OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Numer dokumentu: 62
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 62/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami ) zarządzam co następuje:§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Stanisław Waligóra

Przygotowała
Maria Rolka

Załącznik do zarządzenia
Nr 62/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 sierpnia 2017 roku


Informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za I półrocze 2017 roku.


Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2017 wynosi 43.694.846,72 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 49,41 %, tj. 21.590.359,97 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.
Największą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 6.865.662,00 złote, stanowiąca 31,80 % ogółu wpływów, w tym część oświatowa – 29,19 % ( rozdział 75801 ) i część wyrównawcza 2,61 % ( rozdział 75807 ). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54 %, zaś pozostałej równe 50 %.
Następnym źródłem dochodów są dotacje. Wysokość wpływu dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 6.133.029,12 złotych, tj. 28,41 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.623.289,00 złotych, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 228.240,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 37.565,00 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 242.035,12 złotych oraz na aktualizację rejestrów wyborczych i specjalne urny 1.900,00 złotych. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 222.237,00 złotych ( 1,03 % ogółu wpływów ), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 186.653,00 złote, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 5.074,00 złote oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 5.362,00 złote, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 2.481,00 złotych oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 22.667,00 złotych. Dotacje te Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Gmina w tym roku nie otrzymała żadnych środków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w planie ma jednak środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116.259,00 złotych. Ponadto z NFOŚiGW na zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano 246.619,15 złotych. Stopień realizacji dotacji otrzymanych jest różny. Na zadania wykonywane jednorazowo ( wypłata akcyzy, stypendiów) oraz na wypłatę niektórych zasiłków i wykonywanie zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęło 100 % deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki ( też wpływające systematycznie ) w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej i mieszczą się w przedziale 0 % - 67,86 %. Obraz wpływów dotacji przedstawia załącznik nr 2.
Wszystkie uzyskane środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości lub z nieznacznym obniżeniem wydatkowano środki na wypłatę rekompensat rolnikom, środki na zadania z zakresu administracji rządowej ( USC ), środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, środki na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłatę innych zasiłków celowych z zakresu zadań zleconych i własnych, wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny oraz środki na wypłatę stypendiów. Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach wszystkich pozostałych środków należnych GOPS-owi, a więc świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych, na dożywianie oraz wypłatę innych zasiłków stałych z zakresu zadań własnych. W całości do realizacji w II półroczu, jeśli w ogóle wystąpią, przesunięto sprawy związane z wypłatą dodatków energetycznych. Ogólnie wykorzystano 98,95 % otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych dotacji wynosi 69.378,82 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy ( 29 maja zwrócono 3,66 złotych ) oraz środki dotyczące dodatków energetycznych ( 29 czerwca zwrócono 100,00 złotych ).
Pozostałe kwoty dotacji, przydzielone na cały rok, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 3.
Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy ( 3.573.518,98 złotych ), w Zarządzie Dróg Gminnych ( 28.881,60 złotych ), poprzez Urzędy Skarbowe ( 636.916,77 złotych ) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów ( 2.410.062,00 złotych ). Wpływy z wszystkich należności podatkowych ( dział 756 ) wynoszą 6.649.379,35 złotych i stanowią 30,80 % całości, w tym 167.227,51 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 79,63 %.
Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 6,20 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 117,81 złotych i z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych 2.931,25 złotych. Większość uzyskiwanych dochodów to tzw. dochody bieżące, realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 5.660,11 złotych stanowiące 0,03 % całości zrealizowanych dochodów, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 17.552,05 złotych - 0,08 %, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.375,75 złotych - 0,04 % całości, z Przedszkola 62.178,90 złotych - 0,29 % całości, z Zespołów Szkół 7.533,49 złotych - 0,03 %, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 60.220,56 złotych – 0,28 % oraz Urzędu Gminy oprócz wyżej omówionych 906.324,78 złotych – 4,20 % całości, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 39.070,70 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 543.244,85 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 25.383,61 złote. W zakresie dochodów majątkowych z posiadanego majątku uzyskano 402.532,45 złote, co stanowi 1,86 % całości zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały zrealizowane w 13,85 % w stosunku do planu.
Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie poszczególnych działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co w stosunku do upływu czasu stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wpływy podatkowe wykonane zostały w 50,19 %, co jest wielkością porównywalną z rokiem ubiegłym. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej ( 5,04 % ), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, opłaty targowej ( 34,30 % ), podatku od spadków i darowizn ( 35,02 % ) oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( 14,15 % ). W niektórych pozycjach np. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 79,63 % ), opłaty skarbowej ( 63,09 % ), opłaty eksploatacyjnej ( 69,67 % ), z podatku od środków transportowych od osób prawnych ( 59,53 % ) i od osób fizycznych ( 55,16 % ), z podatku rolnego od osób fizycznych ( 56,23 % ), z podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych ( 61,14% ) i ( 59,86 % ), od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ( 96,28 % ), a także z pobranych odsetek na nieterminowe wpłaty ( 66,80 % ) wpływy są dużo wyższe niż połowa. W pozostałych pozycjach wykonanie kształtuje się na poziomie około 50 % tj. w przedziale 41,91 % ( wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ) do 52,11 % ( podatek rolny od osób prawnych ). Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami w bieżącym półroczu wyniosły 2.522,00 złote, co stanowi 90,07 % planu. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane z tymi wykonanymi ponad normę. Zaległości podatkowe, których termin zapłaty już upłynął, wynoszą 344.181,45 złotych, co stanowi 3,51 % wymaganych wpływów ( należności ) z tytułu podatków i nieznacznie wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pozostałe zaległości to kwota 689.377,88 złotych i wzrosła o około 60.000,00 złotych w porównaniu do kwoty z I półrocza 2016 roku. Największą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszących 441.788,41 złotych, z tytułu opłaty za odbiór odpadów 103.822,62 złote oraz z tytułu usług, opłat i czynszów 143.766,85 złotych. Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza w urzędzie wystawiono i doręczono 1.373 upomnienia, 139 tytułów wykonawczych oraz 364 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości i na opłatę za gospodarowanie odpadami. Ponadto przeprowadzono około 62 rozmów telefonicznych do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”, wykonanie w 51,63 %, co jest wynikiem 228,29 % realizacji dochodów szkół podstawowych oraz około 50 % realizacji dochodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Dział 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie 52,14 %; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 51,54 %, odsetki 13,42 %, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 77,38 %, a odsetki w GOPS-ie 66,70 %.
Dział 855 „ Rodzina”, realizacja 50,43 % gdzie większość wpływów stanowią dotacje, które wpłynęły w wysokości 50 lub 100 % , a także drobne dochody własne, które zaplanowano w zawyżonej wysokości lub nie zaplanowano wcale.
Kolejną grupę stanowią działy, w których wykonanie jest znacznie wyższe niż odnoszone do upływu czasu, czyli znacznie przekroczyło 50 %. Należą do nich:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, realizacja 68,35 %, co jest wynikiem stuprocentowego wykonania dotacji z zakresu akcyzy i zwrotu środków rozliczenia dotacji przez Spółkę Wodną za rok 2016, 125 procentowego wpływu czynszu od terenów łowieckich oraz zerowy wpływ dotacji od UMWW w Poznaniu na modernizację dróg dojazdowych do terenów rolnych.
Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, realizacja na poziomie 67,86 % poprzez stuprocentowe wykonanie dochodów z dotacji na ujednolicone urny z Krajowego Biura Wyborczego i proporcjonalne do czasu otrzymanie dotacji na aktualizację rejestru wyborczego.
Dział 758 „Różne rozliczenia”, wpływy subwencji zrealizowano w 60,40 %, ponieważ jak już wspomniano, wpłynęło 8 z 13 rat subwencji oświatowej oraz 73,94 % zakładanego zysku z GZK Sp. z o.o.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody wpłynęły w 100 %.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, realizacja 99,29 % - zwrot przez bibliotekę i GOK środków niewykorzystanych z dotacji udzielonych w roku 2016 zrealizowano w kwotach wstępnie planowanych.
Dział 926 „Kultura fizyczna” , wykonanie 89,24 % na co składa się zwrot środków z dotacji na sport z roku 2016 zrealizowany w 99,55 % oraz dochody z najmu zrealizowane w 16,26 %.
