OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/236/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Uchwała Nr XXV/236/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Numer uchwały: 236
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXV/236/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany, poprzez nadanie nowego brzmienia § 1 zmienianej uchwały:
„ § 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 221/4, o powierzchni 0,3610 ha, stanowiącej teren mieszkaniowy i grunt orny kl. V, zapisanej w KW PO1L/00035443/1 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej las kl. V, położony w Lginiu oznaczony numerem działki 88/4 o powierzchni 4,6148 ha; zapisany w księdze wieczystej numer ZG1W/00012208/7 Sądu Rejonowego we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Aniela Poloszyk


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXV/236/2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwałą Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości oznaczonych numerami działek: 221/5, 221/4, 221/2, 221/1 położonych we Włoszakowicach, w zamian za przeniesienia na rzecz Gminy Włoszakowice działki nr 88/4 położonej Lginiu.
W związku z faktem, że właściciel działki nr 88/4 zweryfikował swój wniosek dotyczący zamiany nieruchomości, przedmiotem zamiany będą działki nr 221/4 i 88/4.
Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06