr X / 81 /2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie podatku rolnego na rok 2004.


Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gospodarstw rolnych, dla użytków rolnych na nieruchomościach hektar fizyczny.
Stawka podatku rolnego została uzależniona jedynie od ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Cena ustalona przez Radę w stosownej uchwale obowiązuje na terenie danej gminy. Ustawodawca nie ogranicza rady w tym zakresie żadnymi dodatkowymi warunkami, ani też nie wskazuje na kryteria, które powinny decydować o wysokości obniżki, z tym, że skutkuje to zmniejszeniem wpływów do budżetu z tytułu podatku rolnego.
Od roku 2003 podatek rolny wymierzany jest tam gdzie, znajdują się użytki rolne do 1 ha /oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne/ i liczony jest od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta.

U C H W A Ł A nr X / 82 /2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003roku

w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U z 2003 roku Nr 162 poz. 1568 / oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2003r. Nr 110 poz.1039/,

Rada Gminy we Włoszakowicach uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2004:


1. gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,48 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,09zł
od 1m2 powierzchni,

2. budynków lub ich części:


a/ mieszkalnych - 0,52zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,60 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,11 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,49zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,90zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7


§ 2.

Zwalnia się w podatku od nieruchomości: nieruchomości oraz ich części, /budynki i grunty/ które stanowią własność gminy zajęte na potrzeby działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej, komunalne z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4.

Traci moc uchwała nr II/ 10/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 grudnia 2002 roku .


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru w 2004 roku.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały Nr X / 82/2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 roku
w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie podatkowej tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 07 lutego 2002r. z późniejszymi zmianami/ górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznemu podwyższeniu zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy. Ze względu na nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zachodzi konieczność ustalenia nowych stawek podatku od nieruchomości na 2004r.U C H W A Ł A nr X/ 83/ 2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 roku


w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U z 2003 Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz. U z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/, Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.

Wysokość podatku od środków transportowych na terenie Gminy Włoszakowice wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji:

1/ do 1995 roku włącznie 500,00 zł
2/ od 1996 roku 450,00 zł

1a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do 5,5 ton
włącznie nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do 1995 roku włącznie 550,00 zł
2/ od 1996 roku 500,00 zł


2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 900,00 zł
2/ od roku 1996 850,00 zł

2a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9
ton włącznie, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 950,00 zł
2/ od roku 1996 900,00 zł


3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton do
mniej niż 12 ton , wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku
produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.100,00 zł
2/ od roku 1996 1.050,00 zł

3a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton do
mniej niż 12 ton, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.150,00 zł
2/ od roku 1996 1.100,00 zł


4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton stawki podatkowe określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 8 ton włącznie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.200,00 zł
2/ od roku 1996 1.150,00 zł

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 ton włącznie,
nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji:

1/ do 1995 roku włącznie 1.250,00 zł
2/ od 1996 roku 1.200,00 zł

5b. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i
poniżej 12 ton, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do 1995 roku włącznie 1.300,00 zł
2/ od roku 1996 1.250,00 zł

5c. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i
poniżej 12 ton, nie wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji
pojazdu:

1/ do 1995 roku włącznie 1.350,00 zł
2/ od roku 1996 1.300,00 zł


6. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton - stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

 1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 10 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
  prowadzoną przez podatników podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy
  lub naczepy:

  1/ do 1995 roku włącznie 600,00 zł
  2/ od roku 1996 550,00 zł

  7a. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą
  powyżej 10 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
  rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego, w zależności od roku produkcji
  przyczepy lub naczepy:

  1/ do roku 1995 włącznie 650,00 zł
  2/ od roku 1996 600,00 zł


 2. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z
  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe
  określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

 3. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:


1/ do roku 1995 włącznie 1.300,00 zł
2/ od roku 1996 1.200,00 zł

9a. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, nie wyposażonych w katalizator spalin, ani
instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.400,00 zł
2/ od roku 1996 1.300,00 zł

9b. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator
spalin, w zależności od roku produkcji:

1/ do roku 1995 włącznie 1.550,00 zł
2/ od roku 1996 1.450,00 zł

9c. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, nie wyposażonych w katalizator
spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1/ do roku 1995 włącznie 1.600,00 zł
2/ od roku 1996 1.500,00 zł


