OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIII/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r.

Protokół Nr XXIII/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r.

P r o t o k ó ł Nr XXIII/05 (treść protokołu przyjęta na Sesji w dniu 30 czerwca 2005 r.)
----------------------------------------------
z XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 kwietnia 2005 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych (na ogólny stan 15 radnych), w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek posiedzenia:

  1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

  2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Interpelacje radnych.

  5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2004 r.
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Włoszakowice.
- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalenie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów”.
7. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXI/163/2005 rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
8. Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej.
11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
12. Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2002 r. dotyczącej założenia fundacji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył przewodniczący Andrzej Patelka.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza - interpelacja na piśmie.

Ad. 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 13 kwietnia 2005 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu minionego roku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2004 r.

Wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawił Przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 16/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca przedstawiła Uchwałę Nr SO-9/4/A/2005/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice za 2004 r. Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę Nr SO-17/8/S/Ln/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2004 (załącznik nr 5 do protokołu). Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. opinię pozytywną z uwagami.
Do wskazanych uwag ustosunkowała się Skarbnik Gminy Maria Rolka.
Radni wyjaśnienia przyjęli.

W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów budżetu gminy dotyczące:

  1. wykonania w 79,32 % dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 90.000 zł; wykonanie 71.392 zł (79,32%) - dochody trudne do wyszacowania.

  2. wpływów z opłaty produktowej - wykonanie w 73,53% - dochody szacowano na poziomie roku 2003, a wykonanie okazało się niższe.


Innych uwag nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/186/2005
-------------------------------------------------


Ad. 6. Uchwalenie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że zmiana ustawy o systemie oświaty, nałożyła na gminy obowiązek świadczenia pomocy materialnej uczniom, których dochody uprawniają do otrzymania takiego wsparcia. Przez cały pierwszy kwartał Gmina Włoszakowice nie otrzymała żadnych środków na realizacje tego zadania oni potwierdzenia przyznania środków na ten cel i to pomimo zagwarantowania ustawą, że takie środki zostaną gminom przekazane. Pomimo odbycia sesji w ostatnim dniu terminu w jakim środki winny trafić do gmin, warunku tego władze rządowe nie spełniły, co było przyczyną nieuchwalenia regulaminu na ostatniej sesji. W pierwszych dniach kwietnia do Urzędu skierowano informację o przeznaczeniu dla Gminy Włoszakowice środków w wysokości 33.760 zł (na cały rok) z czego Gmina otrzymała 9.947 zł. Wpłynęło 520 wniosków o udzielenie pomocy materialnej co w przeliczeniu daje średnią kwotę pomocy w wysokości 64,92 zł na 1 wniosek w skali roku.
Do przedstawionego projektu regulaminu radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/187/2005
-------------------------------------------------Ad. 7. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXI/163/2005 rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała, że w uchwalonym na XXI Sesji regulaminie nie uwzględniono dodatku za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Dodatek taki przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia z proponowaną wysokością dodatku:
- indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania,
- z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w wysokości 20% otrzymanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
Do projektu zmiany uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/188/2005
-------------------------------------------------


Ad. 8. Uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że ustawa o odpadach nakazuje gminom m.in. opracowanie planów gospodarki odpadami. Plany te są realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Włoszakowice został opracowany przez przedsiębiorstwo proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu i stanowi podstawę racjonalnej gospodarki odpadami na terenie Gminy. Podstawowe działania jakie będą w najbliższych latach realizowane z udziałem Gminy obejmują: organizację wspólnego, ponadregionalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani, rozszerzenie zbiórki i stworzenie regionalnego systemu dla poszczególnych rodzajów odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, gruzu budowlanego. Plan został uzgodniony z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego i Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/189/2005
-------------------------------------------------

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowane zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach proponuje się w drodze zamiany. Powyższe zbycie dotyczy działki o powierzchni 0,0167 ha położonej we Włoszakowicach na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wolności. Właściciele nieruchomości wyrazili zgodę na zamianę gruntu i przeznaczenie go pod chodnik.
Radni uwag nie wnieśli.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/190/2005
-------------------------------------------------

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że dzierżawa dotyczy gruntu o pow. 320 m2 położonego we Włoszakowicach przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod lokalizację stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM na okres dłuższy niż 3 lata (proponowany czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł na miesiąc).
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/191/2005
-------------------------------------------------

Ad. 11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
Rada Gminy postanowiła zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 235.200 zł
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 535.200 zł
Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:

  1. po stronie dochodów 14.849.404 zł,

  2. po stronie wydatków 16.702.699 zł.

Na zmianę dochodów składają się: środki z SAPARD-u na wodociągi - 136.755,- zł, środki od ludności na budowę i podłączenie do wodociągu - 66.486,- zł, dotacja od wojewody na pomoc dla uczniów- 33.159,- zł.
Na zwiększenie wydatków składają się: środki dla ZDG na remonty dróg i ulic - 95.000 zł, środki na modernizację wodociągów w Bukówcu Górnym - 324.200 zł, środki na utrzymanie budynków gminnych - 14.740 zł, środki na zakup sprzętu i energii - 52.500 zł, środki na pomoc materialną dla uczniów - 33.760 zł, środki na urządzanie domu samopomocy - 15.000 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/192/2005
-------------------------------------------------Ad. 12. Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2002 r. dotyczącej założenia fundacji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie założenia fundacji na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym wspólnie z firmą Werner Kenkel Spółka z o.o. wiąże się ze zwiększeniem środków na potrzeby fundacji z 1.000 zł na 3.000 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/193/2005
-------------------------------------------------


Ad. 13. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował radnych o prowadzonych inwestycjach drogowych:
- utwardzanie asfaltem dróg we Włoszakowicach na ul. Zacisze i w Grotnikach na części ul. Słonecznej,
- wycinka drzew przy ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach o dokonanie nowych nasadzeń,
- nowe nasadzenia w pasach zieleni przy drogach i na zatokach autobusowych w Jezierzycach Kościelnych i Krzycku Wielkim,
- wycinka drzew przydrożnych w Sądzi i przy wjeździe do Jezierzyc Kościelnych z kierunku Krzyżowca oraz we Włoszakowicach pod lasem - kierunek Leszno,
- układanie krawężnika drogowego w Krzycku Wielkim,
Ponadto Wójt poinformował o zakończeniu prac na Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowice i prowadzonym odbiorze robót przez poszczególne służby.

Wójt wracając do sprawy odmowy udzielenia Gminie dofinansowania budowy sali sportowej we Włoszakowicach został przez radnych zobowiązany do dalszego nagłaśniania tej sprawy, aby w przyszłości nie dochodziło do sytuacji bez zachowania procedur i jednakowych zasad wobec wnioskujących o dofinansowanie..

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Patelka wnioskował o uprzątnięcie terenu za boiskiem w parku do czasu majowych uroczystości szczególnie mszy polowej w parku.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


        Protokołowała                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                                      (-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06