OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/252/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXVIII/252/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej

Numer uchwały: 252
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 lipca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice, nieruchomości gruntowej położonej w Lginiu oznaczonej numerem działki 88/4 o powierzchni 4,6148 ha zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1W/00012208/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wschowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Darowiznę o której mowa w § 1 dokonuje się z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice.

§ 2
Zastrzega się prawo odwołania darowizny w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 1 ust. 2.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Włoszakowice


Decyzją nr 1/D/2015 sygnatura akt AB.6740.7.1.2015, Starosta Leszczyński udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Wójta Gminy Włoszakowice, dla inwestycji pn.”Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo – Dominice ul. Dominicka”. W ramach przedmiotowej decyzji orzeczono o wydzieleniu m.in. działki nr 5004/18 o powierzchni 0,7646 ha, 5004/20 o powierzchni 0,0433 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Nadleśnictwa Włoszakowice. Przedmiotowe działki na mocy wyżej wymienionej decyzji Starosty Leszczyńskiego, stały się własnością Gminy Włoszakowice, za odszkodowaniem.
W ramach dokonanych uzgodnień pomiędzy stronami postępowania odszkodowawczego uzgodniono, że przedstawiciele Skarbu Państwa złożą oświadczenie o rezygnacji z należnego odszkodowania w zamian za dokonanie darowizny wskazanych nieruchomości o równowartości należnego odszkodowania.
Jedną ze wskazanych nieruchomości jest działka nr 88/4 o powierzchni 4,6148 ha, położona w miejscowości Lgiń, stanowiąca las. Mając na względzie fakt, że przedmiotowa działka przylega do nieruchomości leśnych Skarbu Państwa Nadleśnictwo Włoszakowice zamierza darowaną nieruchomość przeznaczyć na prowadzenie gospodarki leśnej.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2 a tejże ustawy stanowi między innymi, że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06