§ 2

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

- I rata do 15 lutego 2004 roku,
- II rata do 15 września 2004 roku,
- na rachunek Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy
Włoszakowice,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr II/ 12 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 grudnia 2002roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w 2004 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr X / 83/ 2003 z dnia 27 listopada 2003 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla rady gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną do pojazdów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1,2,3,5,7, natomiast do pojazdów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2,4,6, uprawniania rady gminy są ograniczone granicą kwot maksymalnych i minimalnych.
Na podstawie art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2002 Nr 9 poz. 84 ze zmianami/ Minister Finansów przeliczył stawki minimalne podatku od środków transportowych określone w załącznikach do ustawy na następny rok podatkowy, zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro na dzień 1 października 2003r, który w stosunku do kursu Euro w roku bazowym / rok 2000/ wyniósł 15,48%. W roku 2002 ze względu na wahania kursu Euro poniżej 5% nie było konieczności przeliczania stawek minimalnych podatku od środków transportowych.
W roku 2003 w związku z faktem, ze ogłoszony wskaźnik cen i usług detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają przeliczeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego / wskaźnik inflacji/ był niski i wyniósł 0,6%, a kurs EURO w stosunku do roku bazowego wzrósł o 15,48%, wysokość niektórych stawek minimalnych wynikających z załączników przekroczyła wysokość stawek maksymalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Niektóre stawki nie spełniają jednocześnie obu kryteriów ustawowych. Dlatego też wprowadzono zapis “ Jeżeli górna granica stawki podatku o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 ustawy.”


Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/ 83 /2003 z dnia 27 listopada 2003r. Rady Gminy
Włoszakowice


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita / w tonach/


Stawka podatku / w złotych/


Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna / osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
Jezdnych
Stawka podatkowa
/ w złotych/


Stawka podatkowa
/ w złotych/


1

2

3

4

5

6


Dwie osie

12

13

1.000,-


1.200,-


13

14

1.000,-


1.200,-


14

15

1.000,-


1.200,-


15

i powyżej 15

1.000,-


1.251,81Trzy osie

12

17

1.000,-


1.200,-


17

19

1.000,-


1.200,-


19

21

1.000,-


1.200,-


21

23

1.800,-


2.000,-


23

25

1.800,-


2.000,-


25

i powyżej 25

1.800,-


2.000,-Cztery osie i więcej

12

25

1.800,-


2.150,-


25

27

1.800,-


2.150,-


27

29

1.800,-


2.150,-


29

31

1.800,-


2.452,80


31

i powyżej 31

1.800,-


2.452,80

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X / 83 /2003 z dnia 27 listopada 2003r. Rady Gminy Włoszakowice


Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespoły pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
/ w tonach/Stawka podatku w złotych


Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
Stawka podatkowa
w złotych


Stawka podatkowa w złotych1

2

3

4

5

6Dwie osie

12

18

1.300,-


1.350,-


18

25

1.300,-


1.350,-


25

31

1.450,-


1.770,-


31

i powyżej 31

1.450,-


1.937,76Trzy osie

12

40

1.500,-


1.770,-


40

I powyżej 40

1.722,97


2.548,65
Załącznik nr 3 do uchwały na X / 83 /2003 z dnia 27 listopada 2003r. Rady Gminy Włoszakowice


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa
+ pojazd silnikowy /w tonach/Minimalna stawka podatku / w złotych/


nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia
Stawka podatkowa
w złotych


Stawka w złotych


1

2

3

4

5

6


Jedna oś

12

18

700,-


1.200,-


18

25

700,-


1.200,-


25

i powyżej 25

700


1.200,-Dwie osie

12

28

750,-


760,-


28

33

750,-


849,94


33

38

849,94


1.291,07


38

i powyżej 38

1.249,03


1.699,87-Trzy osie

12

38

1.400,-


1.400,-


38

i powyżej 38

1.550,-


1.550,-U C H W A Ł A nr X / 84 / 2003

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie stawek podatku od psów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U z 2003r. Nr 162 poz.1568/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U z 2003r. Nr 110 poz. 1039/. Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Włoszakowice w kwocie 40,00 zł od każdego psa.

2. Podatek płatny jest jednorazowo u sołtysa wsi do dnia 15 marca 2004 roku, jak również w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa.

3. Za pobieranie podatku od posiadania psów ustala się dla inkasentów - sołtysów wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50 % skasowanych kwot.

