OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIII/300/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXIII/300/2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Numer uchwały: 300
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/300/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.. 1875 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 7.515,00 złotych, co jest wynikim zwiększenia dochodów bieżących o 7.515,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.527.993,84 złote, w tym dochodów bieżących 40.185.144,80 złotych i dochodów majątkowych 3.342.849,04 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o 7.515,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zmniejsza się o 136.785,00 złotych i wynosi 38.987.955,98 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 152.735,00 złotych i ogółem wynoszą 24.710.511,98 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 159.438,00 złotych i ogółem wynoszą 14.954.083,66 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 312.173,00 złotych i ogółem wynoszą 9.756.428,32 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 15.000,00 złotych i wynoszą ogółem 1.553.920,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 3 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 950,00 złotych i ogółem wynoszą 12.373.524,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) Kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zwiększa się o 144.300,00 złotych i wynosi 11.476.997,32 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.900.097,32 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przeniesienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 12.654.792,80 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.464.953,30 złotych, w tym wydatków bieżących 38.987.955,98 złotych i wydatków majątkowych 11.476.997,32 złotych.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 236.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 232.500,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie:

Zmiany po stronie dochodów urealniają dochody realizowane przez urząd gminy, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz Przedszkole.
Po stronie wydatków zostały uwzględnione wnioski o zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków złożone przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedszkole, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych oraz Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych i Zespołu Szkół Ogólnoksztrałcących we Włoszakowicach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06