OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/234/2017 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XXV/234/2017 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 234
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXV/234/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 289.919,00 złotych, co wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.081,00 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o 300.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.661.586,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.315.658,94 złotych, w tym dochodów bieżących 38.745.913,00 złotych i dochodów majątkowych 4.569.745,94 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 672.040,46 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 4440,46 złotych i wynosi 37.551.433,31 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 17.740,54 złote i ogółem wynoszą 23.814.709,31 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 7.709,00 złotych i ogółem wynoszą 14.323.178,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 25.449,54 złote i ogółem wynoszą 9.491.531,31 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 14.700,00 złotych i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych, zgodnie z załącznikienm Nr 4 do uchwały
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.481,00 złotych i ogółem wynoszą 11.882.804,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 667.600,00 złotych i wynosi 12.701.185,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 2.978.500,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 złotych,
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.995.180,81 złotych.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o
1.000,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 11.661.586,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.252.618,40 złotych, w tym wydatków bieżących 37.551.433,31 złotych i wydatków majątkowych 12.701.185,09 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o 961.959,46 złotych i wynosi ogółem 6.936.959,46 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.975.000,00 złotych i z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 961.959,46 złotych.

§ 4. Zwiększa się kwota przychodów o 961.959,46 złotych i po zmianie wynosi 8.661.959,46 złotych, zgodnie z załącznikim Nr 7 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Aniela Poloszyk

Uzasadnienie:

1. Zmiany wprowadzone w dochodach ( zał. Nr 1 i 2) wynikają z:
1) uaktualnienia kwot subwencji i dotacji zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami,
2) uaktualnienia kwot dochodów własnych dotyczących darowizny na policję,
3) umniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Zmiany w wydatkach ( zał. Nr 3, 5 i 6 ) dotyczą:
1) wprowadzenia pozycji dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotacje celowe,
2) uaktualniono kwoty na nowe zadania bieżące i majątkowe oraz zadania o rozszerzonym zakresie wykorzystując środki z uzyskanych wolnych środków z lat ubiegłych.

3. W udzielonych dotacjach ( zał. Nr 4 ) zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

4. W związku z uzyskaniem za rok 2016 wolnych środków, które zostały wprowadzone do przychodów co powoduje zwiększenie przychodów ( zał. Nr 7 ).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06