OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXI/2006 z dnia 2 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXI/2006 z dnia 2 marca 2006 r.
P r o t o k ó ł Nr XXXI/2006
----------------------------------------------
z XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 2 marca 2006 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek:

 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał interpelacji i wniosków z ostatnich sesji.

 2. Informacja o pracy Komisji.

 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Jezierzycach Kościelnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Boguszynie.

 10. Powołanie Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu spółki Gminny Zakład Komunalny Sp.z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.

 16. Sprawy bieżące: pismo w sprawie zmiany nazwy miejscowości; pismo w sprawie nadania nazwy ulicy.

 17. Wolne głosy i wnioski

 18. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra. Informacja została przyjęta.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o wyjaśnienie zapłaty za dodatkową fakturę wystawioną przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym - Instal Głogów sp. z o.o.
Wójt wyjaśnił, że po odmowie ze strony Gminy dodatkowej zapłaty (ponad ustalenia umowy) firma nie podjęła dalszej korespondencji.


Ad. 2. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Rolnictwa Marek Dworczak.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania złożyła przewodnicząca komisji - Krystyna John.
W związku z jednym z tematów Komisji Oświaty i Wychowania dot. oceny pracy bibliotekarza w Bukówcu Górnym radny Paweł Marcinek prosił o bliższą informację w tej sprawie. Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że oceny pracy bibliotekarza dokonała kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej na piśmie, stąd każdy zainteresowany może się z powyższą oceną zapoznać.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Do protokołu z dwóch poprzednich sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokóły z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice zostały przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Lipowy - poinformował o zaparkowanych samochodach przy zjeździe z ul. Jezierzyckiej na ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym, w związku naprowadzoną działalnością w zakresie mechaniki pojazdowej. Stojące samochody utrudniają przejazd.
Radny Stefan Lis - wnioskował o udrożnienie kanalizacji deszczowej prze Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach, z powodu stojącej wody przed wejściem do budynku.
Radna Irena Przezbór - interweniowała w sprawie przestrzegania zasad sanitarno - higienicznych w sklepach mięsnych i spożywczych na terenie gminy, w zakresie zabezpieczenia artykułów spożywczych przed kurzem, zarazkami itp. (odpowiednie przechowywanie, pakowanie, umieszczanie pieczywa w miejscach, w których nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami np. drożdżówki na ladach), wnosząc jednocześnie uwagi do zastawianiem lad sklepowych różnymi artykułami spożywczymi.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie przychodów niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Włoszakowice.
Po analizie wniosku Rada Gminy postanowiła obniżyć taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków komunalnych z kwoty 2,77 zł netto określonej we wniosku do kwoty 2,59 zł netto. Ustalone taryfy:
1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1 m3 wody w wysokości:
- dla miejscowości Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo ..................... 2,02 zł netto
- dla pozostałych miejscowości na terenie gminy Włoszakowice .... 1,81 zł netto

2. za zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1 m3 ścieków w wysokości:
- ścieki komunalne ......................................................... 2,59 zł netto
- ścieki przemysłowe ......................................................... 5,83 zł netto

