OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2018 rok

Numer dokumentu: 88
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 88/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2017 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2018 rok


Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami ) zarządzam co następuje:


§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2017 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

(-) mgr Stanisław Waligóra
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 50.122.799,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 43.175.535,44 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.947.263,72 złote.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.807.362,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.065.229,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 52.744.741,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 38.354.476,30 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.882.013,14 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.685.135,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.196.878,14 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.821.650,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.100.089,00 złotych,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 250.724,16 złote,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 14.390.264,86 złote, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.278.100,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 175.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.807.362,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 9.101.569,02 złotych, w tym majątkowe 8.850.844,86 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 2.621.942,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.658.839,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.036.897,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.751.750,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 523.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 222.000,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.048.500,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.578.058,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.621.942,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.800.000,00 złotych.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 236.897,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.578.058,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.421.942,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 55.000,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2017 rokuObjaśnienia do projektu budżetu na 2018 rok


I Dochody

Dochody budżetu planuje się w wysokości 50.122.799,16 złotych. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 11.477.129,00 złotych i składa się ona z części oświatowej w wysokości 10.407.471,00 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 1.069.658,00 złotych składającej się w roku bieżącym tylko z kwoty uzupełniającej.
Gmina otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2018 ma to być odpowiednio kwota 11.807.362,00 złote oraz 426.737,00 złotych. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 75.437,00 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 3.128.540,00 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 524.952,00 złote, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 16.348,00 złotych oraz świadczenia wychowawcze w kwocie 8.060.249,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 3.008,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7.070,00 złote, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 24.251,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 10.178,00 złotych oraz przyjęto dotację na prowadzenie przedszkoli jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i planowanej kwoty jednostkowej na rok 2018, co daje 64.390,00 złotych na oddziały prowadzone w szkołach i 317.840,00 złotych na pozostałe oddziały przedszkolne. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.836,00 złotych. Dofinansowanie ze środków europejskich poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo kanalizacjyjnej aglomeracji Włoszakowice Etap I planowane jest w kwocie 4.720.734,40 złote, na rozbudowę z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny planowane jest dofinansowanie w kwocie 1.103.929,32 złotych. Na program Przyjazna szkoła poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny planowane jest dofinansowanie w wysokości 240.565,44 złotych.
Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 7.119.372,00 złote, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.200.000,00 złotych.
Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 459.595,00 złotych.
Podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę ) planuje się zrealizować w kwocie 6.686.172,00 złote. Opłaty podatkowe (targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna) szacuje się w wysokości 135.700,00 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 225.000,00 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 3.000,00 złotych. Dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) szacuje się na 1.122.600,00 złotych. Wpływy z innych lokalnych opłat, opłat użytkowania wieczystego, z tytułu kosztów komorniczych planuje się uzyskać w wysokości 1.179.300,00 złotych, w tym opłaty za odbiór odpadów pobieranej od mieszkańców oraz innych dotyczących tego zakresu 1.032.000,00 złotych. Inne dochody to wpływy z różych dochodów i wpływy z różnych opłat w wysokości 1.338.720,00 złotych, z tego dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 1.180.000,00 złotych i wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 45.000 złotych. Należności uzyskane z tytułu dzierżaway majątku i świadczenia usług planuje się uzyskać w wysokości 635.700,00 złotych. Dochody z tyułu pozostałych odsetek planuje się uzyskać w wysokości 23.800,00 złotych, natomiast dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach planuje się uzyskać w wysokości 136.983,00 złote. Ze zwrotów z rozliczeń dotacji ( biblioteka i GOK, kluby sportowe i inne ) 21.900,00 złotych.
Dochody realizowane będą przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy w następujących wysokościach:
- Urząd Gminy 11.086.092,00
- GOSIR 210.600,00
- GOPS 36.700,00
- ZDG 25.500,00
- ŚDS 33.200,00
- Przedszkole 141.183,00
- Szkoły 3.300,00
Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 43.175.535,44 złote i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku oraz zadeklarowanych dofinansowań ze środków unijnych w wysokości 6.947.263,72 złote.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.500,00 złotych, z czego 7.500,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 42.000,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II Wydatki

