OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026

Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026

Numer dokumentu: 87
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 87/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026 wraz z objaśnieniami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

(-) Stanisław Waligóra


U C H W A Ł A NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018-2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018 –2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2017-2026.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06