OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/261/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Uchwała Nr XXX/261/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Numer uchwały: 261
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z 2017 r. poz. 5920 z 13.09.2017 r.)


UCHWAŁA NR XXX/261/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli w celu zapewnienia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Włoszakowice ma obowiązek zapewnić taką możliwość, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/261/2017 Gminy Włoszakowice

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b i 1c od dnia 1 września 2014 r.

Art. 90ust. 1b i 1c mówi:

"1b. Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to:

1) spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki , o których mowa art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę,

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a,

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2,

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11

- z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznawana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.

Przyznanie takiej dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta. Ustalenie regulaminu takiego otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert jest kompetencją Rady Gminy wynikającą z zapisów art. 90 ust 1 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie (tekst jednolity Dz.U. z 2004roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Intencją Rady jest, aby wszyscy którzy przystąpili do konkursu i spełnili jego warunki otrzymali dotację.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06