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 52.744.741,16 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 38.354.476,30 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 14.390.264,86 złotych.
Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe ( Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ) i przeznaczone są na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 23.882.013,14 złotych z czego oświaty i wychowania dotyczy 13.639.936,16 złotych. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 14.685.135,00 złotych oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności ) w kwocie 9.196.878,14 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one 12.100.089,00 złotych, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 11.168.203,00 złotych. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.821.650,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach 4.000,00 złotych, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 272.950,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.182.700,00 złotych, na działalność klubów sportowych 205.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 18.000,00 złotych, dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania przez nią wykonywane 25.000,00 złotych dla Miasta Leszna przeznaczone na prowadzenie schroniska dla zwierząt 14.000,00 złotych i dla przedszkola niepublicznego 100.000,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publiczneg (odsetki od wcześniej pobranych oraz planowanych do zaciągniecia kredytów i pożyczek ) w kwocie 300.000,00 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11.807.362,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tejże kwocie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 14.390.264,86 złote. W formie dotacji realizowana ma być kwota 175.000,00 złotych planowana jako dopłaty do zakupionych i instalowanych przez mieszkańców Gminy urządzeń służących ochronie środowiska, tj. piecy na ekogroszek i usuwania pokryć dachowych zawierających azbest, kwota 2.650.000,00 złotych dla Powiatu Leszczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy oraz 628.100,00 złotych dla GOK-u na prace modernizacyjne na salach w Zbarzewie, Boguszynie, Dłużynie i Krzycku Wielkim oraz na przebudowę pomieszczeń na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 60.000,00 złotych na zakup sprzętu gospodarczego dla ZDG, 438.500,00 złotych na wykupy gruntów pod planowane poszerzenia dróg, 70.000,00 złotych na wykupy nieruchomości, 45.000,00 złotych na zakup samochodu dla GOSIR, 21.000,00 złotych na zakup traktorka z osprzętem i 72.820,00 złotych na zakup mikrobusu dla podopiecznych ŚDS. Pozostała kwota, tzn. 10.229.844,86 złotych dotyczy wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice z zakresu infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej, na które gmina otrzymała dofinansowanie za kwotę 7.516.534,86 złotych realizowane będzie przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd gminy. Kolejne zadania inwestycyjne realizowane przez urząd to zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami na kwotę 205.500,00 złotych, kontynuacja rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych za 1.334.310,00 złotych. Przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane będą zadania związane z drogami (projekty, przebudowa i modernizacja ) za 1.173.500,00 złotych, z czego zadania na drogach powiatowych za 35.000,00 złotych i prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego za 55.000,00 złotych.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane wydatki oraz niezbędne rozchody ( spłata rat kredytów pobranych w latach ubiegłych ) w budżecie planowanym na rok 2018 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 1.850.429,58 złotych i kredyt w kwocie 2.571.512,42 złotych pobrany z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Na koniec III kw 2017 roku Gmina posiada zadłużenie w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu w wysokości 1.540.000,00 złotych, w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 2.065.000 złotych oraz w NFOŚiGW na kwotę 551.911,00. W roku bieżącym planuje się jeszcze pobranie jednej transzy pożyczki w NFOŚiGW na kwotę 559.918,05 złotych oraz kredytu długoterminowego w BS Włoszakowice do 6.000.000,00 złotych. W roku bieżącym zakłada się jeszcze spłatę 315.000.000 złotych do ING Poznań, 110.000,00 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.
W roku 2018 po stronie przychodów planuje się spłatę udzielonej pożyczki dla GOK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na modernizację świetlicy w Krzycku Wielkim.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w latach ubiegłych kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 550.000,00 złotych, kredytów z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 1.250.000,00 złotych zgodnie z zawartymi umowami oraz uwzględniają pożyczkę dla GOK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na modernizację świetlicy w Krzycku Wielkim na kwotę 236.897,00 złotych.Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2017 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2017 rokuW okresie trzech kwartałów 2017 roku planowane w kwocie 42.790.427,65 złotych dochody zrealizowano w wysokości 32.939,110.28 złotych, co stanowi 77 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.063.496,64 złotych na 3.342.849,04 złotych planowane co wynosi 62 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I w kwocie 1.489.465,17 zł oraz dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane poprzez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 116.250,00 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.875.613,64 złotych na planowane 39.447.578,61 złotych, a więc w 78 %. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów ogółem jest porównywalny do odpowiednich wskaźników z roku ubiegłego. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.
W tym samym okresie planowane w kwocie 49.727.387,11 złotych wydatki zostały wykonane w kwocie 30.635.033,07 złote, co stanowi 62 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.008.242,32 złotych na planowane 11.329.097,32 złotych, czyli w 35 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, są zadania w trakcie realizacji lub też zakończone ale nie zapłacone oraz zadania do realizacji w IV kwartale lub takie od których realizacji planuje się odstąpić. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja wydatków majątkowych jest o 11% niższa. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie w planowanej kwocie 9.176.097,32 złotych, w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym 180.000,00 złotych, w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 20.000,00 złotych, Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych w kwocie 60.000,00 złotych, w Przedszkolu nr 2 w kwocie 14.000,00 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 146.500,00 złotych oraz w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach 1.732.500,00 złotych.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.626.790,75 złotych na 38.398.289,79 złotych planowane, czyli w 69 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 9.103.848,03 złotych, w tym na świadczenia społeczne 8.363.111,42 złotych. W szkołach wydatkowano 7.529.570,27 złotych, z czego w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.207.869,43 złotych, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 860.915,18 złotych, w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych 1.106.182,07 złotych, w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 1.196.099,44 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 3.158.504,15 złote. W Przedszkolu kwota wydatków wynosiła 1.150.446,10 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 592.041,53 złotych, w Środowiskowym Domu Samopomocy 453.024,76 złotych, w Zarządzie Dróg Gminnych 1.808.900,81 złotych i w urzędzie gminy 5.988.959,25 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury 1.075.920,00 złotych, na działalność inwestycyjną 163.100,00 złotych i obsługę długu 89.956,37 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść je w stosunku do całego budżetu.
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 listopada 2017 roku


Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2017 roku


Dochody na 30 września 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.939.110,28 złotych, co stanowi 76 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 30.635.033,07 złotych, czyli w wysokości 62 % planu. Wynikiem jest nadwyżka w kwocie 2.304.077,21 złotych, którą wykorzystano na spłatę pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w kwocie 752.242,20 złotych. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 373.566,10 złotych. W bieżącym roku, na początku sierpnia oraz w pierwszych dniach września Gmina w minimalnym stopniu korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym Do spłaty w czwartym kwartale pozostaje czwarta rata do ING w kwocie 315.000 złotych (stan zadłużenia na koniec 2017r. 1.225.000,00 złotych) oraz czwarte raty do BS w kwocie 35.000,00 złotych i 75.000,00 zł (stan zadłużenia na koniec 2017r. 2.175.000,00 złotych).
W roku bieżącym Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I. Do 30 września br. kwota zaciągniętej pożyczki wyniosła 551.911,00 zł. Planuje się, że do końca 2017 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW wyniesie 1.111.829,05 zł. Pożyczka spłacana będzie od 2021 r. W październiku br. Gmina podpisała umowę o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wystąpiła z wnioskiem do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach o wypłatę w listopadzie br. dwóch transz kredytu na ogólną kwotę 4.000.000,00 zł. Z uwagi na prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej z zakresu wydatków może okazać się, że powyższa kwota kredytu jest wystarczająca i nie będzie konieczności poboru kolejnych rat kredytu. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Gmina obecnie nie posiada również żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
Z inwestycji realizowanych w roku bieżącym na trzy otrzymano dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na największe przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice- Etap I“ Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi tu 85% wydatków kwalifikowalnych. Na zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych“ Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do przedmiotowego przedsięwzięcia wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie i Grotniki otrzymano dofinansowanie w wysokości około jednej trzeciej wydatków z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez Powiat Leszczyński przy wsparciu finansowym Gminy Włoszakowice, Wijewo, Śmigiel wraz ze współpracą z Powiatem Kościańskim jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna“. Na dofinansowanie tego zadania Powiat Leszczyński otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Porównując łączną wielkość realizowanych zadań majątkowych, następuje, tak jak w roku 2016, zakładany wzrost. W latach przyszłych Gmina realizować będzie dalsze prace związane z „Rozbudową z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych” oraz zadania z zakresu kanalizacji ściekowej i wodociągowej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I“. W przyszłym roku Gmina przekaże również do Powiatu Leszczyńskiego 2.650.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna“.
Kolejne zadania będą realizowane w miarę możliwości finansowych, możliwości dalszego zadłużania się, aby przy obecnych realiach dochodowych, przestrzegając obowiązujących przepisów, móc zachować obowiązujące wskaźniki.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06