Taryfy zwiększa się o należny podatek VAT (7%)
Taryfy mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzenia ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/248/2006
-------------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorów.
W związku z zastosowaną przez Radę Gminy obniżką taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dot. ścieków komunalnych Rada Gminy wyraziła zgodę ustalenie dopłaty w wysokości 0,18 zł do 1m3 odprowadzanych ścieków.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/249/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że planowana zmiana w statucie i regulaminie dotyczy nazwy Domu (Środowiskowy Dom Samopomocy imienia Wernera Kenkel), określenia podopiecznych Domu (osoby niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie).
Innych uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/250/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Jezierzycach Kościelnych.
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości: gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 190/3 o powierzchni 0,1152 ha i gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 190/2 o powierzchni 0,0385 ha położonych w Jezierzycach Kościelnych.
Nieruchomość zabudowana wydzielona została z gruntu położonego przy szkole w Jezierzycach Kościelnych (teren byłego przedszkola). W związku z tym, że budynek jest zbędny szkole przeznaczono go do przetargowej sprzedaży.
Przy geodezyjnym wydzielaniu powierzchni gruntu, pozostała działka o powierzchni 385 m2, która nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej zatem zaproponowano przeznaczyć ją do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/251/2006
-------------------------------------------------------Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntu pod drogę w Boguszynie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że proponowana do nabycia nieruchomość gruntowa to droga na zapłoci stanowiąca własność osoby fizycznej, a jest wykorzystywana jako droga publiczna stąd propozycja jej nabycia.
Uwag nie było.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/252/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 10. Powołanie Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że na skutek zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy proponuje się powołać na Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Stanisława Waligórę, Beatę Grzesiecką.
Radni nie wnieśli uwag do propozycji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/253/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Rada Gminy upoważniła Zarząd spółki do załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych. Uchwałę upoważniającą Rada Gminy podjęła już na sesji w dniu 29 grudnia 2006 r. określając termin jej obowiązywania. Aktualna uchwała wydaje upoważnienie bezterminowo.
Radni do propozycji zmiany uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/254/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Rada Gminy postanowiła z dniem 1 września 2006 r. utworzyć Zasadniczą Szkołę Zawodową we Włoszakowicach przy ul. Karola Kurpińskiego 30 i włączyć ją w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa we Włoszakowicach będzie kształcić młodocianych pracowników w dwóch klasach wielozawodowych na każdym poziomie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Uwag radni nie zgłosili.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/255/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 r.
Postanowiono zmienić wydatki budżetu Gminy na rok 2006 zwiększając je o kwotę 401.848 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/256/2006
-------------------------------------------------------


Uchwałą zwiększono deficyt, który pokryty zostanie przychodem z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 2.000.000 zł oraz w pozostałej kwocie, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Wydatki budżetu zwiększono o środki należne jednostkom organizacyjnym (szkoły, przedszkola, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy), które zaoszczędziły w roku ubiegłym w kwotę 262.838 zł.
Ponadto 23.000 zł przeznaczono na prace regulacyjne kanału wodnego łączącego jeziora Boszkowskie i Małe; 60.000 zł na dofinansowanie zakupu tomografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie ( zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą ) i 56.010 zł na wynagrodzenia i pochodne osób przyjętych z byłego Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo do Urzędu Gminy.
Następstwem zwiększenia wydatków bez równoczesnego zwiększenia dochodów jest wzrost deficytu, na pokrycie którego przeznaczono planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 2.000.000 zł ( na co Gmina posiada promesę ) oraz środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 15.547.417 zł,
2 ) po stronie wydatków 18.290.125 zł.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie do 2.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach, na którą w roku bieżącym planuje się wydatkować kwotę 2.638.953 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/257/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
Ustalono wynagrodzenie wójta w wysokości 8.872 zł ( w tym wynagrodzenie zasadnicze - 4.400 zł, dodatek funkcyjny - 1.520 zł, dodatek za wysługę lat - 880 zł, dodatek specjalny - 2.072 zł).
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XXXI/258/2006
-------------------------------------------------------


Ad. 16/17. Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.
Rada Gminy przyjęła do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy miejscowości Boszkowo na Boszkowo-Letnisko. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Zapoznano się z pismem w sprawie nadania nazwy ulicy we Włoszakowicach w zapleczu ul. Powstańców Wlkp. Pismo mieszkańców stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Rada postanowiła o zorganizowaniu spotkania z wnioskodawcami.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo do Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego NFZ w Poznaniu w sprawie zwiększenia ilości punktów kontraktu w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Włoszakowice do podobnego wystąpienia do Delegatury w Lesznie.

Ad. 17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXI Sesji Rady Gminy Przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła obrady.Protokołowała:                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                            (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06