OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/249/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/249/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.

Numer uchwały: 249
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2017


UCHWAŁA NR XXVIII/249/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 lipca 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 35.000,00 złotych, co jest wynikim zwiększenia dochodów majątkowych o 35.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.729.846,72 złotych, w tym dochodów bieżących 39.008.841,78 złotych i dochodów majątkowych 4.721.004,94 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 35.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 58.000,00 złotych i wynosi 37.705.321,09 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 58.000,00 złotych i ogółem wynoszą 23.935.812,09 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 5.500,00 złotych i ogółem wynoszą 14.360.910,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 52.500,00 złotych i ogółem wynoszą 9.574.901,97 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 11.915.589,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 93.000,00 złotych i wynosi 12.961.485,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 4, dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 2.978.500,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.500,00 złotych,
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.338.385,09 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.666.806,18 złotych, w tym wydatków bieżących 37.705.321,09 złotych i wydatków majątkowych 12.961.485,09 złotych.

§ 3. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 złotych przeznacza się na budowę i modernizację dróg gminnych realizowanych przez ZDG.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór

Uzasadnienie:

1. Zmiany wprowadzone w dochodach ( zał. Nr 1 ) wynikają z wprowadzenia dotacji ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzycku Wielkim, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o 35.000 zł

2. Zmiany w wydatkach ( zał. Nr 2 i 3 ) dotyczą:
1) uaktualnia się kwoty na nowe zadania bieżące i majątkowe oraz zadania o rozszerzonym zakresie wykorzystując środki z dodatkowych dochodów oraz oszczędności z zadań już zrealizowanych,
2) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez UG i GOSiR.

3. W udzielonych dotacjach ( zał. Nr 4 ) wprowadzono dotację dla jednostki OSP Krzycko Wielkie w kwocie 35.000,00 złotych
.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06