OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIII/299/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice)

Uchwała nr XXXIII/299/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice)

Numer uchwały: 299
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXXIII/299/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:
1) położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 647/11 o powierzchni 0,3851 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00000399/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2) położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 647/12 o powierzchni 0,1868 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00000399/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
3) położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 647/21 o powierzchni 0,1134 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00000399/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. Darowiznę o której mowa w ust. 1 przyjmuje się z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Gminę Włoszakowice w zakresie rekreacji i turystyki.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXIII/299/2017
Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 24 lipca 2017 r. Wójt Gminy Włoszakowice zwrócił się do Starosty Leszczyńskiego, działającego w imieniu Skarbu Państwa z wnioskiem o dokonanie darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości oznaczonych numerami działek 647/11, 647/12, 647/21, położonych w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice).
Powyższy wniosek został umotywowany możliwością włączenia wyżej wymienionych działek do planowanego ciągu pieszo – rowerowego biegnącego dookoła Jeziora Dominickiego.
Uwzględniając fakt, że przeznaczone do nabycia działki obejmują plaże położone przy „Promenadzie” oraz przy Ośrodku Żeglarskim Gminy Włoszakowice i stanowią część projektowanego ciągu pieszo – rowerowego dookoła jeziora Dominickiego, zatem dokonanie takiego nabycia jest jak najbardziej zasadne.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2 a tejże ustawy stanowi między innymi, że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06