OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Numer dokumentu: 63
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 63/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2017 rokuNa podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
mgr Stanisław Waligóra

Załącznik do zarządzenia
Nr 61/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 sierpnia 2017 roku


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Gminie Włoszakowice w I półroczu 2017 roku.


Szczegółowe dane bieżącego roku uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 30 czerwca 2017 roku. Ostatnie w I półroczu zmiany budżetu i WPF zostały wprowadzone na sesji dnia 20 czerwca 2017 roku. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody występują w kwocie 43.694.846,72 złotych, w tym dochody majątkowe 4.686.004,94 złote, a wydatki w kwocie 50.631.806,18 złotych, w tym wydatki majątkowe 12.868.485,09 złotych. Kwoty te są zgodne z wielkościami wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu wykonania budżetu za rok 2017. Wykonanie planowanych powyżej wielkości wynosi odpowiednio 21.590.359,97 złotych dochody i 20.539.111,59 wydatki. Wynikiem wykonania budżetu w I półroczu jest nadwyżka w kwocie 1.051.248,38 złotych, przy planowanym rocznym deficycie w kwocie 6.936.959,46 złotych, na którego pokrycie planuje się przeznaczyć zakładany do pobrania kredyt lub pożyczkę w kwocie 7.700.000,00 złotych, z którego pozostałość w kwocie 763.040,54 złotych wraz z wolnymi środkami pozostałymi z roku ubiegłego w kwocie 961.959,46 złotych przeznacza się na spłatę rat kredytów pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1.725.000,00 złotych.
Na podstawie pozostałych do wykonania wydatków oraz realizowanych dochodów postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.
W roku bieżącym Gmina spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku 2011 z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 640.000,00 złotych na planowane 1.275.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice w kwocie 80.000,00 złotych na planowane 150.000,00 złotych oraz dwie raty kredytu pobranego w roku 2016 z BS Włoszakowice w kwocie 150.000,00 złotych na planowane 300.000,00 złotych. Spłata przebiega zgodnie z założeniami. Nie planuje się natomiast wykupu papierów wartościowych, ponieważ takie nie były przez Gminę wydawane. W omawianym okresie na początku lipca w okresie 3 dni i na początku sierpnia na okres 2 dni skorzystano z kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kwota długu Gminy na 30 czerwca br wynosi 4.496.708,00 złotych, z czego z tytułu kredytu wobec ING Poznań 1.860.000,00 złotych i wobec BS Włoszakowice 2.395.000,00 złotych oraz z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 241.708,00 złotych. Całkowita spłata powyższych kredytów ma nastąpić w roku 2019 wobec ING Poznań w roku 2020 wobec BS Włoszakowice. Zapoczątkowana pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie będzie przekazywana i wykorzystywana w latach 2017- 2019, a spłata jej nastąpi dopiero po wykonaniu zadania, a więc w latach 2021 – 2024. Kwota długu w porównaniu do anologicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 41.708,00 złotych, co znaczy, że w okresie II półrocza 2016 i I półrocza 2017 o taką kwotę mniej spłaciliśmy kredytów niż pobraliśmy nowych.
Zakładany do pobrania w roku bieżącym kredyt planuje się spłacić w ciągu kolejnych ośmiu lat, czyli w latach 2018 - 2025, co w oparciu o planowane w tych latach kwoty budżetu wydaje się realne. Biorąc pod uwagę realizację planowanych budżetów w poszczególnych latach w wysokości uwzględnionej w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczki do dochodów ogółem będzie zachowany. Wskaźnik dopuszczalny wyliczony w oparciu o faktyczne wykonanie w latach 2014 – 2016 dla roku 2017 wynosi 11,35 %, a wskaźnik przewidziany do spłaty 4,75 %. Dla kolejnych lat, według wyliczeń w oparciu o dane przewidywane wskaźniki te wynoszą odpowiednio dla roku 2018 9,18% i 4,50%, dla roku 2019 8,55 % i 6,07%, dla roku 2020 8,90% i 7,72% dla roku 2021 10,13% i 4,46 %, dla roku 2022 10,26% i 6,14%, dla roku 2023 10,12% i 6,42 %, dla roku 2024 10,51% i 6,56 %, dla roku 2025 11,17% i 5,34 % i dla roku 2026 12,17% i 0,22%. Liczby te uwzględniają spłatę kredytów już pobranych, planowanych do pobrania w roku bieżącym oraz planowanych do pobrania w latach 2018 – 2020.
Następnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedsięwzięcia, w skład których wchodzą przedsięwzięcia z zakresu wydatków bieżących oraz majątkowych. Do tych pierwszych należą:
1. "Przyjazna Szkoła" – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie metod nauczania ( realizacja w latach 2018-2020 ). Zakładana kwota przedsięwzięcia uwzględniona w WPF stanowi 779.060,16 złotych.
2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice oraz prowadzenie PSZOK-u ( realizacja w latach 2017-2018 ) Zakładane łączne nakłady finansowe wynoszą 654.950,00 złotych i obejmują okres od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku. Realizacja zadania trwa drugi miesiąc.
Na przedsięwzięcia dotyczace zadań majątkowych składają się:
1. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych ( realizacja w latach 2015-2018 ). Zakładana kwota przedsięwzięcia wprowadzona do WPF-u stanowi kwotę 2.574.707,35,00 złotych, z czego na dokumentację w poprzednich latach wydatkowano 47.000,00 złotych i na rozpoczęcie prac budowlanych w roku ubiegłym 495.890,35 złotych. Na toczące się prace w roku bieżącym przeznaczono kwotę 1.155.000,00 złotych, która ze względu na przeciągające się procedury o dofinansowanie zadania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie wydatkowana dopiero w drugim półroczu.
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice ( realizacja w latach 2016 – 2019 ), z czego kwota wprowadzona do WPF-u wynosi 20.613.525,47 złotych. W roku ubiegłym wydatkowano 81.592,60 złotych, a na rok bieżący zaplanowano do wydatkowania 6.342.885,09 złotych i w pierwszym półroczu wydatkowano 1.440.421,07 złotych. Jako dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie Gmina otrzymała dotychczas 246.619,15 złotych.
3. Przebudowa drogi powiatowej 3903P-odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna ( realizacja poprze powiat leszczyński w latach 2017-2018 ). Gmina przewiduje w WPF dotację dla powiatu w kwocie 2.600.000,00 złotych do przekazania w II półroczu roku 2017 i 2.650.000,00 złotych do przekazania w roku przyszłym.
4. Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych ( realizacja przez ZDG we Włoszakowicach w latach 2017-2018 ), na co nie wydatkowano dotychczas żadnych pieniędzy. Całość zadania wyszacowano na 343.170,00 złotych, czego na rok bieżący 34.317,00 złotych.
5. Projekty ciągów pieszo-rowerowych ( realizacja przez ZDG w latach 2017-218 ). Na zadanie zaplanowano kwotę 323.185,00 złotych, z czego na rok bieżący 32.319,00 złotych i będzie wydatkowane w drugim półroczu.
Aktualnie Gmina zamierza się skupić na wykonaniu powyższych zadań, spłacić pobrane kredyty i pożyczkę i następnie przystąpić do dalszych prac inwestycyjnych.


Włoszakowice, 21 sierpień 2017 rok
Wójt

mgr Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06