OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr XXIX/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych na okres powyżej 3 lat.

Numer uchwały: 259
Numer sesji: XXIX
Rok: 2017


UCHWAŁA Nr XXIX/259/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 388/1 o powierzchni 0,1094 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024890/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dominicach, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 46/2 o powierzchni 1,1400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046255/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXIX/259/2017
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice z wnioskiem o wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości obejmujących stacje uzdatniania wody w miejscowościach Ujazdowo i Dominice. W związku z faktem, że zawarta pomiędzy Gminą Włoszakowice a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. umowa wygasa w dniu 31 grudnia 2017 r. a zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości, warunkowane jest podjęciem stosownej uchwały Rady Gminy Włoszakowice zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06