OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Protokół Nr I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r.

Numer dokumentu: I/2006
Rok: 2006

P r o t o k ó ł   Nr I/06
---------------------------
z  I Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 listopada 2006 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.
 
 Otwarcia I Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała najstarsza wiekiem radna obecna na  sesji Krystyna John, stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek I Sesji Rady Gminy
1.Ślubowanie Radnych Gminy Włoszakowice.
2.Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
3.Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
4.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
5.Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6.Powołanie komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice.
7.Zmiana Statutu Gminy Włoszakowice.
8.Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
9.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
10.Zmiana budżetu gminy na 2006 r.
11.Zmiana uchwały Nr XXXII/264/2006 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
12.Zmiana uchwały Nr XXXVI/279/06 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włoszakowice.
13.Sprawy bieżące (umowa o współfinansowanie inwestycji, propozycje wysokości diet radnych).
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie.


Ad. 1. Ślubowanie Radnych Gminy Włoszakowice.
Rotę ślubowania odczytała radna Krystyna John.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego  sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Radnych wywoływał kolejno najmłodszy wiekiem radny Paweł Bułgaryn, a radni wypowiadali słowo „ślubuję”.

Oddzielnie ślubowanie złożył Radny Andrzej Czajka, który spóźnił się na sesję.
Dalszy ciąg sesji odbywał się przy obecności 14 radnych.


Ad. 2. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Prowadząca sesję radna Krystyna John poinformował, że wybory przewodniczącego Rady Gminy są wyborami tajnymi. W tym celu zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Komisję powołano w następującym składzie: Paweł Marcinek, Paweł Bułgaryn, Ryszard Lipowy.
Na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice zaproponowano radną Irenę Przezbór. Kandydatka wyraziła zgodę. Innych propozycji nie było.
 Karty do głosowania przygotowała oraz głosowanie  przeprowadziła Komisja Skrutacyjna
Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Paweł Marcinek.

 

Spośród ważnie oddanych głosów Irena Przezbór otrzymała 14 głosów, co stanowi bezwzględną  większość i tym samym Irena Przezbór została wybrana przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.


       Rada Gminy Włoszakowice podjęła
        U C H W A Ł Ę   Nr I/1/2006
       ---------------------------------------------

Po dokonanym wyborze prowadząca sesję radna Krystyna John przekazała prowadzenie dalszej części sesji Irenie Przezbór, która podziękowała  za obdarzenie jej zaufaniem i wybór na funkcję przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice.


Ad. 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  wybory wiceprzewodniczącego Rady są także wyborami tajnymi.
W związku z tym dokonano wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Paweł Marcinek, Paweł Bułgaryn, Ryszard Lipowy. Na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice zaproponowano radnego Stefana Lisa. Kandydat wyraził zgodę. Innych propozycji nie było.
 Karty do głosowania przygotowała oraz głosowanie  przeprowadziła Komisja Skrutacyjna
Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Paweł Marcinek.

Radny Stefan Lis otrzymał 14 głosów i został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice. Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił Paweł Marcinek. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
       
        Rada Gminy Włoszakowice podjęła
        U C H W A Ł Ę   Nr I/2/2006
       ---------------------------------------------------

Ad. 4. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
Radni zaproponowali powołać Komisję Rewizyjną w składzie:
Bronisław Elimer
Zenon Mejza
Aleksy Zaremba
Uwag nie było.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
        Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/3/2006
        ------------------------------------------------

Ad. 5. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 Radni na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowali Zenona Mejzę, który wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Komisji. Innych uwag i propozycji nie było.

 

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
        Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/4/2006
        -------------------------------------------------

Ad. 6.  Powołanie komisji stałych Rady Gminy
Radni zaproponowali powołanie Komisji w następujących składach:

Komisja Oświaty i Wychowania
1.Paweł Marcinek
2.Krystyna John
3.Paweł Bułgaryn
4.Leszek Jagodzik
5.Zygmunt Nędza


Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1.Tadeusz Szalewski
2.Stefan Lis
3.Andrzej Czajka
4.Ryszard Lipowy
5.Hanna Michalska
6.Krzysztof Poprawski
Innych propozycji Radni nie wnieśli.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania
        Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/5/2006
        -------------------------------------------------


Ad. 7. Zmiana Statutu Gminy Włoszakowice.
 Rada Gminy Włoszakowice zaakceptowała wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Włoszakowice dotyczących powoływania komisji stałych. Postanowiono o powoływaniu następujących Komisji:
1)Komisji Rewizyjnej,
2)Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Innych propozycji Radni nie wnieśli.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/6/2006
        ----------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
 Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela gminy mają obowiązek corocznego uchwalania regulaminu określającego wysokość  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Rada Gminy przyjęła uzupełnienia proponowane przez związek w zakresie przyznawania dodatku motywacyjnego bez podawania dolnej granicy i tak:
dodatek motywacyjny może być przyznawany w wysokości:
dla nauczycieli do 15 %
dla wicedyrektora do 17%
dla dyrektora do 20%
pobieranego przez niego wynagrodzenia.
Przyjęto także sugestię, aby dodatek motywacyjny przyznawać nauczycielom posiadającym co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Innych uwag nie było.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
        Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/7/2006
        ---------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
 Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że również w przypadku dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zasady przyznawania i jego wysokość corocznie ustala rada. Obowiązek taki wynika z Karty Nauczyciela. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału we Włoszakowicach. Rada Gminy pomimo wnioskowania o zmianę pozostawiła swój zapis w zakresie zaliczenia do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego m.in. wspólnie z nim zamieszkującego małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu.

Innych uwag nie było.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
        Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/8/2006
        ------------------------------------------------

Ad. 10. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.
 
