OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Numer dokumentu: 28
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 28/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 251.335,78 złotych, co dotyczy dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 251.335,78 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 11.912.921,78 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.572.068,72 złotych, w tym dochodów bieżących 39.002.322,78 złotych i dochodów majątkowych 4.569.745,94 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 251.335,78 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 251.335,78 złotych i wynosi 37.807.843,09 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 240.085,78 złotych i ogółem wynoszą 24.054.795,09 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 2.330,95 złotych i ogółem wynoszą 14.318.358,95 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 237.754,83 złote i ogółem wynoszą 9.736.436,14 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 11.250,00 złotych i ogółem wynoszą 11.899.128,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zmienia się i wynosi 12.701.185,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 2.978.500,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 192.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.995.180,81 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o
251.335,78 złotych, a kwota ogółem wynosi 11.912.921,78 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.509.028,18 złotych, w tym wydatków bieżących 37.807.843,09 złotych i wydatków majątkowych 12.701.185,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.


Wójt Gminy
Stanisław WaligóraUzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 i Nr 2 ) 251.335,78 zł
Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonych na:
1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 242.038,78 zł,
2) wynagrodzenie za sprawowanie opieki poprzez GOPS w kwocie 1.050,00 zł,
3) na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia "Za życiem" w kwocie 8.247,00 zł.
2. Wydatki ( załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 )
1) Zwiększenie planu wydatków na zadania, których dotyczą dotacje w kwocie 251.335,78 złotych,
2) przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski złożone przez GOPS we Włoszakowicach, Przedszkole we Włoszakowicach i urząd gminy,
3) przeniesienie wydatków majątkowych z zakresu działalności OSP,
4) wprowadzenie dotacji dla OSP Włoszakowice zamiast planowanych zakupów i zadań inwestycyjnych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06