OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/262/2017 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr XXX/262/2017 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Numer uchwały: 262
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.5900 z dnia 12 września 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXX/262/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Obniża się w roku szkolnym 2017/2018. do pięciu godzin tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych realizowany przez Dyrektora Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach.
2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2017/2018,
o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczyciela, którego organ prowadzący wyznaczy do pełnienia zastępstwa Dyrektora Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach, na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice NR XXX/262/2017 Rady Gminy Włoszakowice
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela – dyrektora obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela).
Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
Kompetencja w zakresie obniżenia wymiaru pensum dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej oraz zwolnienie z obowiązku realizacji pensum należy do organu prowadzącego szkołę (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela).
Organ ten ustala w stosownej uchwale obniżkę pensum, a ponadto przyznaje dyrektorowi szkoły zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zwolnienia z pensum).
Organ prowadzący szkołę upoważniony jest do określenia rozmiaru tych obniżek lub zwolnienia z obowiązku realizacji pensum całkowicie.
Zmiany wynikające ze zwiększenia liczby oddziałów w nowym roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu nr 2, wiążą się niewątpliwie ze zwiększeniem zakresu obowiązków dyrektora. W celu umożliwienia realizacji dodatkowych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska kierowniczego, celowe jest obniżenie obowiązkowej realizacji wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w Uchwale Nr XXIII/260/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 lutego 2002 r.
Niniejsza uchwała również dotyczy również przypadku, w którym organ prowadzący wyznaczy nauczyciela do pełnienia zastępstwa Dyrektora Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach podczas jego nieobecności.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06