Pozostałą grupę stanowią pozycje o minimalnym stopniu wykonania, a są to:
Dział 600 „Transport i łączność”, realizacja 5,71 %, ZDG nie wykonywał w omawianym okresie żadnych płatnych usług oraz uzyskał odsetki bankowe w 62,80 %.
Dział 630 „Turystyka”, realizacja 30,05 %, dochody z zakresu upowszechniania turystyki w przeważającej mierze realizowane są w II półroczu, a odsetki bankowe uzyskano w 360,94 %.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, realizacja 34,95 %, planowane wpływy z ze sprzedaży mienia w większości zrealizowane zostaną w przyszłym okresie, aktualnie toczą się sprawy wstępnie przygotowujące do transakcji, odsetki też nie wpłynęły w planowanej wysokości, ponad plan zrealizowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 169,40 % ), a pozostałe pozycje z tego zakresu realizowane są na bieżąco.
Dział 750 „Administracja publiczna”, dochody realizowane w urzędzie, ( usługi, odsetki bankowe, darowizna, rozliczenie VAT-u z 2016 roku ) - 35,86 %, dotacja na zadania z zakresu USC oraz dochody uzyskane z tytułu prowadzenia tych zadań – 49,95 % . Wykonanie dochodów całego działu wynosi 43,67 %.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, realizacja 25 % z tytułu otrzymanych darowizn.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wykonanie w 19,37 %; znaczną część wpływów w tym dziale stanowi opłata z tytułu gospodarowania odpadami zrealizowana w 52,70 %. Pozostałe dochody w rozdziale 90002 wykonano w 58,50 %. Dodatkowo, poza planem uzyskano dochody z opłaty produktowej oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 84,59 %. wskazane sytuacje obniża realizacja tylko w 7,62 % wpływów dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie do budowy kanalizacji.
Umorzenia i odroczenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych. Umorzono odsetki od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2.961,00 złotych. Z umorzenia skorzystał podatnik, który uregulował rosnące przez lata zaległości. Nie odraczano terminu płatności ani nie rozkładano należności na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 1.030.545,70 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 843.371,91 złotych i w podatku od środków transportowych 187.173,79 złotych. Zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości, wyniosły 311.316,46 złotych.
Plan wydatków jest wyższy od ubiegłorocznego na koniec I półrocza o około 37 % i wynosi 50.631.806,18 złotych. W omawianym okresie wydatkowano 20.539.111,59 złotych, co stanowi 40,57 % planu i 95,13 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.
Z planowanej kwoty spłaty kredytu pobranego w roku 2011 z ING Poznań w wysokości 1.275.000,00 złotych uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 640.000,00 złotych, z planowanej kwoty spłaty w wysokości 150.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 80.000,00 złotych oraz z planowanej kwoty spłaty w wysokości 300.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2016 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 150.000,00 złotych. Łącznie na planowane 1.725.000 złotych spłacono 870.000,00 złotych. Źródłem pokrycia niedoboru ( deficyt plus rozchody ) jest planowany do wzięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 7.700.000,00 złotych oraz środki z innych źródeł ( wolne środki z roku ubiegłego ) w kwocie 961.959,46 złotych. Z planowanego dalszego zadłużenia została przyznana pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.685.299,00 złotych, z której uruchomiono 241.708,00 złotych. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5.