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że w dochodach budżetu wprowadza się:
1)rekompensatę utraconych dochodów wynikającą ze zwolnień ustawowych dotyczących zakładów pracy chronionej oraz pod jeziorami w kwocie 382.735 zł,
2)wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 26.489  zł,
3)środki na uzupełnienie dochodów Gmin w kwocie 118.978 zł,
4)wzrost dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 126 zł,
5)wzrost dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 9.000 zł.

W wydatkach  uzyskane środki przeznacza się na dodatkowe  zadania lub dofinansowanie już planowanych, wykonywanych w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych ( szkoły, przedszkole, ŚDS,  ZDG ), a uzyskanych w formie dotacji.
Ponadto w wydatkach  dokonuje się w ramach przydzielonych środków przeniesień w jednostkach organizacyjnych Gminy (Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych i Zespół Szkół w Krzycku Wielkim).
W wydatkach majątkowych wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne (budynek w Boguszynie, grunt w Krzycku Wielkim, nieruchomość w Bukówcu Górnym, piec c.o. dla Zespołu Szkół  w Bukówcu Górnym, wózka do wyciągania łodzi i na prace inwestycyjne na drogach oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy i ZDG, łącznie w kwocie 153.600 zł.
Zwiększa się dotację dla GOK z przeznaczeniem na prace na sali w Jezierzycch Kościelnych (podłoga) i w Skarżyniu (naprawa dachu) łącznie w kwocie 31.611 zł.
W związku z niewykorzystaniem wszystkich wprowadzonych dochodów zmniejsza się deficyt budżetu o 285.006 zł.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/9/2006
        ------------------------------------------------

Ad. 11. Zmiana uchwały Nr XXXII/264/2006 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
 Pracownik Spółki GZK sp. z o.o. Rafał Jagodzik wyjaśnił, że w związku z przystąpieniem Gminy Włoszakowice do realizacji wspólnego zadania dotyczącego budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami w ramach projektu “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi “ zobowiązania finansowe wynikające z harmonogramu na lata 2006-2011 uległy zwiększeniu w stosunku do wcześniej planowanych do kwoty 267.300 zł. Wcześniej wzrost kwoty został zaakceptowany przez beneficjentów (spółka MZO Leszno oraz Miasto Leszno i 18 gmin subregionu leszczyńskiego).
Radni nie wnieśli uwag.
 
       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę  Nr I/10/2006
        ------------------------------------------------

Ad. 12. Zmiana uchwały Nr XXXVI/279/06 Rady Gminy Włoszakowice w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włoszakowice.
 Radni Gminy po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Włoszakowice nie wyrazili zgody na podjęcie uchwały w tej sprawie. Takie stanowisko Radnych zostało poddane pod głosowanie i przyjęto je jednogłośnie.


Ad. 13. Sprawy bieżące  (umowa o współfinansowanie inwestycji, propozycje wysokości diet dla radnych).
 Umowa z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Lesznie
 Wójt Stanisław Waligóra poinformował, że Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o przystąpieniu Gminy Włoszakowice wraz z innymi gminami do realizacji inwestycji pod nazwą: “Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.
MZO Sp. z o.o. wystąpiła o podpisanie umowy o współfinansowaniu inwestycji. Zgodnie z uchwałą do podpisania umowy jest upoważniony Wójt.
Jednakże w związku z tym, że dla Gminy Włoszakowice z faktu podpisania tej umowy wynikają nie tylko korzyści, ale i zagrożenia, Wójt przedłożył Radnym  treść wspomnianej umowy w celu wyrażenia przez Radę Gminy oświadczenia, czy Gmina Włoszakowice powinna  umowę w tej formie podpisać.
 W związku z realizowaniem inwestycji przez większą liczbę gmin MZO sp. z o.o. nie widzi możliwości zmiany treści umowy, stąd konieczne jest podjęcie decyzji czy podpisać tę umowę czy też nie.
 Wójt wyjaśnił, że nie ma wątpliwości, że podpisanie umowy w przypadku zrealizowania inwestycji rozwiązuje problem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy przy udziale stosunkowo niewielkich środków na wiele lat. Jednakże zapisy umowy wprowadzają odpowiedzialność finansową gmin w przypadku, gdy inwestycja nie przyniesie spodziewanego efektu ekologicznego, jaki został określony we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Jeżeli bowiem dofinansowanie zostanie cofnięte lub zostaną nałożone kary, Gmina Włoszakowice może zostać zmuszona do wniesienia wkładu pieniężnego do spółki w wysokości nawet 3 mln zł.
Po dyskusji Radni ponownie upoważnili Wójta Gminy Włoszakowice do podpisania umowy, pomimo zawarcia w niej zastrzeżeń o konsekwencjach dla Gminy Włoszakowice w przypadku nieosiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

Diety radnych
Radni postanowili o przygotowaniu na następną sesję projektu uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych (miesięczna dieta przewodniczącego – 1.200 zł; dieta radnego za posiedzenie – 200 zł, dieta przewodniczącego komisji/wiceprzewodniczącego – 220 zł).


Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Mejza – złożył wniosek dotyczący poczekalni PKP w Krzycku Wielkim.
Radny Paweł Bułgaryn – prosił o wyjaśnienie przyczyn braku oświetlenia wieży telefonii komórkowej we Włoszakowicach przy ul. Ogrodowej. Wójt poinformował, że również nie są mu znane przyczyny wyłączenia oświetlenia wieży.
Radni przedstawili ponadto wnioski z kampanii wyborczej. Wnioski zostaną zebrane i rozpatrzone.

Ad. 15. Zakończenie.
 W związku z wyczerpaniem porządku I Sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.


   Protokołowała                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                          (-)       Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06