OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r.

Protokół Nr XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r.
P r o t o k ó ł Nr XXII/05
----------------------------------------------
z XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 31 marca 2005 r. w sali Urzędu Gminy.
(treść protokołu przyjęta na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2005 r.)

Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady (15 radnych), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Sprawa dotycząca udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 6. Uchwalenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 9. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.

 10. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 1. Analiza pism do Rady Gminy Włoszakowice.

 2. Sprawy bieżące.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Rolnictwa złożyła przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Krystyna John
Informację z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył przewodniczący Komisji Andrzej Patelka.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis - interpelacja na piśmie dotycząca materiałów sesyjnych w sprawie ustalenia taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków.
Radny Zenon Mejza - interpelacja na piśmie dotycząca czyszczenia kanalizacji deszczowej w Krzycku Wielkim.Ad. 5. Sprawa dotycząca udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra wyjaśnił, że ustawą o systemie oświaty zostało gminom przekazane do realizacji nowe zadanie własne w zakresie udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów bez zagwarantowania środków na jego realizację. Ponadto Wójt przedstawił pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów przez wójtów i burmistrzów Powiatu Leszczyńskiego. Rada Gminy Włoszakowice do czasu spełnienia wymogu zapewnienia Gminie koniecznych środków finansowych na realizację tegoż zadania nie podejmie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Stwierdzono, że Gmina nie otrzymała żadnych środków na wypłaty świadczeń ani na obsługę administracyjną i to pomimo zagwarantowania ustawą, że takie środki zostaną przekazane Gminie do 31 marca br. Szacuje się, że na realizację wypłat świadczeń może rocznie nie wystarczyć nawet kwota 300 tys. zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieuchwalania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/178/2005
---------------------------------------------------


Ad. 6. Uchwalenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”
Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór projekt regulaminu określa obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; szczególne obowiązki zarządców dróg; rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, terenów publicznie dostępnych oraz dróg publicznych; zasady rozliczania usług; odbiór transport, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych; miejsca wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych; zasady utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych; deratyzacja; kontrolę i sankcje z tytułu naruszeń postanowień regulaminu. W dyskusji radni wnieśli uwagi do proponowanych minimalnych ilości odpadów produkowanych przez jedną osobę i zmniejszyli tą ilość z 20 litrów na 10 litrów. Dyskutowano sprawę wywożenia obornika, egzekwowania ustalonego prawa miejscowego przez policję. Poruszono sprawę możliwości wydzierżawienia pojemników na śmieci oraz odbierania śmieci z sali wiejskich.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/179/2005
---------------------------------------------------Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
Planuje się ograniczyć czas używania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności urządzeń nagłaśniających wprowadzając na terenie Gminy Włoszakowice zakaz korzystania z tych urządzeń i używania tych instalacji od godz. 24.00 do godz. 6.00, w ciągu całego roku.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, projekt uchwały został przygotowany w celu ograniczenia negatywnego wpływu hałasu na środowisko, a w szczególności zapewnienie spokoju szczególnie wypoczywającym w miejscowościach letniskowych w Gminie Włoszakowice. Za projektem przemawiają kierowane do Urzędu w sezonie letnim skargi na nocne hałasy przede wszystkim z dyskotek.
Przepisy ustawy - Prawo Ochrony Środowiska delegują kompetencje do ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na rady gmin.
Ograniczenie, które planuje się wprowadzić nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego dotyczących godzin otwierania i zamykania placówek handlowych itp. Ogranicza jedynie możliwość korzystania z urządzeń i instalacji wytwarzających hałas.
Projekt został przygotowany w porozumieniu z policją, ponieważ zgodnie z ustawą - karanie za nieprzestrzeganie zakazów określonych w uchwale stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, wymierzaną w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.
Radny Piotr Mądrzak stwierdził sprzeczność interesów osób, które chcą wypoczywać oraz osób przychodzących na dyskoteki, których głos jest napewno liczniejszy.
Wójt wyjaśnił, że jeśli nie będzie zewnętrznych protestów należy uznać, że nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXII/180/2005
---------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Rada Gminy postanowiła kwotę 140.880,00 zł pozostającą w dyspozycji Gminy Włoszakowice z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Funduszu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dominice i Włoszakowice przeznaczyć na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówiec Górny. Planowane nakłady na ten cel wynoszą - 1.725.883 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/181/2005
---------------------------------------------------


Ad. 9. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
Projekt Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Radna Krystyna John wyjaśniła zapisy §7 „pracownik socjalny, straszy specjalista pracy socjalnej”.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/182/2005
---------------------------------------------------


Ad. 10. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
Rada Gminy postanowiła w budżecie Gminy na 2005 r. zmienić dochody i wydatki:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę - 407.060 zł.,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę - 2.101.235 zł., w tym wydatki na obsługę długu publicznego zwiększyć o 4.040 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wyniesie:

 1. po stronie dochodów 14.614.204 zł;

 2. po stronie wydatków 16.167.499 zł.


