OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVIII/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.

Protokół Nr XXVIII/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
P r o t o k ó ł Nr XXVIII/05
----------------------------------------------
z XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 15 grudnia 2005 r. w sali Urzędu Gminy.
(treść protokołu przyjęta na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r.)

Otwarcia XXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.

 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice.

 1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, w części dotyczącej wsi Dominice (działki ewidencyjne nr 78/2, 78/3, 78/5, 78/6 - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i jednorodzinnej).

 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej.

 1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w miejscowości Grotniki - Ujazdowo

 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice w części dotyczącej wsi Boszkowo (działki ewidencyjne nr 48/16, 50/1, 51, 52, 53/1, 54, 55, 57, 58) - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dominice.

 4. Zmiana budżetu Gminy na 2005 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

 8. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja została przyjęta.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej; Komisji Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Mejza.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Do protokołu z dwóch poprzednich sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokóły zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radni: Ryszard Lipowy i Paweł Marcinek złożyli w imieniu mieszkańców Bukówca Górnego protest dotyczący ułożenia dywanika asfaltowego na ul. Powstańców Wlkp. po realizacji inwestycji tj. budowy kanalizacji sanitarnej. Interpelacje poparli i podpisali pozostali radni Gminy Włoszakowice.

Ad. 5. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice
W sesji uczestniczył urbanista Marcin Englert główny projektant „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice”.
W związku z tym, że radni wcześniej uczestniczyli w dyskusji publicznej nad studium w dniu 28.10.2005 r. oraz zapoznali się z jego treścią na spotkaniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 12 grudnia 2005 r. - nie zgłoszono żadnych uwag i zapytań.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/226/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w miejscowości Dominice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony w Dominicach przy jeziorze (dz. Nr 82 - prawa strona przy wjeździe do Dominic) .
Rada Gminy przystąpiła do wprowadzenia niniejszej zmiany do planu w 2001 r. Procedura planistyczna została zakończono, stąd skierowano projekt planu na sesję. Radni stwierdzili zgodność zapisów projektu planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/227/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice, w części dotyczącej wsi Dominice (działki ewidencyjne nr 78/2, 78/3, 78/5, 78/6 - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i jednorodzinnej).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony w Dominicach przy jeziorze naprzeciw Osiedla Dominice I na działkach o nr 78/2, 78/3, 78/5, 78/6.
Rada Gminy przystąpiła do wprowadzenia niniejszej zmiany do planu dnia 25 września 2002 r.

Radni stwierdzili zgodność zapisów projektu planu miejscowego dla działek rekreacyjnych z możliwością zabudowy letniskowej i jednorodzinnej w Dominicach z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/228/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony w Boszkowie - Letnisku przy ul. Piaskowej.
Rada Gminy przystąpiła do wprowadzenia niniejszej zmiany do planu dnia 15 listopada 2001 r.
Radni stwierdzili zgodność zapisów projektu planu miejscowego dla działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie przy ul. Piaskowej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/229/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 9. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w miejscowości Grotniki - Ujazdowo
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony w Ujazdowie po prawej i lewej stronie drogi za stacja wodociągową w kierunku lasu. Celem zmiany jest wykształcenie na tym obszarze funkcji mieszkalnictwa letniskowego oraz niezbędnych funkcji usługowych.
Rada Gminy przystąpiła do wprowadzenia niniejszej zmiany do planu dnia 30 czerwca 1999 r.

Radni stwierdzili zgodność zapisów niniejszego projektu planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/230/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice w części dotyczącej wsi Boszkowo (działki ewidencyjne nr 48/16, 50/1, 51, 52, 53/1, 54, 55, 57, 58) - teren rozwoju funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej letniskowej i jednorodzinnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren położony we wsi Boszkowo nad jez. Boszkowskim. Celem zmiany jest ustalenie na tym obszarze funkcji rekreacyjnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i jednorodzinnej.
Rada Gminy przystąpiła do wprowadzenia niniejszej zmiany do planu dnia 30 grudnia 2002 r.

Radni stwierdzili zgodność zapisów niniejszego projektu planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/231/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dominice.
Rada Gminy Włoszakowice postanowiła przyjąć zarzut wniesiony przez K. G. Uwzględnienie zarzutu dotyczy zmiany przeznaczeniu części terenu (którego wnioskujący jest właścicielem) z funkcji: usługi turystyczne na działki rekreacyjne.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/232/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 12. Zmiana budżetu Gminy na 2005 r.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany budżetu gminy dotyczą przydzielenia Zarządowi Dróg Gminnych we Włoszakowicach środków w kwocie 178.795 zł z dodatkowych wpłat uzyskanych z podatków (od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych) z przeznaczeniem na dodatkowo wykonywane zadania związane z naprawami dróg oraz oświetleniem ulicznym. Ponadto planuje się przeniesienie środków w kwocie 43.307 zł z Przedszkola Nr 2 we Włoszakowicach do Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach w związku z przejęciem i kontynuacją przez GOK prac adaptacyjnych na poddaszu „oficyny” w parku we Włoszakowicach.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi po stronie dochodów i wydatków 1.619.091 zł.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/233/2005
-------------------------------------------------------Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. (dz.nr 63 o pow. 3,58 ha) i przy ul. K.Kurpińskiego (dz. nr 408 o pow. 0,03 ha) w drodze przetargu z przeznaczeniem pod potrzeby budownictwa przemysłowego lub pod potrzeby mieszkalne.
Radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/234/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach w sprawie powołania zasadniczej szkoły zawodowej z dwoma klasami pierwszymi, wielozawodowymi o dwu i trzyletnim cyklu kształcenia.
Rada Gminy propozycję przyjęła. Do projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/235/2005
-------------------------------------------------------


Ad. 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że w związku z ograniczonymi środkami finansowymi i mniejszą niż zakładano liczbą podopiecznych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy Kierownik placówki zwróciła się z wnioskiem o obniżenie wartości jednego punktu o 2 zł do kwoty 4 zł brutto za 1 punkt.
Radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXVIII/236/2005
-------------------------------------------------------
Ad. 16 Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XXVIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Protokołowała                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                 (-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06