OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/280/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała Nr XXXI/280/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Numer uchwały: 280
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

 

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.6556 z dnia 11.10.2017 r.)

Uchwała Nr XXXI/280/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2016 roku poz. 1440 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celach:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.
1. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł.
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości – 5,00 zł.
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, placów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych znajdujących się w pasie drogowym.
3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości – 2,00 zł.

§ 3.
Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 25 zł z tym zastrzeżeniem że:
1) za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł,
2) za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonych sieci światłowodowych wraz z przyłączami w wysokości 5,0 zł.

§ 4.
Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące dzienne stawki opłat :
1) za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł,
2) za1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł,
3) za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł,

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Włoszakowice nr XIX/142/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUZASADNIENIE


do Uchwały Nr XXXI/280/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz 446 ze zmianami) zgodnie z którą Rada Gminy jest zobowiązana ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

W uchwale jako stawkę podstawową za zajęcie 1 m² jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza
zatok postojowych i autobusowych, placów i ciągów pieszych w pasie drogowym drogi gminnej przyjęto stawkę w wysokości 3,00 zł.
Ponieważ znowelizowana ustawa o drogach publicznych zniosła pojęcie “ryczałtu za utrudnienia w ruchu” nakazując jednocześnie zróżnicowanie stawek opłat w zależności od % zajęcia szerokości jezdni ustalono trzy rodzaje opłat w zależności od procentowego zajęcia szerokości jezdni:
do 20 %
powyżej 20 % do 50 %
powyżej 50 % do 100 % szerokości jezdni

Wprowadzono natomiast nowe niższe od dotychczasowych stawki opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej różnicując je dla infrastruktury mającej podstawowe znaczenie gospodarcze dla gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06