OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Boguszynie

Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Boguszynie

Numer dokumentu: 75
Rok: 2017

Zarządzenie Nr 75/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25.09.2017r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Boguszynie,
-------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, ust. 7, § 8 ust. 2, § 9, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX/324/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boguszynie; zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 76/24, 76/25, 76/26, 76/27 położonych w Boguszynie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice.
2. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Boguszyn i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.
3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w czasopiśmie o zasięgu regionalnym i czasopiśmie “Nasze Jutro”.

§ 3

1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Albert Cygan - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

2. W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji:

1) Beata Gertych,§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.Wójt
(-)Stanisław WaligóraZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25.09.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Boguszynie, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00043707/9

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

 76/24 o powierzchni 748 m² cena wywoławcza 17600,00 zł
 76/25 o powierzchni 720 m² cena wywoławcza 17040,00 zł
 76/26 o powierzchni 714 m² cena wywoławcza 16880,00 zł
 76/27 o powierzchni 696 m² cena wywoławcza 16720,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Poprzednie przetargi na zbycie ww. nieruchomości odbyły się w dniach: 12 czerwca 2017r.; 28 sierpnia 2017r.

Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2017 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.

Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 065 52 52 992.
Wójt
mgr Stanisław Waligóra


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06