OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVII/2005 z dnia 22 listopada 2005 r.

Protokół Nr XXVII/2005 z dnia 22 listopada 2005 r.
P r o t o k ó ł Nr XXVII/05
----------------------------------------------
z XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 22 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy.
(treść protokołu przyjęta na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2005 r.)

Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Podatek rolny .

 4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
- w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów,
- w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie nowych formularzy druków podatkowych.

 1. Omówienie propozycji przystąpienia Gminy Włoszakowice do organizacji turystycznej „Leszno - Region”.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Wójt Gminy Włoszakowice poinformował, że od ostatniej sesji minęło 7 dni. Uchwały zostały przedstawione do nadzoru, żadnych rozstrzygnięć do dnia sesji organy nadzoru nie wydały.

Ad. 2. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John - złożyła interpelacje dot. usunięcia drzew na trasie Bukówiec Górny - Sądzia.

Ad. 3. Podatek rolny.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych.
Stawka podatku rolnego jest uzależniona od ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Gminy dla celów podatkowych może cenę kwintala żyta obniżyć.
Podatek rolny wymierzany jest również dla użytków rolnych do 1 ha (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne) i liczony jest od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5. kwintali żyta. Dla gospodarstw przelicznik ten wynosi 2,5 kwintala.
Rada Gminy skorzystała w roku ubiegłym z uprawnień i obniżyła średnią cenę skupu żyta za 1q ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 r. z kwoty 37,67 zł do kwoty 32,00 zł.

W roku bieżącym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę żyta braną do naliczania podatku rolnego na 2006 r. w wysokości 27,88 zł (tj. niższa niż obowiązywała w roku 2005 ). W związku z tym radni jednogłośnie postanowili nie obniżać ceny żyta.
Ad. 4. Podjęcie uchwał:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Do proponowanych stawek ustosunkowywano się kolejno i ustalano wysokości poszczególnych podatków:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1m kw. powierzchni,

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61zł od 1 ha powierzchni,

 2. gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1m kw. powierzchni,


 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 0,56 zł od 1m kw. ,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,

 1. od budowli - 2% ich wartości.


Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/220/2005
--------------------------------------------------


-w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie proponowanych zwolnień dla:

 • nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) stanowiących własność gminy lub będących w posiadaniu lub zarządzie instytucji kultury , ochrony przeciwpożarowej, gminnych jednostek budżetowych w tym zajętych na działalność ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

 • nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich, szewskich, wytwarzania mioteł i wyrobów wikliniarskich, rymarstwa.

Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/221/2005
--------------------------------------------------
- w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów,
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w zakresie podatku od psów ustawodawca nadał radom gmin pełne uprawnienia, a mianowicie: stanowienie stawek szczegółowych z tym, że podatek od jednego psa w roku 2006 nie może przekroczyć kwoty 53,21 zł. Obligatoryjnie dwa psy w gospodarstwie są zwolnione z podatku. Rada Gminy po dyskusji postanowiła zachować stosowane w Gminie Włoszakowice zwolnienie do jednego psa na nieruchomości. Od pozostałych psów podatek ustalono w wysokości 40,00 zł.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/222/2005
--------------------------------------------------


- w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia: do stanowienia szczegółowych stawek podatku od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.
W celu pobrania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Zakres uprawnienia dla Rady Gminy co do wysokości stawek podatku jest obwarowany kwotą maksymalną oraz w niektórych przypadkach kwotą minimalną i maksymalną.
Radni ustalali stawki podatku od środków transportowych w wysokości niższej niż obowiązujące w 2005 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/223/2005
--------------------------------------------------


- w sprawie nowych formularzy druków podatkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, z ustawą o podatku rolnym, o podatku leśnym podatnicy są zobowiązani złożyć organowi podatkowemu informację zawierającą dane do opodatkowania na odpowiednich formularzach. Od 1 stycznia 2006 r. obowiązują nowe zasady zaokrąglania podatków do pełnych złotych, stąd potrzeba zmiany dotychczasowych druków.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/224/2005
--------------------------------------------------


Ad. 5. Omówienie propozycji przystąpienia Gminy Włoszakowice do organizacji turystycznej „Leszno - Region”.
Informacje na temat organizacji Leszno-Region przedstawił Wiceprezydent Miasta Leszna Zdzisław Adamczak. Dla Gminy Włoszakowice składka roczna wynosiłaby 6.240,00 zł.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/225/2005
--------------------------------------------------


Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Andrzej Patelka - wnioskował o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie dokończenie drogi na trasie Święciechowa - Jezierzyce Kościelne (brak linii środkowej na jezdni, brak poboczy, słupów, niebezpieczne głębokie rowy).

Ad. 7. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Protokołowała                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                     (-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06