OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie sprostowania zarządzenia nr 24/2017 Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego

Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie sprostowania zarządzenia nr 24/2017 Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego

Numer dokumentu: 32
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10.05.2017r.

w sprawie sprostowania zarządzenia nr 24/2017 Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego
-------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 poz. 2031 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego, zarządzam co następuje:


§ 1

Sprostować § 1 Zarządzenia Nr 24/2017 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 3 kwietnia 2017r. poprzez nadanie następującego brzmienia:

„ § 1
Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy Gminy Włoszakowice, w związku z decyzją Starosty Leszczyńskiego nr 3/D/2016 (znak AB.6740.5.3.2016) z dnia 12 grudnia 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach – droga powiatowa nr 3903P”, Wójt Gminy Włoszakowice, działając w imieniu Gminy Włoszakowice zrzeka się całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, oznaczone geodezyjnie działkami ewidencyjnymi:
1) 114/2 o powierzchni 0,0798 ha, obręb Włoszakowice, gmina Włoszakowice,
2) 1199/1 o powierzchni 0,1178 ha, obręb Włoszakowice, gmina Włoszakowice, ”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra


UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 32/2017

Zarządzeniem nr 24/2017 Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego, Wójt Gminy Włoszakowice zrzekł się odszkodowania między innymi za działkę nr 1191/1. Uwzględniając fakt, że przedmiotowa działka została błędnie oznaczona, ponieważ zrzeczenie się odszkodowania dotyczy działki nr 1199/1, zatem sprostowanie zarządzenia nr 24/2017 jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06