OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/245/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi

Uchwała Nr XXVII/245/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi

Numer uchwały: 245
Numer sesji: XXVII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXVII/245/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, pod budowę pompowni ścieków, nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi, oznaczonej numerem działki 151/1 o powierzchni 0,0040 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00020518/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę 2500,00 zł (słownie: dwatysiącepięćsetzłotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały XXVII/245/ 2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Działka będąca przedmiotem nabycia położona jest w Sądzi i stanowi niezbędny element projektowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach realizowanej inwestycji na przedmiotowej działce pobudowana zostanie pompownia ścieków.
Cena nabywanej nieruchomości została ustalona pomiędzy stronami na kwotę 2500,00 zł.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06