OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXVII z dnia 20 czerwca 2017 r.

Protokoł Nr XXVII z dnia 20 czerwca 2017 r.

Numer dokumentu: XXVII
Rok: 2017

Protokoł Nr XXVII/2017
----------------------------------------------
z XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 12.00 - 15.10.

Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wniosek przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice o dołączenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach nabycia nieruchomości położonych w Krzycku Wielkim tj. dz. Nr 417/1; 556/1; 237/3 z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków został przyjęty jednogłośnie.
Projekt porządku obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z pracy Komisji.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.
6. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo.
8. Podjęcie uchwał w sprawach nabycia nieruchomości gruntowych:
- w Sądzi
- w Krzycku Wielkim dz. Nr 417/1
- w Krzycku Wielkim dz. Nr 556/1
- w Krzycku Wielkim dz. Nr 237/3
9. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację w sprawie publikacji wyroku sądu przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska (informacje stanowią załącznik nr 2 do protokołu).
Ponadto Sekretarz poinformowała radnych, że wcześniej formułowane i nagłaśniane zarzuty przez p. Zbysława Drożdżyńskiego, jakoby Gmina niezgodnie z prawem podjęła uchwałę o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym nie uwzględniła decyzji komisji w świetle zamkniętego postępowania sądowego okazały się nieprawdziwe. Uchwała Rady Gminy jest prawomocna. W swojej wypowiedzi wykorzystała fragmenty z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
„Dopuszczając w przedmiotowym planie miejscowym możliwość lokalizacji turbin wiatrowych Rada Gminy zezwoliła na ich umiejscowienie na obszarze niezabudowanym, na terenie rolnym i w sąsiedztwie innych gruntów rolnych, na których możliwe jest powstanie w przyszłości wyłącznie budowli rolniczych. Taką lokalizację należy uznać za najbardziej racjonalną i minimalizującą związane z funkcjonowaniem turbin wiatrowych potencjalne uciążliwości i ograniczenia zagospodarowania dla działek sąsiednich.”
„Sąd nie stwierdził, by doszło do istotnych naruszeń trybu jej podejmowania. Kolejne etapy procedury przygotowania projektu planu miejscowego i następnie jego uchwalenia reguluje wyczerpująco przepisy art. 17 – art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W niniejszej sprawie procedura ta została w pełni i prawidłowo przeprowadzona.”
„Wymienione przepisy nie przewidują konieczności poddania projektu planu opiniowaniu przez komisje rady. Obowiązku takiego nie przewiduje także Statut Gminy (…) Zgodnie z § 22 Statutu Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w aktach wykonawczych. Natomiast komisje Rady są jej organami wewnętrznymi, przedmiot ich działania określa Rada w odrębnych uchwałach, a uchwały komisji mają wyłącznie charakter opinii oraz wniosków (§§ 15, 62, 64 Statutu). Poddanie projektu planu ocenie przez komisje Rady było więc wyłącznie elementem wewnętrznej organizacji prac Rady i miało charakter pomocniczy.”
W związku z udzieloną odpowiedzią na wnioski radny Zbysław Drożdżyński stwierdził, że: 1) nadal nie jest to odpowiedź na wniosek w sprawie składowania odpadów,
2) nadal wnioskuje o opublikowanie wyroku sądu. Zdaniem radnego wójt odpowiada za opublikowanie danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu przy dwóch glosach wstrzymujących.

Ad. 3. Informacja z pracy Komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej złożyła radna Aniela Poloszyk.
Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/239/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Uchwałę SO-0954/23/9/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Włoszakowice za 2016 r. przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka (załącznik nr 4 do protokołu).

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinek przedstawił opinię w sprawie realizacji budżetu gminy za 2016 r. (załącznik nr 5 do protokołu).

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice (załącznik nr 6 do protokołu).

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Uchwałę SO-0955/20/9/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. (załącznik nr 7 do protokołu).

- debata
Po przedstawieniu ww. materiałów przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Skarbnik Gminy Maria Rolka ustosunkowania się do uchybień wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
Innych głosów nie było.

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

Przed głosowaniem przewodnicząca sprawdziła zdolność uchwałodawczą. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXVII/240/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.


- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2016 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka.

Przed głosowaniem przewodnicząca sprawdziła zdolność uchwałodawczą. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXVII/241/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że podjęcie ww. uchwał wymagało bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Gminy Włoszakowice, co zostało wypełnione.

Ad. 6. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
Informacje i wyjaśnienia w sprawie zmiany budżetu na 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 złożyła Skarbnik Gminy Maria Rolka i przedstawiła projekty uchwał.

