OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXII/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Protokół Nr XXXII/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

P r o t o k ó ł Nr XXXII/2006
----------------------------------------------
z XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 kwietnia 2006 r. w sali Urzędu Gminy.

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek:

 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice:

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 r.,
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Włoszakowice,
- opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- debata budżetowa,
- podjęcie uchwały

 1. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu w budynku administracyjnym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach i Dłużynie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzekającego nieważność uchwały Rady Gminy.

 7. Sprawy bieżące i wnioski.

 8. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Stanisław Waligóra.
Radni po zapoznaniu się z realizacją wniosków z poprzedniej sesji postanowili ponownie skierować pismo do NFZ w sprawie zwiększenia zakresu usług w Poradni ginekologiczno-położniczej we Włoszakowicach.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Informacja o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
Informację z posiedzeń:

 • wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Patelka;

 • Komisji Oświaty i Wychowania złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John;

 • Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia złożył przewodniczący Komisji Paweł Marcinek;

 • Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Zenon Mejza.


Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o utrzymywanie wyższego poziomu wody w jeziorach, (zatrzymywanie wody). Poziom wody należy obniżać dopiero wtedy, gdy zaczynają się prace polowe.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o regulacje własności gruntów przejętych pod chodnik w Bukówcu Górnym. Wniosek dotyczy w szczególności pp. Młynkowiak, Rolka i Lajsner przy ul. Powstańców Wlkp. oraz nieruchomości wzdłuż ul. Dłużyńskiej.
Wnioskował ponadto o wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym. Na ul. Machcińskiej na trzech/czwartych wysokości studzienek zalega piasek.
Radny Zenon Mejza - przedstawił do akceptacji program działania Komisji Rewizyjnej Rada Gminy plan pracy Komisji w głosowaniu przyjęła, zobowiązując jednocześnie członków Komisji Rewizyjnej do udziału w szkoleniu dot. przepisów nowej ustawy o finansach publicznych przygotowywanej przez Skarbnika Gminy.

Ad. 5. Sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice:
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 27 marca 2006 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania budżetowe oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu minionego roku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2005 r.
Wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice Nr 14/2006 z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca przedstawiła Uchwałę Nr SO-9/2/A/2006/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice za 2005 r. Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę Nr SO-9/2/S/2006/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2004. Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. opinię pozytywną.
W debacie budżetowej Radni poruszyli sprawy z zakresu dochodów i wydatków budżetu gminy, w których nastąpiły znaczne rozbieżności w stosunku do kwot planowanych, które wyjaśniła wcześniej Komisja Rewizyjna opisując szczegółowo we wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2005 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/259/2006
-------------------------------------------------


Ad. 6. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.
Postanowiono zwiększyć dochody o kwotę 34.261 zł i wydatki o kwotę 687.161 zł. Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006 wyniesie:
1 ) po stronie dochodów 16.032.612 zł,
2 ) po stronie wydatków 19.428.220 zł.
Postanowiono też zwiększyć deficyt, który pokryty zostanie przychodem z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/260/2006
-------------------------------------------------

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Zaproponowano odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszakowicach przy uwzględnieniu kryterium dochodowego oddzielnie dla osoby samotnie gospodarującej i na osób funkcjonujących w rodzinie.
Do propozycji stawek uwag nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/261/2006
-------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu w budynku administracyjnym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie.
Rada Gminy postanowiła nabyć lokal w budynku administracyjnym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguszynie o powierzchni 89,2 m2 (salka, korytarz, pomieszczenie gospodarcze) z przeznaczeniem na potrzeby miejscowego klubu sportowego.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/262/2006
-------------------------------------------------

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach i Dłużynie.
Rada Gminy postanowiła o zbyciu nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej:

 1. we Włoszakowicach dz. nr 264/2 o pow. 0,51 ha,

 2. w Dłużynie działka wydzielona z dz. nr 339/3 o pow. 0,30 ha.

Do ww. nieruchomości nie ma oddzielnego dojazdu, a ponadto znajdują się one wśród gruntów należących do jednego właściciela, dlatego wybrano tryb bezprzetargowy.
Radny Aleksy Zaremba zwrócił uwagę na poinformowanie Parafii w Dłużynie o możliwości nabycia gruntu na poszerzenie cmentarza.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/263/2006
-------------------------------------------------

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
W związku z przystąpieniem Gminy Włoszakowice do realizacji międzygminnego zadania dot. systemu gospodarki odpadami w ramach projektu „Gospodarka odpadami i osadami w Lesznie” sporządzono wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2011. Program określa wysokość zobowiązań finansowych Gminy Włoszakowice wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie.
W finansowaniu tego zadania uczestniczą także pozostałe gminy z regionu wspomagane przez środki uzyskane z funduszy strukturalnych. Wkłady Gminy Włoszakowice w tej spółce wynoszą 230.175,00 zł i podzielone są na lata 2007 -2011 . Wydatki w roku 2006 ujęto w budżecie gminy na rok bieżący.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/264/2006
-------------------------------------------------

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzekającego nieważność uchwały Rady Gminy.
Postanowiono wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 marca 2006 r. Nr XXXI/253/2006 w sprawie powołania Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach w części dotyczącej powołania Pana Stanisława Waligóry na zastępcę Kierownika USC.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie
wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXII/265/2006
------------------------------------------------- jak w załączniku nr 13 do protokołu
Ad. 12. Sprawy bieżące i wnioski.
W sprawach bieżących Rada Gminy podjęła deklarację następującej treści: „Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Włoszakowice przyjętego Uchwałą Nr XVI/133/2004 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 133 poz. 2723) Rada Gminy Włoszakowice oświadcza, co następuje:
W związku z przygotowaniami zmierzającymi do kontynuacji budowy drogi powiatowej na odcinku od Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic radni Gminy Włoszakowice proponują poszerzenie drogi o około 1 metr w stosunku do drogi już wykonanej z Leszna do Jezierzyc Kościelnych (tak, aby szerokość całej drogi sięgnęła 7 metrów) i deklarują pomoc finansową do zwiększonego zakresu robót na odcinku planowanej inwestycji Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice.
Deklarowana pomoc dotyczy dopłaty ok. 15% zwiększonych kosztów związanych z poszerzeniem drogi.
Stanowisko podjęto w celu ułatwienia władzom Powiatu Leszczyńskiego zaplanowania i realizacji inwestycji i jednocześnie uzyskania na tę inwestycję dofinansowania zewnętrznego, przy uwzględnieniu zobowiązania Gminy do udzielenia pomocy w przedstawionym zakresie.”


Ponadto Wójt Gminy Włoszakowice poinformował o „Programie Natura 2000” w kontekście przygotowanego stanowiska dot. tzw. Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Radni stanowisko przyjęli bez zastrzeżeń.
Radni zapoznali się z korespondencją z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Lesznie w sprawie przeprowadzenia rozbiórek budynków: w Charbielinie, Zbarzewie i w Boszkowie - Letnisku.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła obrady.
Protokołowała:                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                                                     (-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06