OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/250/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXVIII/250/2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 250
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerami działek: 167/21 o powierzchni 0,0898 ha, 167/22 o powierzchni 0,2058 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00063946/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod drogę.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr XXV/227/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 11 lipca 2017 r.

Działki będące przedmiotem nabycia stanowią drogę dojazdową (ul. Klonowa) do nieruchomości zabudowanych we Włoszakowicach, zatem zasadnym jest nabycie tych nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06