OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XX/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

Protokół Nr XX/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

P r o t o k ó ł Nr XX/04
--------------------------
z XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 grudnia 2004 r. w sali Urzędu Gminy.
(treść protokołu przyjęta na na XXI Sesji w dniu 27 lutego 2005 r.)

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady (15 radnych), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Program:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2005 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

 9. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Włoszakowice.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Boszkowa.

 11. Rozpatrzenie skarg na Wójta Gminy Włoszakowice i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.

 12. Sprawy bieżące.

 13. Wolne głosy i wnioski.

 14. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia złożył przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia Paweł Marcinek.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Marek Dworczak - złożył wniosek w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów. Obecnie dieta ta wynosi 150 zł na miesiąc.
Radny Tadeusz Szalewski - wnioskował o założenie lepszego oświetlenia przy sklepie w Dłużynie.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
Projekt uchwały zakłada dokonanie zmian w dochodach budżetu zwiększając je o kwotę 264.231 zł i w wydatkach budżetu zwiększając je o kwotę 7.751 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy w 2004 r. wyniesie:
po stronie dochodów - 14.423.695 zł
po stronie wydatków - 14.564.575 zł
Źródłem pokrycia deficytu jest pobrana pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Rada do projektu zmiany budżetu nie wniosła uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/157/2004
---------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że uchwała ureguluje wysokość pobranej pożyczki dla zgodności z budżetem do wysokości faktycznie pobranej (planowano w wysokości 820.000 zł, a pobrano w wysokości 563.520 zł).
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/158/2004
---------------------------------------------------


Ad. 7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2005 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W budżecie Gminy zaplanowan

 • dochody w wysokości - 13.902.050 zł (w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.128.860 zł; dochody wypracowane z tytułu wykonywania zadań zleconych w wysokości 18.000 zł; dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w wysokości - 3.600 zł);

 • wydatki w wysokości - 13.761.170 zł (w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadanie realizowane na podstawie porozumienia jak wyżej; rezerwa ogólna w wysokości 72.739 zł)

Nadwyżkę dochodów w kwocie 140.880 zł proponuje się przeznaczyć na spłatę pozostałej raty pożyczki pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uwag do projektu radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/159/2004
---------------------------------------------------Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zmiany w Statucie stanowią, że podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach jest wszechstronna działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie Gminy Włoszakowice.
Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, należy w szczególności: gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; tworzenie warunków dla rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego; współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury.
Wymieniony zakres działania Gminny Ośrodek Kultury realizuje w szczególności poprzez: zarządzanie salami wiejskimi; organizowanie imprez na rzecz miejscowej społeczności; organizowanie imprez o charakterze ponadgminnym; wydawanie miesięcznika „Nasze Jutro”; prowadzenie strony internetowej gminy; prowadzenie Samorządowego Ogniska Muzycznego; prowadzenie spraw związanych z obsługą Towarzystwa Muzycznego; prowadzenie i utrzymanie izb regionalnych; wspieranie działalności zespołów śpiewaczych, zespołów regionalnych i innej działalności artystycznej; prowadzenie działalności wydawniczej książek.

Uwag do zmiany radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/160/2004
---------------------------------------------------


Ad. 9. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z tym zachodzi potrzeba corocznego uchwalania Programu.
Radna Krystyna John zwróciła uwagę na dopłatę do wypoczynku dzieci zorganizowanego przez Caritas przy Parafii Włoszakowice. Wójt wyjaśnił zasady funkcjonowania zespołów charytatywnych i możliwości dofinansowania niektórych akcji organizowanych przez takie organizacje.
Radny Marek Dworczak wniósł swoje uwagi do organizowania pomocy w tym wypoczynku dla niektórych dzieci, biorąc pod uwagę, że wielu rodziców nie stać aby swoje dzieci wysyłać chociaż jeden raz na wypoczynek letni. Pomoc społeczna oraz organizacje charytatywne pomagają niejednokrotnie tym samym osobom i powielają tą samą pomoc (pomoc socjalna, paczki, organizacja wypoczynku i to cyklicznie każdego roku). Z drugiej strony są dzieci, które się nie kwalifikują, a w rezultacie nigdy nie będą miały możliwości skorzystania czy to z wyjazdu, z paczek czy z innej pomocy.

Do treści programu radni nie wnieśli uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/161/2004
---------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Boszkowa.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z tym, że w Gminie Włoszakowice od 1 stycznia 2000 r. funkcjonują dwie miejscowości o tej samej nazwie Boszkowo, zachodzi potrzeba urzędowego uregulowania nazw miejscowości. Rada Gminy Włoszakowice podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do zmiany nazwy Boszkowo na „Boszkowo - Letnisko”.
W celu poznania opinii mieszkańców Boszkowa w sprawie zmiany urzędowej nazwy „Boszkowo” na nazwę „Boszkowo-Letnisko” Rada Gminy postanowiła zarządzić w części sołectwa Grotniki obejmującej teren osady Boszkowo konsultację z mieszkańcami. Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniu mieszkańców w dniu 25 stycznia 2005 r. godz. 17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Borowik” w Boszkowie ul. Starkowska nr 11. Na przewodniczącego zebrania wyznaczono radnego Andrzeja Czajkę, a do pomocy wyznaczono radnego Aleksego Zarembę.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XX/162/2004
---------------------------------------------------


Ad. 11. Rozpatrzenie skarg: na Wójta Gminy Włoszakowice i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
Skargi zostały przedstawione radnym wraz z materiałami sesyjnymi celem zapoznania się. Na sesji ustalono odpowiedź na skargi. Radny Zenon Mejza wnioskował, aby w odpowiedzi uwzględnić stwierdzenie: że podstawową formą utrzymania każdego człowieka jest praca.


Ad. 12. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy przedstawił dokonania roku 2004 w Gminie Wloszakowice.
Ponadto przedstawił aktualny stan dotyczący opracowania dla Gminy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Patelka - wnioskował o przypomnienie Policji o zasadach dotyczących używania i sprzedaży sztucznych ogni. Popierając to przykładem używania na weselu o północy we Włoszakowicach.
Radny Marek Dworczak - zwrócił uwagę na wycinkę drzew w parku w Zbarzewie.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice zakończyła XX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                               (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06