OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XXXII/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

Protokoł Nr XXXII/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

Numer dokumentu: XXXII
Rok: 2017


Protokoł Nr XXXII/2017
----------------------------------------------
z XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 10 listopada 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 11.00 - 14.15.

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór złożyła wniosek o wprowadzenie do przekazanego porządku obrad dodatkowego punktu w sprawie załatwienia wezwania Wojewody Wielkopolskiego jakie wpłynęło do Rady Gminy Włoszakowice dnia 6 listopada 2017 r. czyli już po dostarczeniu radnym materiałów sesyjnych (przedstawione wezwanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Wniosek w głosowaniu odrzucono stosunkiem głosów - 10 głosów przeciw zmianie porządku: 1 głos za zmianą, 1 głos wstrzymujący).

Proponowany porządek sesji został przyjęty w głosowaniu przy 1 głosie wstrzymującym i przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podatek rolny na 2018 r.
5. Uchwalenie podatku od środków transportowych na 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Podjęcie decyzji w sprawie zastosowania ewentualnej dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług i określenie jej wysokości.
7. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych:
- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim;
- wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice;
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy (nieruchomości położone w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach).
9. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2017-2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.
12. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska (załącznik nr 3 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła odpowiedź na pytanie radnego Zbysława Drożdżyńskiego dotyczącą informacji o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiła odpowiedź udzieloną przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w sprawie postępowania sądowego, o co radny wnioskował na poprzedniej sesji. Radny Zbysław Drożdżyński przeczytał uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła przewodnicząca Aniela Poloszyk.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. Podatek rolny na 2018 r.
Przewodnicząca przedstawiła - komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (załącznik nr 4 do protokołu).
Propozycję w imieniu Komisji przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Aniela Poloszyk.
W głosowaniu jednogłośnie przyjęto pozostawienie średniej ceny skupu żyta w wysokości 52,49 zł za 1q jak w komunikacie prezesa GUS do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Ad. 5. Uchwalenie podatku od środków transportowych na 2018 r.
Podatek od środków transportowych na 2018 r. omówiła i przedstawiła projekt uchwały pracownik Urzędu Romana Pitrowska.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXII/286/2017
---------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Podjęcie decyzji w sprawie zastosowania ewentualnej dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług i określenie jej wysokości.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła zastępca prezesa zarządu spółki GZK sp. z o.o. Monika Biernacik.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XXXII/287/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Podjęcie decyzji w sprawie zastosowania ewentualnej dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług i określenie jej wysokości.
Zaproponowano dopłatę z budżetu gminy w wysokości 1,10 zł do każdego metra sześciennego oczyszczonych ścieków dla grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem „OŚM” (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne) - dotychczas dopłata wynosiła 1,20 zł.
Propozycję uzasadnienia zastosowania dopłaty oraz projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/288/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad. 7. Uchwalenie Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła pracownik Urzędu Mirosława Poloszyk-Miś.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/289/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
Projekty uchwał w sprawach majątkowych gminy omówił, przedstawił i udzielił wyjaśnień pracownik Urzędu Mateusz Mroziński.

- nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim;

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/290/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

- wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice;

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/291/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy (nieruchomości położone w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach).

Krzycko Wielkie
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/292/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Włoszakowice

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/293/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 9. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2017-2026.
Zmiany budżetowe na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 przedstawiła i omówiła główny księgowy Urzędu Monika Ławecka.

Zmiana budżetu gminy na 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/294/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-20126

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XXXII/295/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.
W związku z przedstawionymi uwagami przez radnych: Hannę Michalską i Zbysława Drożdżyńskiego do wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca o jakim mowa w projekcie uchwały Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o ponownej analizie i omówieniu powyższego projektu na posiedzeniu komisji. W kolejnym punkcie porządku obrad ustalono, ze sprawą zajmą się na wspólnym posiedzeniu Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Rewizyjna.


Ad. 11. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski. Sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:
1) sprawozdania dot. oświadczeń majątkowych jak w załączniku nr 15 do protokołu - występując do radnych o dokonanie stosownych korekt w oświadczeniach;
2) wniosek o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Dłużyna jak w załączniku nr 16 do protokołu.
Rada Gminy stwierdziła, że w miejscowości Dłużyna zostały nadane nazwy ulic. Obecnie nie planuje się wprowadzenia nowych nazw czy zmiany dotychczasowych. Propozycje nazw ulic zgłosili mieszkańcy wsi Dłużyna na Zebraniu Wiejskim;
3) zaproszenie na konferencję „Energia Odnawialna w Wielkopolsce” jak w załączniku nr 17 do protokołu. Radni nie zgłosili swojego udziału w konferencji w zastępstwie przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice.
4) wniosek Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ w sprawie udziału Gminy Włoszakowice w projekcie finansowanym ze środków WRPO 2014+ w roli partnera (projekt i budowa „zakładu aktywizacji zawodowej w Dominicach”) jak w załączniku nr 18 do protokołu. Rada Gminy uznała, że na chwilę obecną Gmina nie ma możliwości dofinansowania projektu opisanego we wniosku (200.000 zł).

Radny Marek Wąsowicz w imieniu mieszkańców ulicy Dziedzica, Spacerowej oraz Brzoskwiniowej we Włoszakowicach złożył interpelację dotyczącą utwardzenia i założenia oświetlenia ulicznego na ww. drogach (załącznik nr 19 do protokołu).

Radny Zbysław Drożdżyński:
- wnioskował o udostępnienie operatów szacunkowych dla działek wymienionych w uchwale Nr XXXI/276/2017 Rady Gminy Włoszakowice podjętej na ostatniej sesji (zamiana nieruchomości położonych we Włoszakowicach),
- wnioskował o udostępnianie krótkich informacji o wartości działek kupowanych sprzedawanych oraz zamienianych, a w przypadkach wątpliwości udostępnianie operatów szacunkowych.

Rada Gminy ustaliła, że powyższe wnioski przeanalizowane zostaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej przy okazji zleconej komisjom analizy projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice.

Ponadto radny złożył zapytanie dot. przestrzegania w ostatnich trzech latach (2015, 2016, 2017) wszystkich postanowień Statutów Sołectw w gminie (jak w załączniku nr 20 do protokołu).

Przedstawianie przez radnego wniosku w sprawie zmiany zapisów w protokole ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady gminy odbytego 23 kwietnia 2015 r. zostało przez przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice przerwane w związku z wcześniejszym zajmowaniem się powyższą sprawą. Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice odebrała głos radnemu. Wniosek został załączony do protokołu (załącznik nr 21).
Wniosek w sprawie załączania do protokołu z sesji protokołów z posiedzeń komisji jakie są przedstawiane na sesji został w głosowaniu odrzucony (za załączaniem protokołów oddano jeden głos).


Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XXXII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 

Załączniki od Nr 5 do Nr 14 stanowią Uchwały Nr XXXII/286-295/2017 opublikowane w zakładce Uchwały Rady

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-14
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06