OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXIII/296/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXIII/296/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r, poz. 8395 z dnia 12.12.2017 r.)

UCHWAŁA Nr XXXIII/296/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.


§ 2


1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
5. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
6. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę wierzytelności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

§ 3


1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L Nr 190 z 28.06.2014 r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać z ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w ramach pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji zawartych w art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc do minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

3. Podmiot, który chce skorzystać z ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji zawartych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).


§ 4


1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 5

Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.


§ 6


1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie i jej jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) należność pieniężna nie przekracza wartości 15 złotych,
5) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, organ może udzielać określonych w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L Nr 190 z 28.06.2014 r.).

3. Przepisy § 6 ust. 1 - ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 7


1. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Włoszakowice - w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Gminy lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej gminy,
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych - w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza kwotę 5.000,00 zł koniecznym jest uzyskanie zgody Wójta Gminy Włoszakowice.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych.
3. Przez wartość należności pieniężnej rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.


§ 8


1. Wniosek o umorzenia, odroczenia lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa na piśmie organowi, o którym mowa w § 7.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenia ulgi,
2) oświadczenie o sytuacji majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. W przypadku, gdy dłużnikiem ubiegającym się o udzielenie ulgi jest przedsiębiorca winien we wniosku wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiedniej podstawy prawnej jej udzielenia, a nadto zawrzeć informacje o uzyskanej pomocy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
4. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.
5. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

6. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenia tejże należności na podstawie posiadanej dokumentacji.


§ 9

Wnioski o udzielenia ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


§ 10

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie umowy lub jednostronnego oświadczenia woli na podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.


§11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12

Traci moc Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włoszakowice lub jej jednostkom podległym.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06