OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/277/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własności Powiatu Leszczyńskiego .

Uchwała Nr XXXI/277/2017 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własności Powiatu Leszczyńskiego .

Numer uchwały: 277
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXXI/277/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2017r.

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własności Powiatu Leszczyńskiego .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1496), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy Gminy Włoszakowice związany z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne”, Rada Gminy Włoszakowice wyraża zgodę na zrzeczenie się przez Gminę Włoszakowice, odszkodowania za nieruchomości oznaczone następującymi numerami geodezyjnymi działek:
1. 29/3, o powierzchni 0,0100 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
2. 203/2, o powierzchni 0,0030 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
3. 205/1, o powierzchni 0,0104 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
4. 193/5, o powierzchni 0,0024 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
5. 194/5, o powierzchni 0,0045 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
6. 1/3, o powierzchni 0,0045 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
7. 20/3, o powierzchni 0,0019 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
8. 14/1, o powierzchni 0,0043 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
9. 33/1, o powierzchni 0,0007 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
10. 178/1, o powierzchni 0,0016 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
11. 202/1, o powierzchni 0,0026 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
12. 211/1, o powierzchni 0,0005 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
13. 215/1, o powierzchni 0,0010 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
14. 230/1, o powierzchni 0,0078 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
15. 231/1, o powierzchni 0,0070 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
16. 425/1, o powierzchni 0,0274 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
17. 16/7, o powierzchni 0,0016 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
18. 82/5, o powierzchni 0,0031 ha, obręb geodezyjny Jezierzyce Kościelne,
19. 552/56, o powierzchni 0,0100 ha, obręb geodezyjny Włoszakowice,
stanowiące własność Gminy Włoszakowice, przejęte z mocy prawa przez Powiat Leszczyński na podstawie decyzji 1/D/2016 znak AB.6740.5.1.2016 z dnia 18 lipca 2016r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Włoszakowice


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1496), Starosta Leszczyński przeprowadził postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne”.
Na postawie art. 12 ust. 4 nieruchomości lub ich części przeznaczone na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Art. 12 ust. 7 stanowi natomiast, że jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za przejęte nieruchomości, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Planowana inwestycja realizowana na terenie Powiatu Leszczyńskiego w gminie Włoszakowice ma na celu podniesienie możliwości komunikacyjnych, wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i lokalnej społeczności. Zmniejszenie środków finansowych na wypłatę odszkodowań pozwoli na zwiększenie nakładów na realizację inwestycji.
Biorąc pod uwagę wpływ planowanej inwestycji na poprawę układu transportowego w regionie, Gmina Włoszakowice deklaruje wsparcie niniejszego przedsięwzięcia, poprzez zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Włoszakowice.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06