OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Numer dokumentu: 54
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 11.540,00 złotych, co jest wynikim zwiększenia dochodów bieżacych o 11.540,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.050,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.070.994,63 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.898.409,57 złotych, w tym dochodów bieżących 39.177.404,63 złote i dochodów majątkowych 4.721.004,94 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 11.540,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 11.540,00 złotych i wynosi 37.873.883,94 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 890,00 złotych i ogółem wynoszą 24.093.724,94 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 1.183,00 złote i ogółem wynoszą 14.359.727,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 2.073,00 złote i ogółem wynoszą 9.733.997,82 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 10.650,00 złotych i ogółem wynoszą 11.926.239,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.050,00 złotych, a kwota ogółem po zmianie wynosi 12.070.994,63 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.835.369,03 złotych, w tym wydatków bieżących 37.873.883,94 złote i wydatków majątkowych 12.961.485,09 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Wójt Gminy
(-) Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 ) 11.540,00 zł Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonej na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 890,00 zł,
- dofinansowanie wypłaconego wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.050,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 2.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 7.600,00 zł.
2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 )
1) Zwiększenie planu wydatków na zadania, których dotyczą dotacje w kwocie 11.540,00 zł.
2) przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski złożone przez Przedszkole i Środowiskowy Dom Samopomocy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06