Na wzrost dochodów składają się: pozostałe środków z SAPARD-u na kanalizację - 379.759 zł; środki z programu unijnego na remont szkoły w Bukówcu Górnym - 23.209 zł; dotacja od wojewody na dożywianie w szkołach - 4.092 zł.
Na zwiększenie wydatków składają się: środki dla Zarządu Dróg Gminnych na remonty dróg i ulic - 305.000 zł; środki na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym - 1.725.883 zł; środki na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla dalszej części Gminy - 20.740 zł; środki na utrzymanie budynków gminnych - 15.219 zł; środki na odsetki od pożyczek - 4.040 zł; środki na dodatkowe wydatki w USC i w sporcie - 4.700 zł; środki na dożywianie - 4.092 zł; środki na prowadzenie placu zabaw we Włoszakowicach - 4.000 zł; środki na prace remontowe w Przedszkolu w Bukówcu Górnym - 2.260 zł; środki dla Gospodarstwa Pomocniczego - 15.301 zł.
Do budżetu Gminy wprowadzono przychód z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.062.039 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 491.256,- złotych na pokrycie deficytu.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/183/2005
---------------------------------------------------


Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.062.039 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym, na którą w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę - 1.725.883 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/184/2005
---------------------------------------------------


- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 491.256 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym, na którą w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę - 1.725.883 zł.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXII/185/2005
---------------------------------------------------Ad. 12. Analiza pism: Starosty Leszczyńskiego, Czesława Zielińskiego i Eugeniusza Kantorskiego.
Przewodnicząca Irena Przezbór przedstawiła treść pisma Starosty Leszczyńskiego skierowanego do Rady Gminy Włoszakowice informującego, że Wójt Gminy Włoszakowice jako jedyny odmówił uczestnictwa Gminy Włoszakowice w powiatowych obchodach 15-lecia samorządu. Rada Gminy treść pisma przyjęła jako potwierdzenie swojego stanowiska przekazanego przez Wójta Gminy do Starosty Leszczyńskiego. Decyzja o rezygnacji uczestnictwa w obchodach powiatowych była decyzją Rady Gminy Włoszakowice.
Ponadto Radni zapoznali się z treścią pisma w sprawie przydziału mieszkania. Rada Gminy w powyższej sprawie zajęła swoje stanowisko.

Ad. 13. Sprawy bieżące.
Rada Gminy przyjęła stanowisko w sprawie projektowanego przebiegu drogi szybkiego ruchu (drogi ekspresowej S-5) Poznań - Wrocław, przebiegającej po zachodniej stronie Leszna. Rada Gminy Włoszakowice wnosi o przedłużenie odcinka trasy za Święciechowę co z jednej strony będzie wygodniejszym rozwiązaniem połączenia z drogą w kierunku Włoszakowic, a drugiej strony nie będzie przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu lotniska, czego obecny projekt nie zapewnia.
Treść stanowiska:
Istotą budowy dróg szybkiego ruchu jest umożliwienie pojazdom samochodowym szybkiego poruszania się pomiędzy większymi miejscowościami w kraju. Oczywiste jest, że przy takim założeniu droga szybkiego ruchu powinna być zaprojektowana w terenie niezabudowanym, w pewnej odległości od miast. Wjazdy i wyjazdy na taką drogę projektuje się tylko w określonych ważnych miejscach. Droga taka w żadnym razie nie powinna przebiegać poprzez miasto. W przyszłości nie może też być możliwości zabudowy takiej drogi i faktycznego jej przekształcenia w ulicę miasta lub osiedla. Nie bez znaczenia dla lokalizacji takiej drogi jest także poziom hałasu, jaki jest wytwarzany na drodze przez poruszające się po niej pojazdy.
W przypadku projektowanej obok Leszna drogi szybkiego ruchu ważną sprawą jest także zapewnienie warunków dla dalszego funkcjonowania lotniska oraz zagwarantowanie wygodnego połączenia i w dalszej konsekwencji, sprawnej organizacji niemałego ruchu w kierunku do Wschowy i Głogowa oraz do Włoszakowic, a latem szczególnie do miejscowości letniskowej Boszkowo.
Z podanych wyżej powodów władze gminy Włoszakowice proszą o rozważenie przesunięcia projektowanej trasy nieco w kierunku zachodnim, tak, aby droga szybkiego ruchu przebiegła zaraz za miejscowością Święciechowa od strony Włoszakowic. Zaproponowany przebieg trasy nie spowoduje wydłużenia w stosunku do obecnych planów, natomiast pozwoli swobodnie ominąć lotnisko i umożliwi zaprojektowanie wygodnego połączenia z trasą w kierunku Głogowa oraz bez kolizji umożliwi połączenie z realizowaną przez powiat obwodnicą Święciechowy. Nie bez znaczenia jest chyba i to, iż obecnie wykreślony przebieg trasy przebiega poprzez tereny silnie chronione przez konserwatora zabytków. Proponowany przez gminę Włoszakowice przebieg te tereny omija.”

Rada Gminy przyjęła stanowisko w sprawie pilnego podjęcia remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Włoszakowice ze szczególnym wskazaniem na drogi:

 1. z Włoszakowic do Leszna;

 2. z Włoszakowic do Bukówca Górnego;

 3. z Włoszakowic do Zaborówca.


Wójt Stanisław Waligóra przedstawił odpowiedź Ministerstwa Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego na odwołanie Gminy od decyzji Regionalnego Komitetu Sterującego w sprawie nieprzyjęcia do dofinansowania ze środków EFRR budowy sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
W tej sytuacji zasadne okazało się wystąpienie z petycją do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radna Krystyna John - zwróciła uwagę na zmiany wynagrodzeń pracowników obsługi w szkołach.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, że wpływ na zmianę wynagrodzenia poprzez określenie wartości punktów należy do kierownictwa jednostki.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła XXII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.
Protokołowała                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                           (-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06