- zmiana budżetu
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/242/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/244/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Przed realizacją kolejnych punktów porządku obrad przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo przygotował urbanista Łukasz Marciniak. Podstawą do przygotowania planu była uchwała Rady Gminy z 25 czerwca 2015r. Przewodnicząca przypomniała, że na obszarze objętym planem wyeliminowany zostanie dotychczasowy rodzaj działalności (m.in. przetwórstwo odpadów komunalnych) i przeznaczenie niniejszego obszaru pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, pensjonatową usługową oraz tereny zieleni urządzonej.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił urbanista Łukasz Marciniak.
Rada Gminy postanowiła o odstąpieniu od czytania całości projektu uchwały (projekt dostarczono radnym w materiałach sesyjnych).
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały przewodnicząca poddała pod głosowania załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - przyjęty jednogłośnie
2) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - przyjęty jednogłośnie.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/244/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Pracownik Urzędu Gminy Magdalena Fórmanowska poinformowała, że procedura planistyczna dot. Zbarzewa jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a nie zmianą planu. W związku z tym zostały skorygowane zapisy w protokole.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Projekty uchwał przedstawił i omówił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński.

Nieruchomość gruntowa w Sądzi
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/245/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Nieruchomość gruntowa w Krzycku Wielkim dz. Nr 417/1

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/246/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.

Nieruchomość gruntowa w Krzycku Wielkim dz. Nr 556/1

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/247/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.

Nieruchomość gruntowa w Krzycku Wielkim dz. Nr 237/3

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/248/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

Ad. 9. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć.Ad. 10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór:
1) przedstawiła interpelację do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie uszkodzonej jezdni pomiędzy Włoszakowicami a Boszkowem-Letniskiem (załącznik nr 17 do protokołu),
2) wnioskowała w sprawie parkującego samochodu ciężarowego na ul. Bogusławskiego we Włoszakowicach,
3) wnioskowała o remont wyjazdu na ul. Grotnicką we Włoszakowicach z tzw. Ficnerów,
4) zgłosiła dziury na ul Zachodniej we Włoszakowicach przy mostku,
5) wnioskowała o wyjaśnienie zasad odpłatności dla uczestników orkiestry dętej i mażoretek,
6) wnioskowała o wyjaśnienie komu podlega ośrodek żeglarski w Boszkowie-Letnisku.
Radny Marek Wąsowicz przekazał petycję w sprawie budowy dróg na ul. Zalesie we Włoszakowicach (załącznik nr 18 do protokołu).
Radna Marzena Ratajczak zgłosiła dziury w drogach w Krzycku Wielkim na skrzyżowaniu Sądzia - Krzycko Wielkie - Boguszyn oraz na skrzyżowaniu ul. M. Górnego z ul. Prymasa A.Krzyckiego.
Radna Zofia Strzymińska - przypomniała wniosek w sprawie ustawienia wiaty autobusowej na Pl. 21 Października we Włoszakowicach.
Radna Hanna Michalska - wnioskowała w sprawie kalendarzy - terminy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2017 r. - wyjaśnień udzielono na sesji.
Radny Zbysław Drożdżyński:
1) w sprawie odpadów kolejowych zadał pytanie - jaką wójt wydał decyzję w sprawie usunięcia odpadów składowanych we Włoszakowicach w miejscu do tego nieprzeznaczonym. W swojej wypowiedzi/pytaniu nawiązał do składowania odpadów na innej nieruchomości należącej do radnego w okolicy tzw. Ficnerów,
2) wnioskował o podanie przyczyny różnicy dochodów i wydatków w ramach funduszu alkoholowego - 380 tys. zł (informacja o dochodach i wydatkach funduszu alkoholowego w latach 2002-2016 opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej),
3) zapytał czy Gmina posiada program opieki nad zabytkami i przedstawił obowiązki sprawozdawcze dotyczące tego programu,
4) informując o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego zapytał z czyjej inicjatywy złożono skargę kasacyjną od ww. wyroku i podanie podstawy prawnej inicjatywy do złożenia skargi kasacyjnej.
Radny poinformował, że oczekuje przedstawienia na sesji wyroku dot. skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dot. radnego Leszka Jagodzika.
Rada Gminy przyjęła wniosek przewodniczącej Ireny Przezbór w sprawie polecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, Sądzi i w Krzycku Wielkim.
W związku z opublikowaniem informacji ze stanu realizacji zadań zaplanowanych na lata 2014-2018 według stanu na 15 maja 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy radni postanowili odstąpić od jego czytania.

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XXVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załączniki Nr 3 oraz załączniki od Nr 8 do Nr 16 stanowiące Uchwały Nr XXVII/239-248/2017 opublikowano w zakladce "Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06