OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXIV/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

Protokół Nr XXIV/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.


P r o t o k ó ł Nr XXIV/05 treść protokołu przyjęta przez radnych na sesji w dniu 30 sierpnia 2005 r.
----------------------------------------------
z XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 czerwca 2005 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja Wójta Gminy Włoszakowice o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zbycia nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych,
- zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boguszynie,
6.Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 3. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

 4. Zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Włoszakowice.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji Rady Gminy złożyli:
- ze wspólnych posiedzeń Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia radni: Krystyna John i Paweł Marcinek
- ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa radny Zenon Mejza
- z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Andrzej Patelka.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza - interpelacja na piśmie.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zbycia nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że proponowana do zbycia nieruchomość w Jezierzycach Kościelnych to działka o powierzchni 0,17 ha usytuowana w kompleksie gruntów będących własnością jednej osoby fizycznej, stąd proponuje się zastosowanie przy sprzedaży formy bezprzetargowej.
Radni swoich uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/194/2005
------------------------------------------------------


- zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Boguszynie
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że proponowana do sprzedaży nieruchomość w Boguszynie jest zabudowana budynkiem szkolno-mieszkalnym i gospodarczym. W celu właściwego zagospodarowania nieruchomości proponuje się przeznaczyć do zbycia.
Radny Zygmunt Nędza stwierdził, że w Boguszynie są osoby zainteresowane kupnem tej nieruchomości.
Radni swoich uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/195/2005
------------------------------------------------------


6. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.
Zaproponowano dokonanie zmiany zapisu w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach dotyczącego sprawy zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników Ośrodka przez Kierownika GOPS-u, zamiast wcześniejszego zapisu cedującego te kompetencje na Wójta.
Uwag nie było
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/196/2005
------------------------------------------------------


Ad. 6. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice.
Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Włoszakowice spowodowane jest koniecznością długookresowego ukierunkowania rozwoju Gminy. Stanowi podstawę do tworzenia planów i projektów oraz wydawania decyzji. Strategia była tworzenia przy współudziale radnych.
Uwag radni nie wnieśli.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/197/2005
------------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że uchwała zastępuje wcześniej podjętą przez Radę Gminy decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z poszerzonym zapisem dotyczącym zabezpieczenia wekslowego pożyczki i upoważnienia do tych czynności Wójta Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/198/2005
------------------------------------------------------Ad. 8. Dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.
Zaproponowano zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005 o kwotę 145.595 zł.
Na zmianę dochodów składają się:
- środki z darowizny na zakup skutera dla Policji - 5.000,- zł,
- środki z kosztów za wysłane upomnienia - 5.000,- zł,
- dotacja Wojewody na zasiłki z pomocy społecznej - 11.800,- zł,
- dotacja Wojewody na wyprawki dla pierwszoklasistów - 2.468,- zł,
- środki z PEFRON-u (dochody utracone - zakłady pracy chronionej) - 91.327,- zł,
- środki z Urzędu Pracy na prace interwencyjne - 30.000,- zł.
Na zwiększenie wydatków składają się:

 1. Środki dla szkół - 73.350,- zł (Krzycko Wielkie: wymiana grzejników na sali gimnastycznej, sporządzenie audytu, rozebranie ogrodzenia, uporządkowanie terenu oraz zakup komputerów - 42.000,- zł; Jezierzyce Kościelne: urządzenie boiska i ogrodzenie 10.350,- zł; Bukówiec Górny: ogrodzenie przy czerwonej szkole - 9.000,- zł; Dłużyna: instalacja odkurzacza centralnego, naprawa posadzki - 12.000,- zł ).

 2. Środki dla przedszkoli - 61.130,- zł (Włoszakowice: remont poddasza 30.000,- zł; Krzycko Wielkie: wymiana grzejników, również w pomieszczeniach ośrodka, naprawa dachu 25.130,- zł; Bukówiec Górny: instalacja odkurzacza centralnego 6.000,- zł ).

 3. Środki na pomoc z OPS-u - 11.800,- zł,

 4. Środki na zakup wyprawki dla pierwszoklasistów- 2.468,- zł,

 5. Środki dla Zarządu Dróg Gminnych - 30.550,- zł,

 6. Środki wydatkowane w urzędzie - 74.000,- zł,


Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi: po stronie dochodów 14.994.999 zł , a po stronie wydatków 16.848.294 zł.
Radny Zenon Mejza wyjaśnił sposób zwrotu środków z PEFRON-u za utracone wpływy podatku od zakładów pracy chronionej na terenie Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/199/2005
------------------------------------------------------

Ad. 9. Zaopiniowanie projektu aglomeracji Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła propozycję planu aglomeracji Włoszakowice przedłożonego przez Wojewodę Wielkopolskiego celem zaopiniowania.
Projekt planu aglomeracji Włoszakowice:

 1. aglomeracja Włoszakowice o równoważnej liczbie mieszkańców 6700,

 2. aglomeracja obejmuje tereny gminy wiejskiej Włoszakowice objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Grotniki,

 3. obszar aglomeracji Włoszakowice swym zasięgiem obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy: Dominice, Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie, Sądzia, Dłużyna, Ujazdowo, Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo, Boszkowo - wieś, Boszkowo - letnisko.


Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę zgodnie z zobowiązaniami akcesyjnymi wobec Unii Europejskiej poprzez uwzględnienie ilości aglomeracji włączonych w ten Program.
Aglomeracje wyznacza, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.
Do przedłożonego przez Wojewodę Wielkopolskiego projektu uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIV/200/2005
------------------------------------------------------Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych ustalane jest na podstawie dwóch składników: najniższego wynagrodzenia, które ustala rada gminy oraz wartości punktowych gdzie wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy. Zmianę wartości jednego punktu:
- w wysokości 7,00 zł zaproponowali dyrektorzy szkół dla pracowników zatrudnionych w szkołach (nie będących nauczycielami).
- w wysokości 6,00 zł zaproponowali dyrektorzy przedszkoli dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (nie będących nauczycielami).
Wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli stanowią załącznik do uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXIV/201/2005
------------------------------------------------------Ad. 11. Sprawy bieżące i wolne głosy i wnioski.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra poinformował o prowadzonych inwestycjach drogowych tj. budowie drogi do Charbielina i wjazdu przy korcie tenisowym w Boszkowie - wsi.
Ponadto poinformował o przeprowadzanej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w celu późniejszej kompleksowej wymiany lamp.
Radny Czesław Bartkowiak - wnioskował o egzekwowanie zakazu używania sygnałów i alarmów przez różnego rodzaju samochody dostawcze itp. Sygnały w tym niektóre zastrzeżone dezinformują, a ich nagminne używanie przeszkadza.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXIV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                               (-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06