OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVI/2005 z dnia 16 listopada 2005 r.

Protokół Nr XXVI/2005 z dnia 16 listopada 2005 r.

P r o t o k ó ł Nr XXVI/05
----------------------------------------------
z XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 16 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy.
(treść protokołu przyjęta na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2005 r.)

Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
- w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

 1. Uchwalenie programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 - 2015.

 2. Podjęcie uchwał o zbyciu nieruchomości gruntowych w Boszkowie:

- przy ul. Dominickiej,
- przy ul. Boszkowskiej i ul. Jesionowej,
- przy ul. Dworcowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Jezierzycach Kościelnych.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Leszna.

 3. Uchwalenie jednorazowej diety dla sołtysów.

 1. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Włoszakowice na 2006 r.

 2. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Włoszakowice na 2005 r.

 3. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie wysokości zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW.

 4. Deklaracja udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

 5. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Wnioski.

 8. Zakończenie.Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór w imieniu Samorządu Gminy Włoszakowice podziękowała p. Żelisławie Kasperczak za długoletnią pracę w bibliotece w Bukówcu Górnym i za wytrwałość w krzewieniu czytelnictwa oraz za pracę z dziećmi i młodzieżą.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja została przyjęta.


Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń Komisji Rady Gminy złożyli:
- ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Wychowania przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza.
- z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczący Komisji Andrzej Patelka.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.
Do protokołu z dwóch poprzednich sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokóły zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
n i e było.

Ad. 5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela gminy mają obowiązek corocznego uchwalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Radny Zenon Mejza zwrócił się o wyjaśnienie zasad dotyczących przyznawania dodatku funkcyjnego. Wyjaśnienie udzielone przez Sekretarza Gminy Monikę Klemenską zostało przyjęte. Innych zapytań nie było.
Została przedstawiona pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału we Włoszakowicach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/208/2005
------------------------------------------------------


- w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że również w przypadku dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zasady i jego wysokość corocznie ustala rada. Obowiązek taki wynika z Karty Nauczyciela.
Radni wcześniej na posiedzeniach komisji zapoznali się z projektem regulaminu stąd nie było uwag. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału we Włoszakowicach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/209/2005
------------------------------------------------------


Ad. 6. Uchwalenie programu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 - 2015.
Rada Gminy Włoszakowice po przeanalizowaniu poprzez swoje komisje projektu programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej postanowiła uchwalić program i upoważnić Wójta do składania wniosków na uzyskanie środków pomocowych i pożyczek. Ponadto zobowiązała się zapewnić w budżecie gminy na lata 2006 - 2015 środki na pokrycie udziału własnego w zadaniu inwestycyjnym ujętym w programie i na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/210/2005
------------------------------------------------------Ad. 7. Podjęcie uchwał o zbyciu nieruchomości gruntowych w Boszkowie:
- przy ul. Dominickiej
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór poinformowała, że zbycie dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej będącej w zarządzie Państwowego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, której jednocześnie własnością są naniesienia na gruncie. Na wniosek ww. jednostki proponuje się wykazać do przetargowej sprzedaży grunt.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/211/2005
------------------------------------------------------


- przy ul. Boszkowskiej i ul. Jesionowej
Planowane do przetargowej sprzedaży działki to teren letniskowy położony przy drodze w kierunku Boszkowa - wsi. Rada Gminy wyraziła zgodę na jego zbycie przy uwzględnieniu jego podziału na działki.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/212/2005
------------------------------------------------------


- przy ul. Dworcowej
Proponowany do zbycia grunt przy ul. Dworcowej to teren przewidziany na pasaż handlowy. W celu stworzenia warunków dla przyszłych właścicieli na pobudowanie estetycznych obiektów proponuje się wydzielenie ok. 10 działek i przeznaczenie ich do sprzedaży w przetargu.

Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/213/2005
------------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Jezierzycach Kościelnych.
Proponowany do nabycia grunt jest własnością osób fizycznych i jest drogą dojazdową do zbywanych przez Gminę działek budowlanych położonych za szkołą w Jezierzycach Kościelnych.
Uwag radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/214/2005
------------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Leszna.
Rada Gminy postanowiła udzielić dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Sprawa dotacji była omawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z przedstawicielem KM PSP, na którym zaproponowano dotację w wysokości 5.000 zł.
Rada przyjęła propozycję komisji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVI/215/2005
------------------------------------------------------


Ad. 10. Uchwalenie jednorazowej diety dla sołtysów.
Rada Gminy postanowiła udzielić jednorazowej diety dla sołtysów, którzy realizowali w 2005r. dodatkowe zadania. Dla sołtysów w sołectwach: Boszkowo, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo ustalono dietę w wysokości 600 zł., a dla sołtysa sołectwa Charbielin - 200 zł.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy 1 głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXVI/216/2005
------------------------------------------------------


Ad. 11. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Włoszakowice na 2006 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła projekt budżetu Gminy Włoszakowice na 2006 r.
Projekt został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Radni przyjęli projekt do zapoznania.

Ad. 12. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Włoszakowice na 2005 r.
Zmiany budżetu należy dokonać w związku z otrzymaniem dalszej dotacji Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 82.600,- złotych, na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 14.338,- złotych, na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych nauczycieli w kwocie 300,- złotych oraz na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w kwocie 10.880,- złotych.
Po stronie dochodów należy wprowadzić środki z funduszu na pokrycie utraconych dochodów na skutek ulg ustawowych w podatkach będących dochodami Gminy w kwocie 333.280,- złotych oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 5.712,- złotych. Zmniejszeniu uległ deficyt gminy o 36.000,- złotych. Wieloletnie programy inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej należy rozszerzyć o zadania planowane do wykonania w roku 2006.

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:

 1. po stronie dochodów 15.497.221,- złotych,

 2. po stronie wydatków 16.865.421,- złotych.


Źródłem pokrycia deficytu będzie przychód z pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXVI/217/2005
------------------------------------------------------


Ad. 13. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie wysokości zaciągnięcia pożyczki NFOŚiGW.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że w wyniku przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym zmniejszeniu uległa kwota pożyczki z NFOŚiGW. Stąd potrzeba podjęcia uchwały z aktualną kwotą pożyczki - 754.500 zł

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXVI/218/2005
------------------------------------------------------


Ad. 14. Deklaracja udzielenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.
Na zaproszenie Wójta Gminy w sesji uczestniczył Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Tomasz Stroiński. Dyrektor przedstawił projekt zakupu dla szpitala tomografu komputerowego w oparciu o środki z Funduszu Norweskiego. Jednym z warunków uzyskania pomocy jest współfinansowanie projektu przez wnioskodawcę lub jednostkę samorządu terytorialnego (15%).
Rada Gminy postanowiła zadeklarować pomoc finansową w wysokości 60.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy 1 głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXVI/219/2005
------------------------------------------------------


Ad. 15. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.
Rada Gminy przyjęła sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych przedłożone przez:
- Przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice,
- Wójta Gminy Włoszakowice,
- Wojewodę Wielkopolskiego,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie


Ad. 16. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca przedstawiła wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych. Po zapoznaniu się z uregulowaniami prawnymi dot. podatków i opłat lokalnych, stwierdzono że Rada nie może wprowadzać zwolnień pojazdów - samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, a taki pojazd jest przedmiotem wniosku.
Natomiast ustawa przewiduje zwolnienie pojazdów, które są wpisane do rejestru zabytków i jest to jedyne rozwiązanie, aby uzyskać zwolnienie od płacenia podatku od środków transportowych.
Rada nie ma prawa podejmować uchwał w sprawach indywidualnych, gdyż w jej kompetencji jest stanowienie prawa miejscowego dla całej gminy.

Ad. 17. Wnioski.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o uporządkowanie terenu na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Słowiańskiej we Włoszakowicach.

Ad. 18. Zakończenie .
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXVI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała                                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                       (-)Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06