OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Numer dokumentu: XXXI
Rok: 2017Protokoł Nr XXXI/2017
----------------------------------------------
z XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 września 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00 - 11.40.

Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nie zgłoszono uwag do przekazanego materiału sesyjnego.
Propozycja porządku obrad została przyjęta jednogłośnie i przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał i wniosków.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z pracy komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy:
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany,
- w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy
Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego.
6. Podjęcie uchwał dotyczących spraw drogowych:
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
7. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017-2026.
8. Udzielenie wsparcia dla działań Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
11. Zakończenie.

Ad.1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał i wniosków.
Informację na powyższy temat przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował dodatkowo o odpowiedź na jego wniosek z Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do projektu protokołu wniesiono poprawkę wnioskowaną przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego (załącznik nr 3 do protokołu). Protokół z wprowadzoną zmianą został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Informacja z pracy komisji Rady Gminy.
Informacje z posiedzeń Komisji złożyli:
- z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - przewodniczący Paweł Marcinek,
- z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - przewodniczący Zenon Poloch.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na podstawie propozycji Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła i omówiła pracownik Urzędu Danuta Poloszyk.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy dwóch głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr XXXI/275/2017
---------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy.
Projekty uchwał w sprawach majątkowych gminy przedstawił i omówił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński.
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/276/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

- w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy
Włoszakowice, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/277/2017
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał dotyczących spraw drogowych:
Projekty uchwał przedstawił i omówił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski.
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/278/2017
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/279/2017
------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/280/2017
------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

Ad. 7. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
Zmiany budżetowe tj. zmianę budżetu gminy na 2017 r. oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 omówiła i przedstawiła projekty uchwał główny księgowy Urzędu Monika Ławecka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/281/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
--------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/282/2017
w sprawie zmiany WPF na lata: 2017 -2026
------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu


Ad. 8. Udzielenie wsparcia dla działań Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Projekty uchwał przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/283/2017
---------------------------------------------------
w sprawie udzielenia wsparcia dla działań WSZ w Lesznie
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/284/2017
---------------------------------------------------
w sprawie udzielenia dotacji dla WSZ w Lesznie
jak w załączniku nr 13 do protokołu.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXI/285/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.


Ad. 10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła informacje na temat oświadczeń majątkowych radnych za 2016 r. oraz przedstawiła informację Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie oświadczeń majątkowych za 2016 r. jakie zostały sporządzone przez pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (jak w załączniku nr 15 do protokołu)
Ponadto przedstawiła fragmenty pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonej przez Wójta Gminy Włoszakowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Radni złożyli następujące interpelacje/wnioski:
Radny Marek Wąsowicz w imieniu mieszkańców Adamowa wnioskował o założenie progu zwalniającego na drodze z Włoszakowic do Krzycka Wielkiego.
Radny Paweł Marcinek przekazał wniosek o udostępnienie sali na poddaszu budynku przedszkola w Bukówcu Górnym na potrzeby przedszkola.
Radna Irena Rakowska przedstawiła pismo jakie otrzymała od sołtysa wsi Boszkowo w sprawie poparcia wniosku o budowę placu zabaw dla dzieci w Boszkowie.
Radny Zbysław Drożdżyński - wnioskował w sprawie wyjaśnień w związku z nieorganizowaniem w roku bieżącym Gminnego Jarmarku Rolniczego w Bukówcu Górnym.
Interpelacje i wnioski zostały złożone na piśmie i stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Ponadto radny Zbysław Drożdżyński pytał dlaczego nie udzielono informacji o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Radny Krzysztof Kasperski pytał czy w związku z planowanymi robotami drogowymi na głównej drodze Bukówca Górnego mieszkańcy będą informowani o organizacji ruchu z podaniem harmonogramem robót.

Ad.11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XXXI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od Nr 4 do Nr 14 stanowią Uchwały Nr XXXI/275-285/2017 zostały opublikowane w zakładce "Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06