4.Zwalnia się z podatku od posiadania psów :
a/ jednego psa w nieruchomościach zabudowanych do 1ha.
b/ psy utrzymywane przez osoby czasowo przebywające na obszarze gminy jeżeli podatek
od posiadania psów został zapłacony za dany rok w miejscowości z której przybył.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała Nr II/ 11/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 grudnia 2002 roku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru w 2004 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały nr X / 84 /2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie stawek podatku od psówW zakresie podatku od psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia, a mianowicie: stanowienie stawek szczegółowych, z tym, że podatek od jednego psa w roku 2004 nie może przekroczyć kwoty 50,30 zł.
Rada Gminy skorzystała nadto z możliwości zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatków od psów na nieruchomości do 1ha.
Zwolnienia ustawowe zawarte są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku /tekst jednolity: Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami/.
U C H W A Ł A nr X / 85 / 2003
---------------------------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 roku


w sprawie stawki opłaty miejscowej na 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U z 2003 roku Nr 162 poz.1568/ oraz art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 litera b i pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana; Dz.U z 2003r. Nr 110, poz.1039/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajoznawcze oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach , w gminie Włoszakowice - w miejscowości Boszkowo- letnisko i Dominice.

§ 2.

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w miejscowościach o których mowa w § 1 w wysokości 1,20zł dziennie, z tym że:
1. od dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 18 lat dzienna stawka wynosi 0,60 zł,
2. od emerytów i rencistów dzienna stawka wynosi 0,60 zł.

§ 3.
Ustala się następujące osoby, które zobowiązane są do pobierania opłaty miejscowej:
1) kierownicy ośrodków wypoczynkowych,
2) kierownicy campingu,
3) kierownicy hoteli,
4) sołtys wsi Dominice,
5) osoby fizyczne wynajmujące kwatery w celach zarobkowych.

§ 4.

Za pobieranie opłaty miejscowej osoby wymienione w § 3 otrzymują wynagrodzenia za inkaso w wysokości 12 % skasowanych kwot.


§ 5.

Środki uzyskane z tytułu opłaty miejscowej będą przekazywane za pośrednictwem osób wyszczególnionych w § 3 do kasy Urzędu Gminy raz w miesiącu.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr II/13/02 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 grudnia 2002 roku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru w 2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie do uchwały nr X / 85/2003
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie stawki opłaty miejscowej na 2004r.


Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne warunki klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. W gminie Włoszakowice takie miejscowości to Boszkowo i Dominice. Nie dotyczy to między innymi osób przebywających w szpitalach, zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, osób, które płacą podatek od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych w takiej miejscowości.Uchwała Nr X/86/2003

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) oraz art.109, art.110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1611 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2003 określone w
§ 1 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 258.407,- złotych, załącznik nr 1 do uchwały, a dotacje na zadania zlecone zmniejszyć o 6.069,- złotych, załącznik nr 3 do uchwały,
2 ) wydatki zmniejszyć o kwotę 335.343,- złote, załącznik nr 2 do uchwały, a wydatki dotyczące zadań zleconych zmniejszyć o 6.069,- złotych, załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu gminy na rok 2003 wynosi:


 1. po stronie dochodów 13.279.048,- złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 490.339,- zł

 2. po stronie wydatków 13.425.298,- złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 490.339,- złotych.


§ 3

Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki ), załącznik nr 4 do uchwały

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 8 uchwały Nr III/ 18 /2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 450.240,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne po zmianie wynoszą 2.097.624 ,-złote, załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Zmienia się wieloletnie programy inwestycyjne w związku ze umniejszeniem kosztów zadania wykonywanego w roku 2003

 1. dalszej budowy kanalizacji sanitarnej, załącznik nr 6 do uchwały,

 2. modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, załącznik nr 7 do uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena PrzezbórZałącznik nr 4 do
Uchwały nr X/ 86 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 r.Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2003.


I Przychody 885.000,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 585.000,-
955 Przychody z innych rozliczeń krajowyc 300.000,-


II Rozchody 738.750,-


992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 738.750,-Załącznik nr 5 do
Uchwały nr X/ 86 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 r.


Wydatki inwestycyjne w roku 2003 w złotych


Plan
1. Budowa i rozbudowa remiz strażackich 88.900,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. 88.900,-
75412 Ochotnicze straże pożarne 88.900,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88.900,-

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 1.173.100,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona
Środowiska 1.173.100,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.173.100,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.173.100,-

3. Rozbudowa i modernizacja stacji
wodociągowej w Krzycku Wielkim 425.320,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 425.320,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 425.320,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425.320,-

Budowa hali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach 250.000,-


801 Oświata i wychowanie 250.000,-
80101 Szkoły podstawowe 250.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,-


Budowa boiska sportowego w ZS w Dłużynie 10.304,-


801 Oświata i wychowanie 10.304,-
80110 Gimnazja 10.304,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.304,-


Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy


we Włoszakowicach 150.000,-
853 Opieka społeczna 150.000,-
85303 Ośrodki wsparcia 150.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,-

O G Ó Ł E M 2.097.624,-


Załącznik nr 6 do
Uchwały nr X/ 86 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 r.Wieloletni program inwestycyjnyIII etap budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Włoszakowice


 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włoszakowice, Dominice, Ujazdowo i Boszkowo.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gminny Zakład Komunalny Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.816.600,-złotych.


