OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach

Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach

Numer dokumentu: 34
Rok: 2017

Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10.05.2017r.

w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, ust. 7, § 8 ust. 2, § 9, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach; zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 893/15, położonej we Włoszakowicach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


1. Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice.
2. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.
3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w czasopiśmie o zasięgu regionalnym i czasopiśmie “Nasze Jutro”.

§ 3

1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Albert Cygan - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

2. W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji:

1) Magdalena Fórmanowska,


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 10.05.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Włoszakowicach przy ul. R. Machnikowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00026802/0

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki:

 893/15 o powierzchni 1696 m² cena wywoławcza 64320,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.

Nieruchomość była przedmiotem przetargów przeprowadzonych w dniach: 5 września 2016r.; 21 listopada 2016r.; 23 stycznia 2017r.; 3 kwietnia 2017r.;

Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 065 52 52 992.
Wójt
mgr Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06