OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXV z dnia 29 marca 2017r.

Protokoł Nr XXV z dnia 29 marca 2017r.

Numer dokumentu: XXV
Rok: 2017

Protokoł Nr XXV/2017
----------------------------------------------
z XXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 marca 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 12.00 - 15.15.

Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wniosek wiceprzewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice o dołączenie do porządku obrad zmiany Uchwały Nr XXIV/208/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany został przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 11 radnych).
Powodem zmiany uchwały jest zweryfikowanie wniosku przez właściciela zamienianej działki.

Projekt porządku obrad ze ww. zmianą został przyjęty jednogłośnie (w głosowaniu udział wzięło 12 radnych) i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z pracy Komisji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
3) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice,
4) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań oświatowych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych:
1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice),
2) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jezierzyce Kościelne,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Zbarzewie,
4) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany,
5) zrzeczenia się przez Gminę Włoszakowice odszkodowania od Powiatu Leszczyńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Zmiana opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zmiana opisu siedziby komisji wyborczej.
10. Nadanie nazw ulic drogom w Dłużynie.
11. Zmiany budżetowe:
1) zmiana budżetu gminy na 2017 r.,
2) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
12. Zmiana Uchwały Nr XXIV/208/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
13. Sprawozdania: z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2016 r.; z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska (załącznik nr 2 do protokołu). Ponadto radnych poinformowano o wydanych rozstrzygnięciach nadzorczych dot. uchwał: w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice oraz w sprawie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach uzupełnienia udzielonej odpowiedzi na wnioski radny Zbysław Drożdżyński wniósł o:
1) wyjaśnienie czy to jest cała wiedza jaką wójt posiada w sprawie spalania odpadów i czy mieszkańcy Włoszakowic mogą być spokojni;
2) wyjaśnienie dlaczego wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publiczneji w związku z tym zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
Do projektu protokołu radny Zbysław Drożdżyński zgłosił uwagę w sprawie wykreślenia z protokołu wpisu: że radny wnioskował o przeproszenie (mieszkańca Bukówca Górnego).
- za wprowadzeniem uwagi do protokołu - głosowało 3 radnych
- za przyjęciem protokołu w brzmieniu projektu (bez zmian) - głosowało 8 radnych
- od głosowania wstrzymał się 1 radny

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty w brzmieniu projektu.

Ad. 3. Informacja z pracy Komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Paweł Marcinek.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,
3) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice,
4) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań oświatowych.

Projekty uchwał w sprawach dotyczących oświaty przedstawił i udzielił wyjaśnień pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Gminy Włoszakowice:

1) podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/220/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

2) podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/221/2017
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Włoszakowice oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

3) podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/222/2017
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

4) podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/223/2017
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dot. przyjęcia do realizacji zadań oświatowych
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
Projekty uchwał w sprawach majątkowych przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.


W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Gminy Włoszakowice:
1) podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/224/2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice)
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


2) podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/225/2017
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jezierzyce Kościelne
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

3) podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/226/2017
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

4) podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/227/2017
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
we Włoszakowicach w drodze zamiany
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

5) podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/228/2017
w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice,
które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Albert Cygan informując o zamieszczeniu w uzasadnieniu wpisu o umowie zawartej z Fundacją Zwierzęce SOS.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/229/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Danuta Poloszyk.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/230/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.
Wnioski dotyczące wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki zostały w głosowaniu odrzucone. Podstawowym warunkiem przemawiającym za takim stanowiskiem jest realizacja w pierwszej kolejności dużych zadań inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice przy
dziewięciu głosach - za; jednym głosie - przeciw oraz dwóch głosach - wstrzymujących podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXV/231/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

W głosowaniu radny Zbysław Drożdżyński był przeciwny niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki w budżecie na 2018 r.

Ad. 9. Zmiana opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice oraz zmiana opisu siedziby komisji wyborczej.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Mirosława Poloszyk-Miś

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/232/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 10. Nadanie nazw ulic drogom w Dłużynie.
Projekt uchwały przedstawił i omówił lokalizację nazywanych ulic w terenie pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/233/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad.11. Zmiany budżetowe.
Skarbnik Gminy Maria Rolka omówiła propozycje zmian do budżetu gminy oraz przedstawiła uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radny Zbysław Drożdżyński prosił o wyjaśnienie czy inwestycja dot. rowu w Bukówcu Górnym jest ujęta w planie budżetu. Wyjaśnienia udzieliła skarbnik Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła:
1) przy jedenastu głosach za i jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXV/234/2017
w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu

2) przy jedenastu głosach za i jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXV/235/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2026
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu

Po zrealizowaniu spraw budżetowych wiceprzewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach.

Ad.12. Zmiana Uchwały Nr XXIV/208/2017 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
Projekt uchwały przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/236/2017
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 19 do protokołu

Ad. 13. Sprawozdania: z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2016 r.; z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Od momentu realizacji pkt. 13 porządku obrad w sesji uczestniczyło 11 radnych (salę obrad opuścił radny Arkadiusz Pawlak).
Streszczenie sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2016 r. pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Włoszakowice przedstawiła radna Hanna Michalska. Streszczenie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. przedstawiła sekretarz Gminy Monika Klemenska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Aniela Poloszyk - odniosła się do uwag zgłoszonych na ostatniej sesji a dotyczących zapisów uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W związku z tym przedstawiła stanowiska nadzorcze w o naruszaniu prawa poprzez powołanie komisji do oceny wniosków przez rady i ustalania wzoru druków. Rady nie posiadają uprawnień do stanowienia regulacji w powyższych sprawach.
Natomiast wpis w uchwale o treści „od decyzji wójta odwołanie nie przysługuje „ jak informowano wprowadzono, aby organ nadzorczy ewentualnie podał drogę odwoławczą.
Radny Krzysztof Kasperski wnioskował o remont fragmentu chodnika w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wlkp. oraz uprzątnięcie pobocza drogi na ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym.
Radna Irena Rakowska wnioskowała o dofinansowanie ocieplenia sufitu na sali wiejskiej w Skarżyniu oraz o wyrównanie drogi ze Skarżynia do Charbielina (tzw. sarni dół).
Wnioski stanowią załącznik nr 22 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński:
1) zgłosił sprawę pasów na ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym. Pasy po zimowym okresie są niewidoczne,
2) zgłosił sprawę zawieszenia tablicy o możliwości przejazdu ciągników na ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym.
3) odniósł się do odwołania w sprawie zabytku w Zbarzewie twierdząc, że pałac został doprowadzony do ruiny przez zaniedbania władz gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk przedstawiła pismo do Rady Gminy Włoszakowice skierowane przez Wójta o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2017 r. środków w wysokości 700.000 zł na remont obiektu pałacowo-parkowego oraz folwarku w Zbarzewie (załącznik nr 23 do protokołu).
Opinię dotyczącą zabezpieczenia środków w budżecie na powyższy remont przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka. Opinia stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Po dyskusji radni przegłosowali propozycję wiceprzewodniczącej Rady Gminy Anieli Poloszyk, że Rada Gminy Włoszakowice przychyla się do opinii wyrażonej przez skarbnika Gminy Włoszakowice. Ponadto wiceprzewodnicząca wskazała, że obiekt przygotowywany jest do sprzedaży.
Propozycję przyjęto przy jednym głosie przeciwnym (głosowało 11 radnych).

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk zamknęła XXV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od Nr 3 do Nr 19 stanowią Uchwały Nr XXV/220-236/2017 - opublikowane zostały w zakładce "Dokumnety i Informacje. Uchwały Rady".

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06