6. Wydatki do poniesienia
- w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,
- w roku 2003 ogółem wyniosą 1.173.100,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.100,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 542.000,- złotych, z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 1.640.000,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 87.859,- złotych, wnioskowane ze
SAPARD-u 732.141,- złotych.
Załącznik nr 7 do
Uchwały nr X/ 86 /2003
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 r.


Wieloletni program inwestycyjny

Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.

1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo.


2. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych. 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gminny Zakład Komunalny Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2004.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 925.502,-złote.


6. Wydatki do poniesienia
w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone przez gminę 22.310,- złotych,
- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 207.964,- złotych.
- w roku 2004 ogółem wyniosą 477.872,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę 242.872,- złote, wnioskowane z
SAPARD-u 235.000,- złotych.


Uzasadnienie:
W dochodach budżetu wprowadza się zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.640,- złotych, na pomoc dla uczniów w kwocie 3.790,- złotych, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla OPS-u w kwocie 1.720,- złotych i 156,- złotych na przeprowadzenie konkursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz zmniejszenia w związku z umniejszeniem dotacji na przeprowadzenie referendum o 102,- złote i dotacji na składki ubezpieczeniowe dla podopiecznych OPS-u o 7.677,- złotych. Ponadto wprowadza się do budżetu środki otrzymane z tytułu opłat produktowych w kwocie 10.000,- złotych, 880,- złotych otrzymane z UG Święciechowa za uczęszczanie dzieci z Krzycka Małego do “zerówki” w Krzycku Wielkim 10.000,- złotych tytułem dochodów z pozostałych jednostek organizacyjnych gminy, a należnych budżetowi oraz otrzymane środki na budowę kanalizacji sanitarnej zgromadzone przez spółkę od właścicieli ośrodków oraz od ludności 235.000,- złotych. Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu należności z tytułu opłat z majątku i podatków w odniesieniu do wykonania.
W wydatkach wprowadzono zmiany dotyczące zadań zleconych w powiązaniu z dochodami oraz urealniono wydatki między innymi na wniosek szkoły w Krzycku Wielkim i Dłużynie, z zakresu obrony cywilnej, kultury, zwiększono wydatki na budowę remizy w Boguszymie, ocieplenie pałacu, przebudowę kotłowni w Krzycku Wielkim, konserwację oświetlenia ulicznego oraz na zadnia z zakresu sportu.
Zmiana przychodów wiąże się z urealnieniem kwot wprowadzając faktycznie pobrany kredyt z WFOŚ i GW w wysokości 585.000,- złotych oraz rozchodów wprowadzając jego spłatę w wysokości 438.750,- złotych. Jednocześnie czyni się starania o umorzenie pozostałej kwoty pobranego kredytu.
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych oraz wieloletnich planach finansowych również spowodowane są urealnieniem faktycznych nakładów na planowaną do wykonania w roku bieżącym dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację stacji wodociągowej w Krzycku Wielkim, współfinansowanej ze środków SAPARD-u..


UCHWAŁA Nr X/87/2003

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowychNa podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 216 poz. 1826) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Udziela się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórUCHWAŁA NR X/88/03
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 r.


w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Włoszakowice mgr Stanisławowi Waligórze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2003 r. Nr 33 poz. 264) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Przyznaje się dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 27% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie brutto.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2003 r.
Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


UCHWAŁA NR X/89/03
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 27 listopada 2003 r.


w sprawie wprowadzenia nazwy ulicy we wsi Włoszakowice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podst. art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1

Nadaje się drodze położonej we wsi Włoszakowice w rejonie ulic Leszczyńska i Wolności oznaczonej numerem geodezyjnym 689 nazwę ulica Ogrodowa


§ 2


Położenie ulicy w terenie określa mapa stanowiąca załącznik do Uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/89 /03 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r.


W związku z powstającymi nowymi budynkami przy drodze stanowiącej zaplecze ul. Leszczyńskiej zaistniała konieczność nadania jej nazwy. Ponieważ teren ten otoczony jest sadami i ogrodami nazwa ul. Ogrodowa jest jak najbardziej uzasadniona.

UCHWAŁA Nr X/90/2003

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003r.


w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 10 grudnia 2003 r. wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/90/2003 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków. Rada Gminy Włoszakowice na XI Sesji w dniu 19 grudnia 2003 r. Uchwałą Nr XI/94/2003 uchyliła niniejszą uchwałę.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2003-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06