OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/265/2017 W sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712638P (na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P – granica powiatu Leszczyńskiego)

Uchwała Nr XXX/265/2017 W sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712638P (na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P – granica powiatu Leszczyńskiego)

Numer uchwały: 265
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.5901 z dnia 12 września 2017 r.)

Uchwała nr XXX/265/2017

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 31 sierpnia 2017 r.


W sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712638P (na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P – granica powiatu Leszczyńskiego).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1440 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1.

Pozbawia się drogę gminną nr 712638P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903P do granicy Powiatu Leszczyńskiego kategorii drogi gminnej.


§ 2.

Przebieg drogi o której mowa w § 1 określony jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice


Irena Przezbór


Uzasadnienie do Uchwały nr XXX/265/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712638P odcinka drogi (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903P – granica powiatu Leszczyńskiego).


W związku z uzyskaniem dofinansowania z WRPO 2014 – 2020 dla projektu partnerskiego Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła S5 w miejscowości Nietążkowo” zachodzi konieczność aby budowana i przebudowywana droga stanowiła ciąg jednorodny i posiadała tą samą kategorię drogi publicznej oraz ten sam numer.

Na podstawie art 6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U z 2016 roku poz. 1440 ze zmianami) zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy Włoszakowice po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. Pozbawienie kategorii drogi publicznej następuje w trybie właściwym dla zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

Pozbawienie kategorii nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Mając na uwadze, ze droga pozbawiona kategorii jest jednocześnie zaliczona przez Radę Powiatu Leszczyńskiego do kategorii dróg powiatowych uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06