OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/260/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Włoszakowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXX/260/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Włoszakowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Numer uchwały: 260
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5917 z dnia 12.09.2017 r.)


UCHWAŁA NR XXX./260/2017

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Włoszakowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala,
co następuje:


§ 1.
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Włoszakowice oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Włoszakowice prowadzące publiczne oraz niepubliczne:

1) przedszkola,

2) szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne,

3) inne formy wychowania przedszkolnego,

4) szkoły podstawowe realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

§ 2.
1. Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Włoszakowice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego przedszkola nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Włoszakowice.

2. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego przedszkola nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Włoszakowice.

3. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Włoszakowice dotację w wysokości równej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

4. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

5. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, spełniającej warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Włoszakowice dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

6. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

7. Publiczne szkoły podstawowe, prowadzone przez osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Włoszakowice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

8. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Włoszakowice.

9. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Włoszakowice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

10. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

11. Publiczne szkoły podstawowe, prowadzone przez osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

12. Publiczne, prowadzone przez osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno –wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.

13. Publiczne, prowadzone przez osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych - otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Włoszakowice w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Włoszakowice.§ 3.
1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący składa do Wójta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, chyba że Wójt wyrazi zgodę na odstąpienie od wyżej określonego terminu zgodnie z przepisem art. 80 ust.2f oraz art. 90 ust. 2g ustawy.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres siedziby organu prowadzącego,

2) nazwę i adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły,

3) adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

4) numer i data wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,

5) numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji,

6) planowaną liczbę uczniów w roku, w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów niepełnosprawnych w podziale na rodzaj niepełnosprawności, uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych.

4. Wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie składa osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, o których mowa w § 2 ust. 3, 5, 9, której przyznano dotację w drodze otwartego konkursu ofert, z wyjątkiem informacji o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

5. Wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie składa osoba prowadząca publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawowa, szkołę podstawową w której prowadzone są oddziały przedszkolne, z wyjątkiem informacji o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz informacji o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

6. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.
1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, wykazanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmiot dotowany w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, z tym, że za grudzień w terminie do dnia 5. grudnia.

2. Wzór informacji miesięcznej o licznie uczniów stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały.

3. Dotacja wypłacana będzie na zasadach i w terminach określonych w art. 90 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.).

4. Dotacja przekazywana będzie każdorazowo na wskazany rachunek bankowy placówki oświatowej.

§ 5.
1. Osoba prowadząca publiczne oraz niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, w której prowadzone są oddziały przedszkolne, szkołę podstawową, sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych wydatków sfinansowanych z dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok, organ prowadzący placówkę przedkłada Wójtowi Gminy Włoszakowice w terminie do 20 stycznia następnego roku lub w przypadku, gdy placówka kończy działalność w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

3. Osoba prowadząca placówkę oświatową, o której mowa w ust. 1, ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

4. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, nienależnie, bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi.

§ 6.
1. Wójtowi Gminy Włoszakowice przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby wychowanków, uczniów dotowanej jednostki oświatowej i rzetelnego podawania rodzajów niepełnosprawności wychowanków oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę.

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Włoszakowice.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego placówkę oświatową wymienioną w ust. 1. Powiadomienia dokonuje się nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie placówki, w dniach i godzinach pracy placówki.

5. Kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, w zakresie objętym przedmiotem kontroli (w razie potrzeby również powielania i kopiowania z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, prowadzonej przez placówkę dokumentacji organizacyjnej i finansowej).

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba prowadząca przedszkole, szkołę lub reprezentująca organ prowadzący oraz dyrektor kontrolowanej jednostki.

7. W terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, jednostka kontrolowana może złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole.

8. Jednostka kontrolowana może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

9. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.

10. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

11. Kontrolujący mają prawo żądać, w przypadku wszelkich niejasności w sprawie, dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej podmiot dotowany, w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

12. Wszelkie wyjaśnienia wnoszone są każdorazowo do protokołu kontroli.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06