Na zadania majątkowe wydatkowano 2.431.123,30 złotych tj. 11,84 % wydatkowanych środków i jednocześnie 18,89 % planowanych wydatków majątkowych. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 625.112,24 złotych, z czego: na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie i Grotniki 380.012,16 złotych, na przebudowę ( powierzchnia asfaltowa ) drogi Krzycko Wielkie – Włoszakowice 184.948,35 złotych, na przebudowę ulicy Myśliwskiej we Włoszakowicach 22.386,00 złotych i na budowę chodnika w Boguszynie 202,95 złotych oraz na zakup kopiarki Toshiba 3.997,50 złotych i budowę oświetlenia ulicznego w Bukówcu, Ujazdowie i Boszkowie 33.565,28 złotych. W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji wydatkowano 121.775,60 złotych, z czego na montaż bramy na Ośrodku Żeglarskim 4.649,40 złotych, na ogrodzenie ośrodka 2.140,20 złotych i na modernizację budynku sanitariatów 114.986,00 złotych. W Zespole Szkół w Bukówcu Górnym na modernizację budynku szkolnego wydatkowano 1.722,00 złote. Pozostałe zadania majątkowe realizowano w urzędzie i tak: 8.100,00 złotych przeznaczono na wykupy gruntów pod drogi, na wykupy nieruchomości 20.200,00 złotych, na rozbudowę trybun na boisku w Boguszynie 22.755,00 złotych, na wiaty stadionowe do Boguszyna 9.940,86 złotych, na zakup samochodu dla OSP Zbarzewo 7.000,00 złotych, na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice 1.440.421,07 złotych, dla GOK na dofinansowanie inwestycji 115.000,00 złotych i na dotację do urządzeń z zakresu ochrony środowiska ( piece i wymiana eternitu ) 59.096,53 złotych. W omawianym okresie z planowanych zadań nie realizowano zadań z zakresu udzielenia planowanej dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na budowę drogi, nie doposażano jednostek OSP oraz jednostek z zakresu obrony cywilnej i z zakresu oświaty. Zadania te są albo w trakcie wykonywania, ich realizacja rozpocznie się w okresie II półrocza lub od niektórych odstąpiono, a koszty poniesione na wykonanie pierwszych i drugich zostaną wydatkowane w terminie późniejszym. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia załącznik nr 6.
Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 18.107.988,29 złotych, tj. 88,16 % wydatków wykonanych i 47,95 % planowanych wydatków bieżących. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych ) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.154.567,41 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 5.163.697,66 złotych, bezosobowe 172.860,40 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 810.449,39 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 7.559,96,00 złotych oraz pochodne od wynagrodzeń 1.142.901,33 złotych. Łacznie wydatki te stanowią 44,30 % wydatków bieżących, 35,53 % całości wydatków i 50,80 % planu. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 3.912.151,83 złotych, tj. 40,64 % planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 486.768,15 złotych i zrealizowano go w 77,39 %. na dowozach szkolnych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na usługach opiekuńczych i wspieraniu rodziny odpis na ZFŚS nie stanowi 75 % planu, co jest wynikiem zawyżenia kwoty planowanej, a nie zaniżeniem wymaganego odpisu. Odpis został dokonany w wysokości prawidłowej, tzn. wynoszący minimalnie 75 % należnego odpisu. Na podróże służbowe wydatkowano 15.715,97 złotych i wykonano je w 35,84 %. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 104.518,71 złotych, co stanowi 37,54 % planu i 62,50 % uzyskanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 59.096,53 złotych, co stanowi 33,77 % planu wydatków oraz na gospodarkę odpadami 493.924,20 złotych, tj. 47,16 % planu. Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 664.270,00 złotych tj. 61,74 % planu i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 119.250,00 złotych, tj. 48,74 % planu oraz dotacje celowe dla Miasta Leszna 4.559,86 złotych, tj, 54,28 % planu, dla Miasta Zielona Góra 1.200,00 złotych, tj. 30% planu, dla OSP Zbarzewo 7.000,00 złotych ( 100 % ) i dla klubów sportowych na ich działalność 101.000,00 złotych co stanowi 75,37 %. Dla Powiatu Leszczyńskiego, dla Gminnej Spółki Wodnej oraz dla Organizacji Pożytku Publicznego dotacji jeszcze nie przekazano. Zostaną one przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 59,20 % w stosunku do planu i stanowią one 4,92 % zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia załącznik Nr 7. Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 5.949.722,62 złote, co stanowi 49,93 % planu, z czego zasiłki wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 5.501.970,14 złotych, w tym ze środków własnych wypłacono 50.116,97 złotych i ze środków otrzymanych od Wojewody 5.451.853,17 złotych. Na obsługę długu publicznego wydano 58.365,24 złotych, co stanowi 16,68 % planu. Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących nie ponoszono wydatków, a dochody i wydatki realizowane w ramach zadań majątkowych, omówionych powyżej, przedstawia załącznik nr 8. W analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85501-4580, 85502-4580) w łącznej wysokości 440,10 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe i przekazywane do budżetu państwa. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunt przejmowany na drogi w kwocie 181.400,71 złotych ( 60016-4590 ). W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 170.000,00 złotych, które nie zostały dotychczas uruchomione. Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia załącznik nr 9.
W roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego wystąpił niższy o 2,32 % stopień realizacji wydatków, który wyniósł 40,57 %. Realizacja wydatków na zadania majątkowe kształtuje się na poziomie 18,89 %, a na zadania bieżące 47,95 %. Trzeba więc stwierdzić, że przy prowadzeniu oszczędnej gospodarki oraz realizacji zadań inwestycyjnych, których płatność nastąpi w II półroczu powyższe wskaźniki są poprawne. Aby zorientować się w wykonaniu cząstkowym, należy prześledzić jego przebieg wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, które najczęściej stanowią samodzielnie działające stanowiska lub jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności. Występują pozycje stanowiące wykonanie zgodne z upływem czasu, a więc oscylujące w okolicy 50 %. Są to:
Dział 630 „Turystyka”, ( 52,21 % ), dotyczy działalności prowadzonej przez GOSIR przede wszystkim w okresie letnim. Jednak w tym roku przed rozpoczęciem sezonu zrealizowano zarówno przygotowujace do sezonu zadania bieżące oraz większość zaplanowanych zadań remontowych i inwestycyjnych.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ( 49,86 % ), wydatkowano środki według bieżących potrzeb, jednak wykonano w całości część zadań inwestycyjnych.
Dział 750 „Administracja publiczna” ( 48,68 % ), zadania dotyczące administracji, a więc działalności urzędu, rady, promocji gminy oraz pozostałych z tego zakresu; w zasadzie wszystkie zadania to zadania bieżące i realizowane są równomiernie, zgodnie z występującymi potrzebami, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” ( 45,95 % ), zadania z zakresu oświaty realizowane przez zespoły szkół, przedszkole oraz urząd w zakresie dowożenia i rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w okresie wakacji. Najwyższy wskaźnik wykonania występuje w wydatkach dotyczących liceum ogólnokształcącego ( 61 % ), a najniższy w realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych ( 16,42 % ). W zasadzie w całym tym dziale wydatki bieżące są wykonane w dość wysokim stopniu, a wydatki inwestycyjne będą realizowane w okresie II półrocza.
Dział 852 „Pomoc społeczna” ( 46,29 % ), zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 52,06 % i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostałe rozdziały wykonanie 42,89 %. W przypadku GOPS-u różne jest wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji, z tym że te zrealizowane w najwyższym zakresie, np. „dodatki mieszkaniowe” ( 55,47 % ) czy „Składki na ubezpieczenie zdrowotne....” ( 53,98 % ) równoważą te zrealizowane w najniższym, np. „wspieranie rodziny„ ( 0,00 % ), „ pozostała działalność ” ( 0,00 % ).
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ( 59,50 % ), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom ( 91,23 % ), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb ( 53,33 % ).
Dział 855 „ Rodzina” ( 48,68 % ), jest to działalność prowadzona przez GOPS i dotyczy działalności w zakresie wspomagania rodzin, przede wszystkim dotyczących wypłaty zasiłków rodzinnych, świadczeń wychowawczych itp. Działalność ta prowadzona jest systematycznie.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ( 52,58 % ), środki dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc. Wykonanie w bibliotece stanowi 48,74 %, a w GOK-u 53,58 %, czyli więcej w związku z szerokim zakresem prowadzonego remontu.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” ( 48,46 % ), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, według występujących potrzeb. W wyższym zaś stopniu ( 75,37 % ), zgodnie z umowami, zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą dla klubów i stowarzyszeń sportowych i nie wystąpiła potrzeba przekazania dotacji z tego zakresu organizacjom pożytku publicznego.
