OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Numer dokumentu: 92
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 92/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 listopada 2017
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 82.751,54 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 82.751,54 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 71.983,54 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.654.792,80 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.520.478,84 złotych, w tym dochodów bieżących 40.177.629,80 złotych i dochodów majątkowych 3.342.849,04 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 82.751,54 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 82.751,54 złotych i wynosi 39.124.740,98 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 8.470,46 złotych i ogółem wynoszą 24.863.246,98 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 14.370,00 złotych i ogółem wynoszą 14.794.645,66 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 22.840,46 złotych i ogółem wynoszą 10.068.601,32 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmienia się i wynoszą ogółem 1.538.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 91.222,00 złote i ogółem wynoszą 12.372.574,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 71.983,54 złote, a kwota ogółem po zmianie wynosi 12.654.792,80 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.457.438,30 złotych, w tym wydatków bieżących 39.124.740,98 złotych i wydatków majątkowych 11.332.697,32 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy

Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
Dokonano zmian w wysokościach dotacji zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego.

2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 )
Dokonano zmian w wydatkowaniu środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięć wydatków na wnioski: Urzędu Gminy, Przedszkola nr 2, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych, Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym, Zarządu Dróg Gminnych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06