OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/294/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/294/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok

Numer uchwały: 294
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXXII/ 294 /2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 listopada 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 125.593,00 złote, co jest wynikim zwiększenia dochodów bieżących o 125.593,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.437.727,30 złotych, w tym dochodów bieżących 40.094.878,26 złotych i dochodów majątkowych 3.342.849,04 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o 125.593,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 121.993,00 złote i wynosi 39.041.989,44 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 117.153,00 złote i ogółem wynoszą 24.871.717,44 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 4.990,00 złotych i ogółem wynoszą 14.780.275,66 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 112.163,00 złote i ogółem wynoszą 10.091.441,78 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.538.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 4.840,00 złotych i ogółem wynoszą 12.281.352,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 3.600,00 złotych i wynosi 11.332.697,32 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.900.097,32 złotych. 4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.374.686,76 złotych, w tym wydatków bieżących 39.041.989,44 złotych i wydatków majątkowych 11.332.697,32 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:

Zmiany po stronie dochodów uwzględniają dotację zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz urealniają dochody realizowane przez urząd gminy.
Po stronie wydatków zostały uwzględnione wnioski o przeniesienia wydatków złożone przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotacja Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06