W kilku działach zauważa się wykonanie niższe niż średnie i dotyczy ono pozycji zawierających jednorazowe zadania planowane do zrealizowania w terminie późniejszym lub działania wykonywane w sposób oszczędny. Dotyczą one następujących podziałek klasyfikacyjnych:
Dział 600 „Transport i łączność” ( 19,04 % ), zadania realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem, pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub przełożone na drugie półrocze. Największy wpływ na tak niski stopień realizacji ma planowane do przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne w drugim półroczu.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ( 32,14 % ), wydatki związane z wyborami w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji tj. 50 % całości planu, natomiast nie wykorzystano dotychczas środków na uzupełnienie nowych, specjalnych urn wyborczych.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ( 17,93 % ), nie realizowano zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, nie było potrzeby uruchomienia rezerwy, która stanowi 29 % planu całości wydatków. Sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych z zakresu zadań bieżących realizowano w wysokości występujących potrzeb, a zadania inwestycyjne zostaną uruchomione w terminie późniejszym.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” ( 16,68 % ), dotychczas nie wystąpiła potrzeba uruchomienia planowanego kredytu, aktualnie spłacie podlegają odsetki od kredytów pobranych w latach poprzednich i w minimalnym stopniu uruchomionej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w roku bieżącym.
Dział 758 „Różne rozliczenia” ( 0 % ), jak już wspomniano powyżej, nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy ogólnej.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” ( 37,54 % ), niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym będą wykonane w terminie późniejszym, np. zadania z zakresu dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, a te realizowane aktualnie to według występujących potrzeb.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ( 28,67 % ), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w różnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 66,57 % oraz Gospodarka odpadami – 47,16 %. Na zaniżenie średniej wpływ wywarła niska realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu kanalizacji ( 23,32 % ).
W jednym rozdziae wystąpiło wykonanie wyższe niż połowa, a nawet wyższe od przyjętego odchylenia. Jest to:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ( 78,06 % ), na taki rezultat złożyło się wykonanie w całości zadań z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( 99,17 % ) oraz wysokie z zakresu prac geodezyjnych ( 79,74 % ) i pozostałej działalności ( 82,01 % ), w skład których wchodzą wypłaty rekompensat akcyzy rolnikom oraz bardzo niskie z zakresu melioracji ( 0,30 % ), przy uśrednionym na składki do Izb Rolniczych ( 47,79 % ) i prace wodociągowe ( 55,98 % ).
Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach przede wszystkim wywarło wpływ na ogólnie niższe niż proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku.
Główne zobowiązania Gminy, to przede wszystkim te z tytułu spłaty kredytów i pożyczki. Gmina posiada zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 1.545.000,00 złotych z tytułu spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2012 i 850.000,00 złotych z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2016 oraz wobec ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 1.860.000,00 złotych z tytułu spłat kredytu pobranego w 2011 roku i 241.708,00 złotych z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomionej w roku bieżącym. Na koniec czerwca wszystkie jednostki łącznie posiadają 802.350,62 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności za faktury, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ponadto w urzędzie pozostała do uregulowania kwota 4.920,00 złotych jako zobowiązanie wymagalne. Są to należności dotyczące płatności faktury, która do księgowości trafiła z opóźnieniem, po terminie płatności, a dotyczy zakupów usług z zakresu podziału nieruchomości i została zapłacona 5 lipca.
W celu dokonania zmian w budżecie gminy Wójt korzystał nie tylko z upoważnień nadanych przez ustawodawcę ale również z upoważnień nadanych przez Radę Gminy.
Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody będące źródłem finansowania wydatków. Sytuacja ta powoduje, że niektóre zadania muszą być przesunięte w terminie lub realizowane w sposób oszczędniejszy. Z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu korzystano minimalnie, kilkakrotnie w niewielkich kwotach na przełomie miesiąca i po kilku dniach zostawał spłacony. Nie uruchamiono natomiast dotychczas dalszego , zakładanego kredytu długoterminowego. W oparciu o posiadane dane oraz analizę wpływów można spodziewać się w II półroczu dodatkowych dochodów, które zwiększą budżet. Zastaną one wykorzystane na zrównoważenie dochodów niewykonanych, zmniejszanie kwoty planowanego do pobrania kredytu lub na pokrycie dodatkowo wprowadzonych zadań.
Należy więc przeprowadzić analizę niewykonanych zadań ujętych w planach finansowych i wykluczyć zadania, które nie będą realizowane, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadzi rachunku dochodów własnych.
Włoszakowice, dnia 21 sierpnia 2017 roku
Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06